Не­за­кон­но, не­спра­ве­дли­во і не­ро­зум­но...

Про до­пов­не­н­ня до пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Во­ло­ди­мир ЯРОШЕНКО, до­цент, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник НАН Укра­ї­ни

Ре­а­кція в су­спіль­стві на до­пов­не­н­ня до пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства має рі­зні від­тін­ки: не­спра­ве­дли­во, не­за­кон­но, не­ро­зум­но. Бо біль­шість ко­лег, зна­йо­мих і не­зна­йо­мих пе­ре­сі­чних лю­дей у мі­сько­му та між­мі­сько­му транс­пор­ті оці­ню­ють цю но­ва­цію уря­ду че­рез одну або ж усі три час­тки «не». Спро­бу­є­мо роз­гля­ну­ти за пун­кта­ми окре­мі сто­ро­ни й на­слід­ки цьо­го но­во­вве­де­н­ня.

1. Пи­та­н­ня за­кон­но­сті. Чи я на­ко­пи­чив гро­ші в до­ма­шню скри­ню, чи від­ра­ху­ва­н­ня­ми у стра­хо­ву ком­па­нію (з неї я мо­жу ще й отри­му­ва­ти від­со­тки за ко­ри­сту­ва­н­ня мо­ї­ми гро­ши­ма), чи з мо­єї зар­пла­ти си­стем­но ро­би­ли­ся від­ра­хо­ву­ва­н­ня у пен­сій­ний фонд— це мої вла­сні ко­шти, й від­би­ра­ти їх ні­хто не має пра­ва — це мо­жна по­рів­ня­ти хі­ба що з кра­діж­кою, аб­со­лю­тно не кон­сти­ту­цій­на річ. Не­за­кон­ність та­кої дії уря­ду під­твер­джу­ють юри­сти. Фа­кти­чно, це є по­ру­ше­н­ням за­галь­но­прийня­то­го прин­ци­пу не­до­тор­кан­но­сті при­ва­тної вла­сно­сті.

2. Не­ро­зум­ність. Це при­му­сить ба­га­то ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів — ви­кла­да­чів, ро­бі­тни­ків, тех- ні­ків, ін­же­не­рів, лі­ка­рів, які ще мо­жуть і хо­чуть пра­цю­ва­ти, по­ки­ну­ти ро­бо­ту. Їхні ро­бо­чі мі­сця за­ймуть ма­ло­до­свід­че­ні, не до­сить ква­лі­фі­ко­ва­ні або й зов­сім без­гра­мо­тні. Це по­гір­шить спро­мо­жно­сті дер­жа­ви одра­зу в ба­га­тьох сфе­рах, тоб­то це пря­мий під­рив ін­те­ле­кту­аль­но­го, со­ці­аль­но­го та еко­но­мі­чно­го по­тен­ці­а­лу кра­ї­ни.

3. Не­кон­стру­ктив­ність. Це вже спри­яє по­си­лен­ню не­за­до­во­ле­н­ня, со­ці­аль­ної на­пру­же­но­сті й ри­зи­ків ви­бу­хо­вих ре­а­кцій на­се­ле­н­ня кра­ї­ни. Від­цьо­го тіль­ки про­цві­та­ти­муть ті­ньо­ва еко­но­мі­ка і ко­ру­пція, бо час­тка ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів пе­ре­йде в ті­ньо­вий бі­знес. Це спри­я­ти­ме со­ці­аль­но­му роз­ша­ру­ван­ню на­се­ле­н­ня, змен­шен­ню йо­го згур­то­ва­но­сті: «Ага! Ти отри­му­єш дві ти­ся­чі, то не­хай у те­бе бе­руть, а в ме­не тіль­ки 1,4 — у ме­не не ві­зьмуть». Не ви­клю­че­но, що в сьо­го­дні­шній ка­ла­му­тній во­ді де­хто з «лі­де­рів» уже апло­дує та­ко­му про­ма­ху уря­ду.

4. Крім то­го, це аб­со­лю­тно не­спра­ве­дли­вий під­хід. Уряд має пов­не пра­во за­про­ва­ди­ти про­гре­сив­ний по­да­ток на при­бу­ток най­за­мо­жні­ших верств на­се­ле­н­ня — бан­кі­рів, олі­гар­хів, мі­ліо­не­рів та мі­льяр­де­рів. Щоб во­ни пла­ти­ли так, як пла­тять олі­гар­хи в Ан­глії чи Фран­ції: то­ді на­шій кра­ї­ні не до­ве­ло­ся б ви­про­шу­ва­ти по­зи­ки у МВФ і «про­чая», які зно­ву ж та­ки до­ве­де­ться по­вер­та­ти на­се­лен­ню, а не тим, що йо­го по­гра­бу­ва­ли за ці ро­ки ме­то­да­ми пря­мо­го ре­ке­ту й ди­ко­го ка­пі­та­лі­зму.

Зро­зумі­ло, що в та­кій над­скла­дній фі­нан­со­во-еко­но­мі­чній си­ту­а­ції те­пе­рі­шня вла­да шу­кає ви­хо­ду. Але при­кри­т­тя фі­го­вим ли­сто­чком АТО й вій­ни Ро­сії про­ти Укра­ї­ни — це ли­ше на ко­ристь агре­со­ро­ві. І на­слід­ки цьо­го — не­аде­ква­тно ве­ли­кі втра­ти най­кра­щих си­нів Укра­ї­ни, без­ліч зло­вжи­вань, без­кар­ність те­ро­ри­стів та ко­ла­бо­ра­ціо­ні­стів усіх ма­стей і в то­му чи­слі аб­со­лю­тно не­кон­стру­ктив­ний ви­на­хі­д­уряд у. Якщо вій­на — по­льо­вий су­дбе­з­апе­ля­цій­но має ка­ра­ти всіх зло­чин­ців; усі без ви­ня­тку по­вин­ні ро­би­ти по­силь­ний вне­сок у пе­ре­мо­гу, але це має бу­ти аб­со­лю­тно спра­ве­дли­во. Іна­кше на­род зму­ше­ний бу­де «вві­чли­во» по­про­си­ти те­пе­рі­шніх очіль­ни­ків вла­ди звіль­ни­ти крі­сла для більш че­сних і дер­жа­во­спро­мо­жних.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.