Від­кри­т­тя Ukrainian Fashion Week

Подіум. Го­сті. Ви­снов­ки Ла­ри­са ІВ­ШИ­НА,

Den (Ukrainian) - - Репортаж -

36-Й ТИ­ЖДЕНЬ МО­ДИ В УКРА­Ї­НІ РОЗ­ПО­ЧАВ­СЯ З ПО­КА­ЗУ ВІ­ДО­МО­ГО УКРА­ЇН­СЬКО­ГО ДИ­ЗАЙ­НЕ­РА ЛІ­ЛІЇ ПУСТОВІТ па­ски й пі­дго­ту­ва­ли свій «прогноз» на на­сту­пний мо­дний се­зон.

Ор­га­ні­за­то­ри UFW ви­рі­ши­ли від­по­ві­сти на «про­бле­ми» ще біль­шим «роз­ма­хом». І за­мість тра­ди­цій­них п’яти-се­ми днів пі­дго­ту­ва­ли у цьо­му се­зо­ні аж во­сьми­ден­ну про­грам­му: 62 ди­зай­не­ри, 45 по­ка­зів, 14 спе­ці­аль­них про­е­ктів і 7 по­дій в но­во­му про­е­кті Open Fashion.

І все бу­ло б гуд, як­би не одне «але»...

Укра­їн­ська ви­со­ка мо­да все ще «ку­ца» й «оди­но­ка». Її до­ля три­ма­є­ться на зу­си­л­лях «оди­на­ків», яскра­вих, але «оди­на­ків»... По­при всі ста­ра­н­ня твор­чо-сі­мей­но­го ду­е­ту «Во­ло­ди­ми­ра Ни­чи­по­ру­ка/Іри­ни Да­ни­лев­ської», укра­їн­ських ди­зай­не­рів UFW за ці 18 ро­ків все ще не роз­ріс­ся в те «яви­ще», яким він мав би бу­ти.

Так, укра­їн­ську мо­ду вже під­три­му­ють за­хі­дні ЗМІ. На по­ча­тку бе­ре­зня — Vogue Italia опу­блі­ку­вав імідж про­е­кту Ukrainian Fashion Week ВИ­ТО­КИ, ав­то­ром яко­го є фо­то­граф Дми­тро Ко­мі­са­рен­ко. На­га­да­є­мо, що «День» є спе­ці­аль­ним ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром цьо­го про­е­кту. Та­кож на 36-й UFW вже при­їха­ли: ав­тор бло­гу classisinternal.com (Ка­на­да) Со­ня Єсьман, го­лов­ний ре­да­ктор Huffington Post Italia (Італія) Фуль­віо Ра­ва­гна­ні.,

Утім все ж одяг від укра­їн­ських ди­зай­не­рів (за ви­ня­тком де­кіль­кох імен) сьо­го­дні ча­сті­ше мо­жна зу­стрі­ти на «чер­во­них» до­ріж­ках Гол­лі­ву­ду, аніж в гар­де­ро­бах укра­їн­ських ба­га­тих мо­дниць. Мо­жли­во, на­ші ЗМІ якось не так пи­шуть про укра­їн­ську мо­ду? Не ті акцен­ти? Не ті ге­рої?.. Хто­зна. Однак цьо­го ро­ку на від­крит­ті UFW бу­ло ще мен­ше (зда­ва­лось би, ку­ди вже) пу­блі­чних осіб.

ПУСТОВІТ — ОКРЕ­МА ІСТОРІЯ

Український Ти­ждень мо­ди від­кри­ва­ла ко­ле­кція ві­до­мо­го у всьо­му сві­ті ди­зай­не­ра Лі­лії Пустовіт.

І от якраз Пустовіт, яку сво­го ча­су для укра­їн­ців від­крив на сво­їх сто­рін­ках «День», — це той ди­зай­нер, який ла­має па­сив­ність укра­їн­сько­го бо­мон­ду в під­трим­ці сво­го, укра­їн­сько­го... І якщо дру­жи­ни на­ших су­пер­ба­га­тих ко­ли й з’яв­ля­ли­ся на UFW, то обов’яз­ко­во на її по­ка­зи.

Се­ред­по­стій­них ша­ну­валь­ниць твор­чо­сті Пустовіт — на­віть Пер­ша Ле­ді Укра­ї­ни — Ма­ри­на Дорошенко. Са­ме в твор­чій май­стер­ні Лі­лії Пустовіт го­ту­ва­ла­ся ве­чір­ня су­кня для інав­гу­ра­цій­ної ве­чір­ки Пре­зи­ден­та.

Но­ва ко­ле­кція Лі­лії Пустовіт — це су­міш стилів 70-х і 90-х ро­ків. У ко­ле­кції POUSTOVIT AW’15-16 при­су­тні зна­ко­ві для брен­ду су­кні з ав­тор­ськи­ми прин­та­ми та су­кні-со­ро­чки.

На ство­ре­н­ня ці­єї ко­ле­кції, як вка­за­но в прес-ре­лі­зі, мо­де­льє­ра на­ди­хну­ли прин­ци­пи су­ча­сно­го ми­сте­цтва — смі­ли­ві ідеї, по­єд­на­н­ня кон­тра­стних ко­льо­рів, рі­зно­ма­ні­тність по­ді­бних зо­бра­жень, які пе­ре­хо­дять із одно­го в дру­гий, змі­ню­ю­чи за­барв­ле­н­ня й роз­мі­ри.

Сти­лі­за­цію під1970-ті та 1980-ті під­кре­сле­но по­єд­на­н­ням стри­ма­них від­тін­ків у тан­де­мі з яскра­вою га­мою по­пар­ту. У ко­ле­кції пе­ре­ва­жа­ють по­ма­ран­че­вий, чер­во­ний, сві­тло-сірий, чор­ний і ні­жно-ро­же­вий ко­льо­ри.

КОМЕНТАР

— Я зу­стрі­ла Лі­лю пі­сля по­ка­зу. За­пи­та­ла в неї, як змі­нив­ся Київ від­то­ді, ко­ли во­на по­чи­на­ла? Чи змі­ни­ло­ся се­ре­до­ви­ще? Чи зміг її хтось «на­здо­га­на­ти»: не­хай, мо­жли­во, з рі­зних «пла­нет», але за які­стю? Як змі­ни­ла­ся пу­блі­ка? До ко­го під­хо­дять жур­на­лі­сти? Щось змі­ни­ло­ся, зві­сно. По­лі­ти­чні по­дії ду­же до­да­ли... Але за­галь­ний рі­вень все ще куль­гає ду­же силь­но. І се­крет тут в то­му, що «ста­ра гвар­дія» за­ли­ша­є­ться «ста­рою» по су­ті.

Лі­ля з ін­шо­го по­ко­лі­н­ня, але во­на — пра­виль­ний пе­ре­да­тчик ім­пуль­сів. Во­на теж вчи­ла­ся в ста­рій шко­лі, але ні­ко­ли не ска­за­ла, що те, чо­го во­на на­вчи­ла­ся в ра­дян­сько­му ви­ші, їй не пі­шло на ко­ристь. Транс­фор­ма­цію цю во­на пе­ре­жи­ла на які­сній но­ті — від­рад ян­сько­го ви­шу до єв­ро­пей­сько­го про­сто­ру. Ті, хто хо­че, ні­чо­го не вмі­ю­чи, одра­зу вско­чи­ти «ку­дись», ви­гля­да­ють як «пер­вин­ні». За успі­хом має сто­я­ти пра­ця.

РЕ­КЛА­МА

Ко­ли Лі­ля по­чи­на­ла, її смі­ли­вість ду­ма­ти та її пра­це­зда­тність ро­би­ли для неї ба­га­то пе­ре­шкод, але во­на ви­гра­ла стра­те­гі­чно.

Я вчо­ра при­ду­ма­ла для се­бе та­ку ме­та­фо­ру: Київ то­го ча­су ма­ло чим від­рі­зняв­ся від «ДНР/ЛНР». Тут теж не по­ва­жа­ли укра­їн­ське. Ли­ше зу­си­л­ля­ми ба­га­тьох лю­дей до­ве­ло­ся від­ті­сни­ти не­смак. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки «ве­чор­ни­цям» Оле­га Скри­пки і Та­ра­са Компаніченка, «Кра­ї­ні Мрій», Лі­лі Пустовіт. Я завжди до­даю до ці­єї «ком­па­нії» лю­ди­ну, яка уосо­блює в со­бі ці­лу ко­гор­ту та­ла­но­ви­тих ку­лі­на­рів, — Де­ни­са Ко­ма­рен­ка, який укра­їн­ську ку­хню знає, пра­цю­вав у Фран­ції й по­вер­нув­ся сю­ди, щоб тут роз­ви­ва­ти га­стро­но­мі­чну куль­ту­ру. Усіх цих лю­дей у «ніч дер­жав­но­сті», як пи­са­ла Лі­на Ва­си­лів­на Ко­стен­ко, «День» при­но­сив на пер­ші сто­рін­ки то­ді, ко­ли про по­лі­ти­ку не бу­ло з ким го­во­ри­ти. І во­ни пі­дго­ту­ва­ли український «Ре­не­санс». Зві­сно, на­дни­ми всі­ма — духовний омо­фор Лі­ни Ва­си­лів­ни. Її два яскра­ві ви­хо­ди, ко­ли во­на пред­став­ля­ла рі­чку Ге­ра­клі­та, да­ли мо­гу­тній ім­пульс.

ТЕ­ЛЕ­КА­НАЛ 1+1 НА UFW ПРЕД­СТА­ВИВ СО­ЦІ­АЛЬ­НИЙ ФЕШН-ПРО­ЕКТ. КО­ШТИ ВИ­РУ­ЧЕ­НІ З ПРО­ДА­ЖУ ФУТ­БО­ЛОК З ПРИН­ТА­МИ, ЧОХЛІВ ДЛЯ МО­БІЛЬ­НИХ ТЕ­ЛЕ­ФО­НІВ ТА ЛИ­СТІ­ВОК З НА­ЦІО­НАЛЬ­НИ­МИ ОР­НА­МЕН­ТА­МИ, ПІ­ДУТЬ НА ПІД­ТРИМ­КУ УКРА­ЇН­СЬКИХ ВІЙ­СЬКО­ВИХ. ВЕ­ДУ­ЧИЙ ЮРІЙ ГОР­БУ­НОВ ОБРАВ СО­БІ ФУТ­БОЛ­КУ З ЦИ­ТА­ТОЮ ВА­СИ­ЛЯ СИ­МО­НЕН­КА І ПРИН­ТОМ У ВИ­ГЛЯ­ДІ СЕР­ЦЯ, А ГО­ЛОВ­НИЙ РЕ­ДА­КТОР «ДНЯ» ЛА­РИ­СА ІВ­ШИ­НА — З КА­ЛИ­НОЮ І ЦИ­ТА­ТОЮ ДЗВІН­КИ МА­ТЯШ «ЛЮ­БОВ — ЦЕ СВО­БО­ДА»

У КО­ЛЕ­КЦІЇ POUSTOVIT AW'15-16 ПРИ­СУ­ТНІ ЗНА­КО­ВІ ДЛЯ БРЕН­ДУ СУ­КНІ З АВ­ТОР­СЬКИ­МИ ПРИН­ТА­МИ І СУКНІСОРОЧКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.