«А чо­го ми, ве­ли­кі ро­сі­я­ни, мо­же­мо сьо­го­дні на­вчи­ти світ?»

Но­та­тка ко­ри­сту­ва­ча Кон­да­у­ро­ва Оле­ксія (спів­то­ва­ри­ство «Со­ло із со­цме­реж з... ор­ке­стром»)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

но­сті осми­сле­ної люд­ської ді­яль­но­сті і ра­до­сті бу­т­тя. Так за­те — не­злі­чен­ні те­ле­ві­зій­ні та­ріл­ки. На будь-якій пе­ре­хня­бле­ній «хиж­ці». Пі­дї­хним тя­га­рем го­то­ві за­ва­ли­ти­ся й да­хи па­нель­них «хру­що­вок», і по­оди­но­кі бу­дин­ки за­мо­жних оби­ва­те­лів.

Як­би все, що не­се­ться за ві­кном по­тя­га, різ­ко не кон­тра­сту­ва­ло з тим, що по­ба­чиш, по­чи­на­ю­чи з Бі­ло­ру­сі, і да­лі, у мі­ру про­су­ва­н­ня на за­хід, то, мо­же б, упев­не­ність 88 від­со­тків спів­ві­тчи­зни­ків у на­шій «бо­го­обра­но­сті» та «ду­хов­но­сті» не зда­ва­ла­ся б силь­ним пе­ре­біль­ше­н­ням. І не ви­ни­ка­ло б за­пи­та­н­ня: а чо­го, вла­сне, ми, ве­ли­кі ро­сі­я­ни, мо­же­мо сьо­го­дні на­вчи­ти світ?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.