До кін­ця ро­ку ви­зна­чать об’єкти при­ва­ти­за­ції в АПК

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Укра­ї­ни пла­нує до кін­ця цьо­го ро­ку сфор­му­ва­ти пе­ре­лік об’єктів агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції в рам­ках за­ко­ну «Про осо­бли­во­сті при­ва­ти­за­ції май­на в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі». Цей план за­крі­пле­ний у про­гра­мі Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів, за­твер­дже­ній роз­по­ря­дже­н­ням №213-р від 4 бе­ре­зня 2015 ро­ку. Від­по­від­ні об’єкти АПК, що пе­ре­бу­ва­ють у сфе­рі управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства (крім об’єктів при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду за­галь­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня і пам’яток куль­ту­ри), ма­ють бу­ти пе­ре­да­ні Фон­до­ві дер­жмай­на Укра­ї­ни до 30 гру­дня 2015 ро­ку, пі­сля чо­го про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців бу­де про­ве­де­но при­ва­ти­за­цію. По­ряд із цим у пла­ні дій уря­ду — ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня ПАТ «Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни» і ПАТ «Аграр­ний фонд». Мі­на­гро­про­до­ві до­ру­че­но до 30 червня під­го­ту­ва­ти про­по­зи­ції що­до вне­се­н­ня змін до ста­ту­тів цих держ­ком­па­ній.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.