Бо­йо­ва дво­мов­ність

Як пе­ре­мог­ти Мо­скву в то­таль­ній вій­ні

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

тре­ба впо­ряд­ку­ва­ти на­шу дво­мов­ність і ухва­ли­ти но­ві пра­ви­ла гри.

Пра­ви­ло 1. Уся прав­ди­ва ін­фор­ма­ція в Укра­ї­ні, вся жур­на­лі­сти­ка по­да­є­ться ли­ше укра­їн­ською мо­вою. Так, як пра­цю­ють в Укра­ї­ні іно­зем­ні ме­діа — Бі-Бі-Сі, «Сво­бо­да», «Ні­ме­цька хви­ля» то­що. Ре­аль­но пе­ре­хо­ди­мо на єв­ро­пей­ські стан­дар­ти. Всі ро­сій­сько­мов­ні укра­їн­ці чу­до­во ро­зу­мі­ють укра­їн­ську мо­ву, а за по­тре­би не­по­га­но нею го­во­рять.

Пра­ви­ло 2. Уся ін­фор­ма­ція ро­сій­ською мо­вою в Укра­ї­ні роз­гля­да­є­ться як мо­сков­ська про­па­ган­да. Це одра­зу від­сі­кає мо­сков­ські ін­фор­ма­цій­ні війська, які на 99% пра­цю­ють ро­сій­ською мо­вою.

Пра­ви­ло 3. Укра­їн­ці за­сто­со­ву­ють ро­сій­ську мо­ву ли­ше для впли­ву на Ро­сію або де­з­ін­фор­ма­ції во­ро­га.

На­сам­пе­ред­тре­ба до­не­сти на­ро­дам Ро­сії ін­фор­ма­цію про ха­ра­ктер ни­ні­шньої вій­ни. Її сенс у то­му, що Укра­ї­на ве­де вій­ну за во­лю. Це про­дов­же­н­ня на­шої 300-лі­тньої вій­ни за звіль­не­н­ня від­мо­сков­сько­го раб­ства.

Во­дно­час тре­ба на­га­да­ти, що в СРСР ме­тро­по­лі­єю бу­ла не Ро­сія, а Мо­сква, а па­нів­ним на­ро­дом бу­ли не рус­скіє, а мо­ска­лі. Це ви­ра­жа­ло­ся в то­му, що у Мо­скві був на по­ря­док ви­щий рі­вень жи­т­тя, то­му у сто­ли­цю їзди­ли з усьо­го Со­ю­зу ку­пу­ва­ти не­об­хі­дні ре­чі. Пі­сля роз­па­ду СРСР Мо­сква про­дов­жує ви­смо­кту­ва­ти з Ро­сії гро­ші, при­ро­дні ре­сур­си і ро­бо­чу си­лу, ні­чо­го не да- ючи вза­мін. Мо­сква — це па­ра­зит на ті­лі Ро­сії.

Го­ту­ю­чи при­бор­ка­н­ня Укра­ї­ни, Мо­сква спо­ча­тку здій­сни­ла ін­фор­ма­цій­ну агре­сію про­ти ро­сі­ян. За до­по­мо­гою на­ха­бної бре­хні, те­хно­ло­гій «зом­бу­ва­н­ня» і «про­ми­ва­н­ня міз­ків» Крем­лю вда­ло­ся скон­со­лі­ду­ва­ти нав­ко­ло се­бе ро­сі­ян і на­цьку­ва­ти їх на укра­їн­ців. Тож тре­ба до­по­мог­ти ро­сі­я­нам від­кри­ти очі на те, хто на них па­ра­зи­тує і вби­ває їхніх ді­тей за­ра­ди сво­їх шкур­них ін­те­ре­сів.

Мо­сков­ська ри­то­ри­ка про за­хист ін­те­ре­сів рус­скіх — це не більш, ніж де­ма­го­гія на екс­порт. На­справ­ді рус­скіє для Мо­скви — це всьо­го ли­ше «гар­ма­тне м’ясо». По­ка­зо­вий факт: вій­ну про­ти Че­чні ве­ла Мо­сква, про­те москвичі не слу­жи­ли в Че­чні ні як при­зов­ни­ки, ні як кон­тра­ктни­ки. А чи ба­га­то мо­скви­чів за­ді­я­но в га­ря­чих бо­йо­вих ді­ях на вій­ні в Укра­ї­ні?

Звіль­не­н­ня Укра­ї­ни за­по­ча­ткує звіль­не­н­ня всі­єї Ро­сії від­Мо­скви — «тюр­ми на­ро­дів». Тож, під­три­мую- чи Укра­ї­ну в її спра­ве­дли­вій вій­ні за во­лю, ро­сі­я­ни під­три­му­ють се­бе і сво­бо­ду для сво­їх ді­тей.

Пе­ре­мо­жну ін­фор­ма­цій­ну вій­ну з Мо­сквою ко­жен укра­ї­нець мо­же по­ча­ти вже сьо­го­дні. Пе­ре­ходь на укра­їн­ську мо­ву, ви­ко­ри­сто­вуй укра­ї­но­мов­ні дже­ре­ла, за­охо­чуй дру­зів та зна­йо­мих, до­по­ма­гай їм ро­би­ти пе­ре­кла­ди на укра­їн­ську, спри­яй їхній роз­мов­ній пра­кти­ці. Мо­ва — на­ша зброя.

Ви­чи­тав щось ко­ри­сне в Ін­тер­не­ті ро­сій­ською чи ін­шою мо­вою? Пе­ре­вір до­сто­вір­ність, пе­ре­кла­ди на укра­їн­ську й опу­блі­куй. Це твій вне­сок у то­таль­ну вій­ну. Від­те­пер усе прав­ди­ве і ко­ри­сне, що є у сві­ті, пе­ре­ві­ря­є­ться і пе­ре­кла­да­є­ться укра­їн­ською. Укра­їн­ська мо­ва — це знак яко­сті. Та­кі на­ші пра­ви­ла гри.

Дру­же, не че­кай, по­ки ін­ші пе­ре­йдуть на укра­їн­ську. Твоє пер­со­наль­не до­лу­че­н­ня до ін­фор­ма­цій­ної вій­ни мо­же ста­ти остан­ньою кра­плею, яка при­ве­де в рух ла­ви­ну на­ро­дної актив­но­сті. До зброї!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.