На «лі­нію без­пе­ки» на Дон­ба­сі на­да­ли 850 міль­йо­нів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни по­ста­но­вою в се­ре­ду ви­ді­лив 850 міль­йо­нів гри­вень на бу­дів­ни­цтво ін­же­нер­них спо­руд, спря­мо­ва­них на змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті дер­жа­ви, і на­дав піль­го­ві та­ри­фи для пе­ре­ве­зе­н­ня то­ва­рів, не­об­хі­дних для їх зве­де­н­ня. Про це йде­ться в по­ста­но­ві від 18 бе­ре­зня №107 «Де­я­кі пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня в 2015 ро­ці бу­дів­ни­цтва ін­же­нер­них спо­руд з ме­тою змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті дер­жа­ви». У до­ку­мен­ті та­кож йде­ться, що Ка­бмін зго­ден з про­по­зи­ці­єю Мі­н­обо­ро­ни що­до вста­нов­ле­н­ня Мі­нін­фра­стру­кту­ри спіль­но з Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі та Мін­фі­ном на 2015 рік «піль­го­вих та­ри­фів на пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів, пов’яза­них з бу­дів­ни­цтвом ін­же­нер­них спо­руд, зі зниж­кою не менш як 30% роз­мі­ру за­галь­них та­ри­фів і не під­ви­ще­н­ня до 1 сі­чня 2016 ста­вок збо­рів, вар­то­сті ро­біт і по­слуг, пов’яза­них з та­ки­ми пе­ре­ве­зе­н­ня­ми». Во­дно­час Мі­н­обо­ро­ни зо­бов’яза­не в ти­жне­вий тер­мін за узго­дже­н­ням з МЕРТ, Мі­ні­стер­ством ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і ЖКГ та Мін­фі­ном під­го­ту­ва­ти пе­ре­лік ви­трат, пов’яза­них з бу­дів­ни­цтвом ін­же­нер­них спо­руд, і за­без­пе­чи­ти не­від­кла­дне бу­дів­ни­цтво ін­же­нер­них спо­руд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.