Про ста­рий Київ і... су­ча­сний репортаж

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Фо­то­ко­ре­спон­дент Сер­гій П’яте­ри­ков і «ре­пор­тер де­та­лей» Лю­дми­ла За­сє­да три­ва­лий час пра­цю­ва­ли у твор­чо­му тан­де­мі, ра­зом на­пи­са­ли со­тні ре­пор­та­жів про все на сві­ті — від ви­ро­бни­цтва ґу­дзи­ків до по­ве­ні, від­про­ти­га­зів у «Га­лан­те­реї» до зо­ло­че­н­ня ку­по­лу Лав­ри...

«Сер­гій ду­же гар­но фо­то­гра­фує. Ви­ве­де­н­ня з Аф­га­ні­ста­ну військ — це Сер­гій зні­мав! — роз­по­від­ає Лю­дми­ла, — він бу­вав у га­ря­чих то­чках, чо­го він ли­шень не зні­мав! З ним ме­ні завжди ду­же до­бре пра­цю­ва­ло­ся — ціл­ко­ви­та гар­мо­нія».

На зу­стріч із ме­тра­ми при­йшли мо­ло­ді ко­ре­спон­ден­ти «Дня» — по­слу­ха­ти се­кре­ти про­фе­сіо­на­лів і ді­зна­ти­ся, де ж мо­жна «ло­ви­ти» не­зви­чай­ні те­ми і шу­ка­ти сві­жі сю­же­ти.

«У го­стях у «Дня» чу­до­ві жур­на­лі­сти і ди­во­ви­жні лю­ди, яких я дав­но знаю. Лю­дми­ла За­сє­да — наш ба­га­то­рі­чний ав­тор, не­о­дно­ра­зо­во бу­ла го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня». Та­кож ра­да пред­ста­ви­ти Сер­гія П’ятерикова. Остан­ні кіль­ка ти­жнів він ре­гу­ляр­но ви­став­ляє в ін­тер­не­ті знім­ки Ки­є­ва. Ко­жне фото ви­кли­кає ве­ли­кі дис­ку­сії, то­му що для ба­га­тьох це — пласт жи­т­тя, за яким мо­жна про­чи­та­ти істо­рію кра­ї­ни, мі­ста і свою осо­би­сту. Ко­жен при­мі­ряє на се­бе, яким він ці­єю ву­ли­цею хо­див і яким хо­дить за­раз. Це під­штов­хну­ло Ла­ри­су Ів­ши­ну, яка пра­цю­ва­ла з Лю­дми­лою і Сер­гі­єм в одно­му ви­дан­ні, га­зе­ті «Пра­пор ко­му­ні­зму», за­про­си­ти на­ших ко­лег. Дві основ­ні те­ми — Київ і репортаж. Київ, яким він був, яким став і яким ми йо­го зро­би­ли», — пред­ста­ви­ла го­стей за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ган­на Шеремет.

Сьо­го­дні чи­та­чі «Дня» зна­ють і чи­та­ють що­ти­жне­ві — п’ятни­чні — ко­лон­ки Лю­дми­ли Пе­трів­ни. А те- пер змо­жуть кра­ще по­зна­йо­ми­ти­ся і з фо­то­гра­фі­я­ми Сер­гія Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча. Річ у тім, що під­час ці­єї зу­стрі­чі, ве­ду­чи роз­мо­ву про ста­рий Київ і йо­го не­ту­ри­сти­чні мі­сця, де ще збе­ре­гла­ся ау­ра, атмо­сфе­ра і на­стрій то­го мі­ста, Лю­дми­ла і Во­ло­ди­мир ра­птом при­ду­ма­ли чер­го­вий спіль­ний про­ект. Й одра­зу ж за­хо­ди­ли­ся вті­лю­ва­ти йо­го в жи­т­тя. Читайте пер­ший репортаж із ки­їв­ських за­вул­ків вже в цьо­му но­ме­рі.

Біль­ше про мі­ський репортаж, Київ, який ми втра­ти­ли і який зна­йшли, будні жур­на­лі­стів за ра­дян­ських ча­сів і по­шук сю­же­тів — у на­си­че­но­му спо­га­да­ми спіл­ку­ван­ні Ла­ри­си Ів­ши­ної, Сер­гія П’ ятерикова і Лю­дми­ли За­сє­ди.

В го­стях у «Дня» по­бу­ва­ли жур­на­лі­сти з ве­ли­че­зним до­сві­дом і чу­до­вим по­чу­т­тям гу­мо­ру — Сер­гій П’яте­ри­ков і Лю­дми­ла За­сє­да

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.