Сім банків отри­ма­ли ре­фі­нан­су­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) 11 бе­ре­зня за­до­воль­нив за­яв­ки се­ми банків на ре­фі­нан­су­ва­н­ня. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті НБУ. «На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни по­ві­дом­ляє, що 11 бе­ре­зня 2015 ро­ку від­був­ся чер­го­вий про­цен­тний тен­дер з ре­фі­нан­су­ва­н­ня банків, за ре­зуль­та­та­ми яко­го за­до­во­ле­но за­яв­ки се­ми банків в су­мі 1,198125 мі­льяр­да гри­вень за сре­дньо­зва­же­ною про­цен­тною став­кою в роз­мі­рі 30,94% рі­чних», — за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.