Ві­сім від­ва­жних сер­дець

«День» від­ві­дав ба­га­то­ді­тну ро­ди­ну з Гор­лів­ки, яка че­рез вій­ну бу­ла зму­ше­на по­ки­ну­ти дім

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ро­ди­на жи­ве на пен­сію Ми­ро­на Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча. По­бу­то­ві умо­ви скла­дні. Ку­па­ю­ться раз на ти­ждень: на­грі­ва­ють во­ду у ве­ли­кій ка­стру­лі й вла­што­ву­ють «бан­ний день». За ко­шти ООН на по­вер­сі по­ста­ви­ли три праль­ні машини. Але, за сло­ва­ми Сві­тла­ни, ледь виб’єш чер­гу, щоб по­пра­ти. Сві­тла­на мрій­ли­во ка­же: «Лю­блю ран­ки. Від­прав­ляю Олю до шко­ли, Окса­на з Бо­г­да­ном ідуть на за­ня­т­тя. Іл­лю­ша ще спить, а я п’ю ка­ву».

СЬО­ГО­ДНІ

Оля показує сво­їх ля­льок і бра­сле­ти, які по­да­ру­ва­ли вій­сько­ві. Дів­чин­ка вчи­ться в че­твер­то­му кла­сі. Го­во­рить і ро­сій­ською, й укра­їн­ською, а пи­ше ли­ше укра­їн­ською — цим у ро­ди­ні тро­хи пи­ша­ю­ться. «Оля спо­ча­тку пла­ка­ла че­рез об­стрі­ли. І на ву­ли­ці, ко­ли по­чи­на­ли стрі­ля­ти, в неї від­мов­ля­ли но­ги, не мо­гла йти. По­тім якось зви­кла», — зга­дує Сві­тла­на.

«У Гор лів ці си ді­ли в під­ва­лі. Ба­хка­ло силь­но. У під­ва­лі й но­во­на­ро­дже­ні бу­ли, й ва­гі­тні. Жи­вуть там, як у бун­ке­рі», — роз­по­від­ає стар­ша донь­ка, 23-рі­чна Аня. «Бу­ває, си­диш у кім­на­ті, а по­руч стрі­ля­ють, і вдо­ма все сві­ти­ться оран­же­вим», — до­дає Окса­на. На­ве­сні їй ви­пов­ни­ло­ся 16 ро­ків. Ма­ти хви­лю­є­ться, як дів­чи­на отри­має па­спорт. Май­бу­тнє вкрай ту­ман­не. Окса­на роз­мір­ко­вує: «Ким тіль­ки не хо­ті­ла бу­ти: і жур­на­лі­стом, і фо­то­гра­фом. У ди­тин­стві вза­га­лі мрі­я­ла бу­ти по­же­жни­ком. Але як обра­ти про­фе­сію, ко­ли не зна­єш, що бу­де зав­тра?»

У Гор­лів­ці ве­ли­ка ро­ди­на дов­го ме­шка­ла в однокімнатній квар­ти­рі. Сім ро­ків то­му ви­би­ли чо­ти­ри­кім­на­тні апар­та­мен­ти, обжи­ли­ся там. «Те­пер маю все ки­ну­ти й бі­га­ти з ді­тьми Укра­ї­ною», — роз­во­дить ру­ка­ми Сві­тла­на Ко­ва-

АНЯ І БО­Г­ДАН КОВАЛЕНКИ РОЗ­ГЛЯ­ДА­ЮТЬ МА­ЛЮН­КИ ДЛЯ ВІЙ­СЬКО­ВИХ. ІН­КО­ЛИ БІЙ­ЦІ ПРИ­НО­СЯТЬ У ГУР­ТО­ЖИ­ТОК ГО­СТИН­ЦІ ДЛЯ ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІВ

ІЛ­ЛЮ­ША — МА­ЛЕНЬ­КИЙ ФОН­ТАН ЕНЕР­ГІЇ. ХЛО­ПЧИК БА­ГА­ТО ПО­ЗУ­ВАВ ПЕ­РЕД КА­МЕ­РОЮ, А ПО­ТІМ САМ СПРО­БУ­ВАВ СФО­ТО­ГРА­ФУ­ВА­ТИ ІГРА­ШКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.