Обл­га­зам хо­чуть пе­ре­да­ти в роз­по­ря­дже­н­ня роз­по­діль­чі ме­ре­жі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ке­рів­ни­ки 31 ре­гіо­наль­ної га­зо­роз­по­діль­чої ком­па­нії (обл- і мі­ськ­га­зи) із 42, що пра­цю­ють в Укра­ї­ні, різ­ко кри­ти­ку­ють рі­ше­н­ня «донь­ки» НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» ДК «Газ Укра­ї­ни» оскар­жи­ти в су­ді по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів №770 від 20 сер­пня 2012 ро­ку про пе­ре­да­чу дер­жав­них роз­по­діль­чих га­зо­вих ме­реж в го­спо­дар­ське ві­да­н­ня обл- та мі­ськ­га­зів і про­сять вла­ду ро­зі­бра­ти­ся в цьо­му пи­тан­ні. «Ми роз­ці­ню­є­мо за­яву ДК «Газ Укра­ї­ни» як спро­бу роз­хи­та­ти і де­ста­бі­лі­зу­ва­ти і так кри­ти­чну си­ту­а­цію на га­зо­во­му рин­ку... Вва­жа­є­мо по­ся­га­н­ня ці­єї ком­па­нії на га­зо­ві ме­ре­жі без­під­став­ним як з пра­во­во­го по­гля­ду, так і з по­зи­ції, що ком­па­нія, яка має де­ся­тки мі­льяр­дів бор­гів, не мо­же ефе­ктив­но екс­плу­а­ту­ва­ти га­зо­ві ме­ре­жі», — йде­ться у від­кри­то­му звер­нен­ні, на­ді­сла­но­му прем’єро­ві, го­ло­вам Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». Йо­го ав­то­ри на­га­ду­ють, що ДК «Газ Укра­ї­ни» про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків фа­кти­чно не ве­де ні­якої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті і її борг ли­ше пе­ред «На­фто­га­зом» ста­но­вить 21,4 мі­льяр­да гри­вень. На їхню дум­ку, існує за­гро­за, що «донь­ка» НАК на­ма­га­є­ться отри­ма­ти дер­жав­не май­но ви­ня­тко­во для роз­ра­хун­ків із вла­сни­ми кредиторами і по­лі­пше­н­ня сво­го не­пла­то­спро­мо­жно­го ста­но­ви­ща чи при­хо­ва­ної при­ва­ти­за­ції цьо­го май­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.