Мрію про мир та ве­сну

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Це гло­баль­не свя­тку­ва­н­ня, при­свя­че­не ми­сте­цтву роз­ка­зу­ва­н­ня істо­рій. Упер­ше йо­го по­ча­ли від­зна­ча­ти у Шве­ції на по­ча­тку 1990-х ро­ків, як День усіх ска­зи­те­лів. Свя­то бу­ло при­свя­че­не на­сам­пе­ред­тим, хто збе­рі­гає та пе­ре­дає із вуст у ву­ста фоль­клор. А 2001 ро­ку зав­дя­ки Ін­тер­не­ту, свя­то по­ши­ри­ло­ся всі­єю Скан­ди­на­ві­єю, а зго­дом — і в ре­шті кра­їн. До 2005 ро­ку свя­то оста­то­чно сфор­му­ва­ло­ся як День опо­від­ок. З то­го мо­мен­ту у по­над25 кра­ї­нах від­бу­ва­ю­ться за­хо­ди, що при­свя­че­ні Дню опо-

Але моя історія про мрії, тож моя — та­ка: я мрію, щоб ко­жен із нас міг сі­сти на ве­ло­си­пе­ді ко­ле­си­ти со­ня­чним мир­ним мі­стом. Ди­ха­ти на пов­ні гру­ди ве­сня­ним по­ві­трям і ні­чо­го не бо­я­ти­ся. За­бу­ти на хвиль­ку про про­бле­ми і да­ти со­бі по­бу­ти юним про­гуль­ни­ком... А ще, мрію щоб на­шим ді­тям не бу­ло ві­до­мо ні­чо­го стра­шні­шо­го, окрім двій­ки за про­гул.

21 бе­ре­зня від­зна­ча­ють Все­сві­тній

день опо­від­ок

Мрію про мир та ве­сну. А яка ва­ша мрія?..

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.