Уряд лі­кві­ду­вав «Укре­ко­ре­сур­си»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ска­су­вав по­ста­но­ву №915 про ство­ре­н­ня Дер­жав­но­го під­при­єм­ства з пи­тань по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми як вто­рин­ною си­ро­ви­ною — «Укре­ко­ре­сур­си». «Лі­кві­ду­ва­ли мо­но­по­лію ДП «Укре­ко­ре­сур­си», ска­су­ва­ли по­ста­но­ву №915. Ка­бмін б’є по ко­ру­пції», — по­ві­до­мив го­ло­ва Мі­ні­стер­ства еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, на­при­кін­ці сі­чня Абро­ма­ві­чус іні­ці­ю­вав лі­кві­да­цію цьо­го під­при­єм­ства у зв’яз­ку з ве­ли­кою кіль­кі­стю скарг з бо­ку бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.