Напередодні Ве­ли­ко­дня

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

Напередодні Ве­ли­ко­дньо­го свя­та у Тер­но­по­лі по­ча­ла пра­цю­ва­ти шко­ла «На­ма­люй пи­сан­ку». Ще де­сять ро­ків то­му ГО «Мо­ло­да про­сві­та» у Тер­но­по­лі за­по­ча­тку­ва­ла май­стер-кла­си з пи­сан­кар­ства. До ре­а­лі­за­ції ці­єї іні­ці­а­ти­ви до­лу­чи­ла­ся і ми­сте­цька сту­дія «По­да­рун­ки».

«У нас є за­ня­т­тя з пи­сан­кар­ства і hand made. Під­час hand made ви­роб- ля­є­мо сві­чки і роз­ма­льо­ву­є­мо ве­ли­ко­дній ру­шни­чок. За­га­лом курс три­ває п’ять днів на ти­ждень. За­ня­т­тя три­ва­ють по пів­то­ри го­дин», — ка­же спів­ор­га­ні­за­тор шко­ли пи­сан­кар­ства Ана­ста­сія Лі­сов­ська.

«Ми фор­му­є­мо цьо­го ра­зу ма­лень­кі гру­пи, щоб всти­га­ти по­пра­цю­ва­ти з ко­жним уча­сни­ком за­хо­ду. У гру­пі, в якій за­раз за­йма­є­ться, 13 лю­дей. Вік уча­сни­ків май­стер-кла­су — від6 до 30 ро­ків. Ми тра­ди­цій­но ви­кла­да­є­мо те­хні­ку, яку вчи­мо вже ба­га­то ро­ків, — це вос­ко­ва те­хні­ка, яка зру­чна для та­ких умов на­вчаль­но­го кла­су. Та­кож на ко­жно­му за­нят­ті на­ма­га­є­мо­ся до­не­сти ін­фор­ма­цію про те, що та­ке пи­сан­ка і сим­во­ли. За­раз це ча­сти­на ве­ли­ко­дньо­го ко­ши­ка і ви­твір ми­сте­цтва, а ко­лись пи­сан­ка ма­ла ще й ма­гі­чне зна­че­н­ня. Во­на бу­ла обе­ре­гом і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся у ду­же ці­ка­вих обря­дах. Пі­сля та­кої те­о­ре­ти­чної ча­сти­ни пе­ре­хо­ди­мо без­по­се­ре­дньо до те­хні­ки і пра­кти­ку­є­мо­ся», — ка­же вчи­тель­ка шко­ли пи­сан­кар­ства Ма­рія Ша­плай.

Фа­хів­ці роз­по­від­а­ють, що ово­ло­ді­ти те­хні­кою ство­ре­н­ня пи­са­нок не скла­дно, але ра­зом з тим тре­ба ма­ти та­лант і твор­че на­тхне­н­ня. «Тут го­лов­не -ба­жа­н­ня. Ді­ти, яким шість ро­ків, ро­блять свої пи­сан­ки, хай во­ни не май­стер­ні, але ду­же кра­си­ві й ори­гі­наль­ні. Зав­дя­ки по­єд­нан­ню ко­льо­рів ви­хо­дять ду­же своє­рі­дні і ці­ка­ві ро­бо­ти», — ка­же Ма­рія Ша­плай.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.