Ми не хо­че­мо Сті­ни!

Про про­бле­ми пе­ре­хо­ду з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни до Кри­му

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Єлизавета СІВЄЦ, сту­ден­тка ІІІ кур­су фа­куль­те­ту жур­на­лі­сти­ки ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка

транс­порт­ної бло­ка­ди. Бо фа­кти­чно це зна­чить, що Укра­ї­на са­ма від­ді­ля­є­ться від Кри­му.

Спо­ча­тку кіль­кість рей­сів крим­сько­го на­прям­ку ско­ро­чу­ють, бо на­чеб­то не­має по­пи­ту. По­тім зов­сім за­бо­ро­ня­ють рей­со­ве спо­лу­че­н­ня, на­віть ав­то­бу­сне. І по­нов­лю­ва­ти йо­го не зби­ра­ю­ться, якщо ві­ри­ти спів­ро­бі­тни­ці прес- слу­жби Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Єли­за­ве­ті Яр­мош, ці за­бо­ро­ни по­ясню­ва­ли те­ро­ри­сти­чною за­гро­зою з те­ри­то­рії Кри­му, не­об­хі­дні­стю «Укр­за­лі­зни­ці» за­без­пе­чу­ва­ти без­пе­ку ру­ху. Але, як за­ува­жив го­ло­ва ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фат Чу­ба­ров, «два, три чи де­сять ди­вер­сан­тів, які мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся ци­ми шля­ха­ми — це зав­да­н­ня спец­служб». Справ­ді, нев­же в СБУ не зна­йшло­ся лю­дей, яким мо­жна бу­ло б до­ру­чи­ти це від­по­від­аль­не зав­да­н­ня? І, якщо ми так тур­бу­є­мо­ся про без­пе­ку, чо­му ні­хто не ска­зав про те­ро­ри­стів при­кор­дон­ни­кам? Во­ни вза­га­лі не пе­ре­ві­ря­ють ре­чі — хоч бом­бу вези, хоч ядер­ну зброю в ро­зі­бра­но­му ви­гля­ді.

Ще є вер­сія, що, від­по­від­но до За­ко­ну про тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, «Укр­за­лі­зни­ця» не хо­че спів­пра­цю­ва­ти з оку­па­цій­ною вла­дою. Але, за дав­ньою на­ро­дною тра­ди­ці­єю, за­кон цей на­пи­са­ний не для всіх. Як при­пи­ня­ти па­са­жир­ське спо­лу­че­н­ня або за­плю­щу­ва­ти очі на по­ру­ше­н­ня ро­сій­ською вла­дою прав укра­їн­ців у Кри­му, то є за­кон. А як за­во­зи­ти в Ро­сію че­рез Крим укра­їн­ські про­ду­кти, то за­ко­ну, ви­хо­дить, не­має. За сло­ва­ми Ре­фа­та Чу­ба­ро­ва, з одно­го бо­ку, укра­їн­ська вла­да від­кри­ває до­ро­гу для бі­зне­су, а з дру­го­го — за­кри­ває для нор­маль­но­го спіл­ку­ва­н­ня між лю­дьми. І по­ки ми йде­мо свої чо­ти- ри кі­ло­ме­три бу­фер­ної зо­ни, до­по­ма­га­ю­чи «Укр­за­лі­зни­ці» не ста­ти по­плі­чни­ком оку­па­цій­ної вла­ди, мі­гра­цій­на слу­жба над­си­лає в Крим ін­фор­ма­цій­ні за­пи­ти для іден­ти­фі­ка­ції крим­чан, тим са­мим на­ра­жа­ю­чи їх на не­без­пе­ку, до­по­ма­га­ю­чи ро­сій­ській вла­ді фор­му­ва­ти її «чор­ні спи­ски» лю­дей з про­укра­їн­ською по­зи­ці­єю, лю­дей, що не втра­ти­ли зв’язок з ма­те­ри­ко­вою Укра­ї­ною.

Зві­сно, Укра­ї­на в скру­тно­му ста­но­ви­щі. Вій­на на схо­ді — ось те, на чо­му сфо­ку­со­ва­на біль­шість по­лі­ти­ків. І жо­дної чі­ткої кон­це­пції що­до по­ло­же­н­ня Кри­му ні­хто не опри­лю­днює. Я вже не ка­жу про якісь ре­аль­ні дії, спря­мо­ва­ні на на­бли­же­н­ня де­о­ку­па­ції або на до­по­мо­гу крим­ським укра­їн­цям. Але що ж тим ча­сом ро­би­ти крим­ча­нам? Чо­го че­ка­ти? У нас ба­га­то за­пи­тань. По­го­во­ріть з на­ми. Що бу­де да­лі? Сті­на? Або за­мі­но­ва­ні мо­сти, про які кри­чать про­ро­сій­ські ЗМІ? Ти­ся­чі пе­ре­се­лен­ців із Кри­му та ті смі­лив­ці, що на­ва­жу­ю­ться ви­ка­зу­ва­ти свої проукраїнські по­гля­ди в оку­по­ва­но­му Кри­му, по­ка­зу­ють, що Укра­ї­на по­трі­бна крим­ча­нам. Та чи по­трі­бні ми Укра­ї­ні?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.