Пі­зна­ти істи­ну, щоб ста­ти віль­ним

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Чи мо­же у во­єн­ний час ке­ру­ва­ти кра­ї­ною ре­жим, який не має до­ві­ри на­ро­ду?

Одним з улю­бле­них ме­то­дів крем­лів­ської про­па­ган­ди в Укра­ї­ні є на­ві­ю­ва­н­ня на­шим ма­сам по­трі­бних Мо­скві іде­о­ло­гем. Бай­ду­же, що іде­о­ло­ге­ми мо­жуть не ма­ти ні­чо­го спіль­но­го з дій­сні­стю, го­лов­не, щоб во­ни спра­цю­ва­ли. Тим па­че що ці ро­сій­ські про­па­ган­дист­ські мі­фи охо­че під­хо­плю­ють де­я­кі невиліковно дур­ні «укра­їн­ські» жур­на­лі­сти й актив­но ти­ра­жу­ють. Я ве­ду мо­ву про ду­рість, хо­ча тут мо­же бу­ти й щось «ін­ше», але про це на­віть ду­ма­ти не хо­ті­ло­ся б. При­га­дай­мо, як нам про­дзиж­ча­ли всі ву­ха впро­довж 20 ро­ків про якісь фун­да­мен­таль­ні «не­сти­ку­ва­н­ня» між за­хо­дом і схо­дом кра­ї­ни, про фе­но­ме­наль­ну лю­бов лю­дей, що жи­вуть на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра, до «ма­тін­ки Ро­сії», про «пра­гне­н­ня» окре­мих те­ри­то­рій Укра­ї­ни пе­ре­йти під«ви­со­ку ру­ку» мо­сков­сько­го ца­ря-пре­зи­ден­та то­що. Без­зу­бість і без­хре­бе­тність цен- траль­ної вла­ди в по­ді­ях у Кри­му й на Дон­ба­сі ви­прав­до­ву­ють «су­ціль про­ро­сій­ськи­ми» на­стро­я­ми на­се­ле­н­ня цих ре­гіо­нів. Тут, хоч як це див­но, крем­лів­ська про­па­ган­да й ме­шкан­ці Пе­чер­ських па­гор­бів у Ки­є­ві ді­ють в уні­сон. Не­що­дав­но про­фе­сій­ний бре­хун у Крем­лі в агі­та­цій­но­му філь­мі про «по­вер­не­н­ня» Кри­му до ім­пе­рії зно­ву пе­да­лю­вав цю те­му й роз­по­від­ав каз­ки про якесь «за­кри­те до­слі­дже­н­ня» на­стро­їв крим­чан напередодні оку­па­ції — мов­ляв «75% бу­ли за жи­т­тя у скла­ді Ро­сії». Ана­ло­гі­чно ми­слять де­я­кі ре­гіо­наль­ні га­ли­цькі й ки­їв­ські пи­сьмен­ни­ки (не мо­жу на­зва­ти їх укра­їн­ськи­ми, оскіль­ки до цьо­го рів­ня во­ни ще не під­ня­ли­ся), які ді­лять на­шу кра­ї­ну на «ціл­ком Укра­ї­ну» й «не ціл­ком Укра­ї­ну». Дня­ми пов­став із за­бу­т­тя Ві­ктор Ющен­ко й за­явив, що Пу­тін за­зі­хнув на най­менш укра­їн­ські те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

СУ­ЦІЛЬ­НИЙ «ЕК­СТРЕ­МІЗМ»

Але не тре­ба по­кір­но по­го­джу­ва­ти­ся з те­за­ми ро­сій­ських про­па­ган­ди­стів, оскіль­ки у них свій ін­те рес. Адже перш ніж прий дуть на якусь ук ра їнсь ку те ри то рію « зе ле ні чо ло віч ки » , або, як ви - слов­лю­є­ться Пу­тін, «вві­чли­ві лю­ди » , тре ба до вес ти гро мадсь кій дум ці, на ві я ти, за зом бу ва ти, що ці те­ри­то­рії не ма­ють ні­яко­го від­но­ше­н­ня до Укра­ї­ни, що там усі, аж до кі­шок і со­бак, сто­гнуть від ту­ги за Ро­сі­єю й бла­га­ють «Пу­тін, прий­ди!» Але ду­же сум­но й гір­ко, ко­ли на та­ке по­го­джу­є­ться ча­сти­на ук ра їнсь ко го со ці у му, ма ло - душ но від сту па ю чи пе ред во ро - жою спец­про­па­ган­дою.

А тим ча сом, не що­дав­но га зе­та « Крым ская прав да » , що ви да - ється у Сім­фе­ро­по­лі, спро­во­ку­ва­ла вель­ми по­ка­зо­вий скан­дал. Це ви дан ня всі ро ки не за леж нос ті Укра ї ни де мон ст ру ва ло край ній сту­пінь укра­ї­но­фо­бії на ме­жі кри­мі­на­лу. Чи­та­цький кор­пус га­зе­ти — від став ні че кіс ти, офі це ри ар - мії й фло­ту СРСР та РФ, ко­ли­шні пар тій ні, ком со моль сь кі та ін ші фун­кціо­не­ри, пен­сіо­не­ри й ін­ший « со вок » , що сприй мав Ра дянсь - кий Со юз, як « втра че ний рай » . І ось ре дак ція ви рі ши ла опи та ти чи та чів, як би во ни про го ло су ва - ли на референдумі про ста­тус Кри­му, як­би він від­був­ся сьо­го­дні. Ре­зуль тат ви явив ся при го лом ш ли - вим: 60% за­яви­ли, що во­ни б ви­сло ви ли ся за роз ши рен ня пов но - ва жень Кри му у скла ді Укра ї ни (!!!), 20% не пі­шли б на го­ло­су­ва­н­ня й ли ше 19% хо ті ли б, щоб Крим і да­лі пе­ре­бу­вав у скла­ді Ро­сії. Зро зу мі ло, ду же ско ро га зе та все це де за ву ю ва ла, мов ляв, по - мил­ка ви­йшла, не так зро­зумі­ли й т.д. Зві­сно, в су­ча­сно­му Кри­му за та­кі опи­ту­ва­н­ня мо­жна й за гра­ти по­тра­пи­ти, а з то­чки зо­ру ФСБ це вза га лі су ціль ний « екс тре мізм » , за який і роз стрі ля ти ма ло. Але да вай те при га да є мо то ріш ні да ні (теж ду­же швид­ко ви­лу­че­ні з сай­ту) Гро­мад­ської па­ла­ти з прав лю­ди­ни при пре­зи­ден­то­ві РФ, з яких ви пли ва ло, що в так зва но му ре - фе рен ду мі у Кри му взя ло участь не більш як 30% крим­чан, з яких ли ше по ло ви на про го ло су ва ла за при єд нан ня до Ро сії. Сим п то ма - ти­чно, що ці да­ні пра­кти­чно збі­гли­ся з ре­зуль­та­та­ми спо­сте­ре­же­н­ня за ре фен ду мом Мед ж лі су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду.

От­же, про ро сійсь кі на строї в Кри­му ви­яви­ли­ся да­ле­ко не по­го­лов­ни­ми. А те­пер про Дон­бас. На­ша вла­да час від ча­су нам на­тя­кає, що на се лен ня там на скрізь ан ти - ук ра їнсь ке, і то му не бу де ве ли - ким грі­хом від цих те­ри­то­рій на­зав­жди або на якийсь час від­мо­ви­ти­ся. Але й тут не все так, як вла­да нам на­тя­кає.

«НЕ ЗАСІДАЙ У РА­ДІ НЕЧЕСТИВИХ»

Мос ковсь ка « Но вая га зе та » опу­блі­ку­ва­ла ін­терв’ю сол­да­та ро­сій­ської тан­ко­вої бри­га­ди з Ула­нУде ( сто ли ця Бу ря тії), по ра не но - го в бо ях на Дон ба сі. Сол да тик, який ни­ні пе­ре­бу­ває на лі­ку­ван­ні в До нець ко му опі ко во му цен т рі, роз по вів: « Нас зай ш ло при близ - но 300 осіб! Усі з Улан-Уде. Біль­ша час ти на — бу ря ти. Ра зом з опол чен ця ми не во ю ва ли. Опол - чен ці — во ни див ні. Стрі ля ють, стрі ля ють. По тім зу пи ня ють - ся. Як на ро бо ту хо дять. Зов сім не має ор га ні за ції. З мир ни ми праг ну ли не роз мов ля ти. Ко ман - ду­ва­н­ня на­ка­за­ло: не кон­та­кту­ва­ти. Ко­ли бу­ли в Ма­кі­їв­ці, нам ска­за­ли, що 70 від­со­тків мі­сце­вих — за кро­пів. От­же, будь­те на­по­го­то­ві». Ось так. Але це вну­трі­шня ін­фор ма ція, так би мо ви ти, для служ бо во го ко рис ту ван ня. А на пу­блі­ку мо­сков­ські про­па­ган­ди­сти во­ла­ють, що на Дон­ба­сі ма­ло не 90% на­се­ле­н­ня про­ти Укра­ї­ни й за Ро­сію.

При­чо­му Ма­кі­їв­ка — це ж ци­та дель В. Ф. Яну ко ви ча і Пар тії ре­гіо­нів. При вла­ді «проф­фе­со­ра» до мо го рід но го Кри му на всі ке - рів ні по са ди, аж до ди рек то рів міс це вих кла до вищ, за во зи ли ка­дри з Дон­ба­су, го­лов­ним чи­ном з Ма­кі­їв­ки й До­не­цька. Обра­же­ні кримсь кі на чаль ни ки ви га да ли тер­мін для по­зна­че­н­ня сво­їх кон­ку рен тів — « ма ке дон ці » , тоб то «Ма­кі­їв­ка+До­нецьк». Де­я­кі ан­ти­укра­їн­ські акції в Кри­му 2013 ро­ку від бу ва ли ся під пра по ром бо - роть­би про­ти «ма­ке­дон­ської на­ва­ли » . І як що за внут ріш ньою, служ бо вою ро сійсь кою ін фор ма - ці­єю 70% жи­те­лів Ма­кі­їв­ки «ви­зво­ли­те­лів» з РФ не під­три­му­ють, то тут є про що за­ми­сли­ти­ся...

Одна з не­ба­га­тьох при­стой­них про­грам на те­ле­ка­на­лі ICTV «Ци­віль на обо ро на » да ла не по га ний ана­ліз ни­ні­шньо­го ан­ти­укра­їн­сько­го ди­скур­су на ро­сій­сько­му ТБ, зок ре ма на всі ля ких про па ган - дист­ських шоу. Я, че­сно ка­жу­чи, не ро­зу­мію, що там ро­блять на­ші по лі то ло ги Оле ся Яхно, Ва дим Ка­ра­сьов та ін­ші. Їх же одра­зу пе­ре тво рю ють на « хлоп чи ків і дів­ча­ток для би­т­тя». У нор­маль­но­му ре жи мі їм да ють ви го ло си ти не більш як од ну- дві фра зи. А да лі по­чи­на­є­ться су­ціль­не ви­т­тя й рев за зда ле гідь під го тов ле ної ма сов - ки, си му ля ція іс те ри ки ве ду чи - ми, агре сив ні про яви не адек ват - них жі­нок, на кшталт ті­єї, що роз­по­від­а­ла про «ро­зі­пну­тих хло­пчи­ків», укра­їн­ців на­віть фі­зи­чно не­мо­жли­во по­чу­ти. Адже го­во­ри­ли му­дрі лю ди: «Не за­сі дай у ра­ді не - че­сти­вих».

Без ук ра їнсь ких псев до учас - ни ків ці про па ган дис­тсь кі ви до - ви­ща в Ро­сії ба­га­то чо­го втра­ти­ли б. По ка за ли на ICTV чер го ву бре­хню В.Пу­ті­на, для яко­го во­на є спо со бом іс ну ван ня. Дик та тор роз по вів, що, мов ляв, ні я ких ро - сій­ських військ на Дон­ба­сі не­має, а про­ти укра­їн­ської ар­мії во­ю­ють «ша­хта­рі й тра­кто­ри­сти». А як же то­ді бу­ти з ка­дро­ви­ми ро­сій­ськи­ми ге­не­ра­ла­ми Лєн­цо­вим і Ку­зов­льо вим, які бе руть участь у бо ях на Дон­ба­сі? І хто з них двох ша­хтар, а хто трак то рист? А ще є на схо ді Укра ї ни без ліч ро сійсь ких пол ков ни ків, під пол ков ни ків, ма­йо­рів, ка­пі­та­нів, лей­те­нан­тів і ря­до­вих сол­да­тів, ча­сти­ни Кан­те­ми рівсь кої бро не тан ко вої, Та - мансь кої мо то стріл ко вої, Псков - ської де­сан­тної ди­ві­зії, а ще чи­ма­ло окре мих бри гад, пол ків і ба - таль йо нів ре гу ляр ної ро сійсь кої ар мії. Зок ре ма, До нець кий ае­ро - порт се ред ін ших штур му ва ли вій­сько­ві з на­ру­кав­ни­ми шев­ро­на­ми — «Мор­ська пі­хо­та Ро­сії. Там, де ми, — там пе­ре­мо­га...» уже на­віть не ма­ску­ю­ться.

Що­прав­да, ICTV ви­рі­шив ля­ка ти тре тім Май да ном, мов ляв, він бу­де пу­тін­ським. Якщо він та­кий страш ний, то чо му вла да ро - бить усе, щоб йо­го спро­во­ку­ва­ти? Чо му так ма ло ( і не охо че!) ро - би­ться для очи щен ня вла ди, су - дів, про­ку­ра­ту­ри, вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня? Чо­му та­ка аб­сур­дна й шкід ли ва кад ро ва по лі ти ка: Гон та рє ва, Яре ма, Ге ле тей, Му - жен­ко?

Пи­та­н­ня не­за­ле­жно від сто­го­нів офі цій них по лі то ло гів сто їть так: або вла­да ре­а­лі­зує ці­лі дру­го­го Май да ну, або тре тій ста не не - ми­ну­чим. Мо­жна, зві­сно, всіх сво­їх кри­ти­ків ого­ло­шу­ва­ти аген­та­ми Пу ті на. Але то ді мож на по чу - ти від­по­відь: а чи не аген­ти Пу­ті - на ор га ні зу ва ли не по тріб ний па - рад у Ки є ві, під ста вив ши на ших бій­ців у Іло­вай­ську, чи не аген­ти Пу ті на зда ли До нець кий ае­ро - порт, чи не аген­ти Пу­ті­на від­да­ли за ліз нич ний ву зол у Де баль це во - му? До ре чі, в Де баль це во му вже кур­су­ють еше­ло­ни з Ро­сії з те­хні­кою та боє­при­па­са­ми. А нам при­ся­га­ли­ся, що там «мі­ся­чний пей­заж » . Нам роз по ві да ли, що До - не­цький ае­ро­порт дов­го не змо­же фун­кціо­ну­ва­ти, але вій­сько­ві екс­пер­ти ствер­джу­ють, що йо­го мо­жна від но ви ти за мі сяць, ба зу ва ти там ро­сій­ську штур­мо­ву авіа­цію, яка, звіс но, бу де ого ло ше на « війсь ко во- по віт ря ни ми си ла ми ДНР».

РІ­ЧНИ­ЦЯ ОКУ­ПА­ЦІЇ КРИ­МУ. ЩО ЗРО­БЛЕ­НО?

Якщо укра­їн­ська вла­да ді­я­ти­ме пра виль но, рі шу че й своє час - но, то всі про па ган дис­тсь кі зу - си­л­ля Крем­ля га­ран­то­ва­но за­зна­ють кра­ху. Ду­рість, не­тя­му­щість, по жад ли вість і без від по ві даль - ність на­шої вер­хів­ки є най­по­ту­жні­шою під­трим­кою пла­ну Пу­ті­на в Укра­ї­ні.

На ба­га­тьох те­ле­ка­на­лах пройш ло по ві дом лен ня, що від був ся круг лий стіл на те му: « Річ ни ця оку па ції Кри му. Що зроб ле но? » , про іг но ро ва ний уря дом і РНБО. Не зроб ле но ні чо го, на жаль. То хто тут агент Пу ті на? А про до - воль ст во з ма те ри ко вої Укра ї ни су­ціль­ним по­то­ком йде на оку­по - ва­ну те­ри­то­рію, бі­знес як завжди. Та ку по лі ти ку аб сур д но го ре не - гат­ства ли­це­мір­но ви­прав­до­ву­ють за хис том кримсь ких гро ма дян Укра ї ни. Але лі дер кримсь ко та - тар­сько­го на­ро­ду Му­ста­фа Дже­мі­лєв ска­зав: «Не тре­ба нас за­хи­ща­ти. Від­клю­чай­те еле­ктро­енер­гію, від­клю­чай­те все, ми го­то­ві все ви­тер пі ти, щоб оку пан ти швид ше по­ки­ну­ли Крим». Ни­ні­шня вла­да швид­ше по­чує голос бі­знес-ін­те­ре­сів, ніж голос крим­ських та­тар.

По ки не вид но, щоб ни ніш ня вер хів ка бу ла здат на ефек тив но ор га ні зу ва ти війсь ко ві зу сил ля на­ції. Ме­ні тут лю­ди, які за­слу­го­ву ють на до ві ру, роз по ві ли, що під час тра­гі­чних по­дій у Де­баль­це­во­му де­я­кі від­по­від­аль­ні за обо­ро­ну ді­я­чі за­мість то­го, щоб бу­ти на фрон ті, бу ли на пре зен та ції книж­ки Со­ні Ко­шкі­ної «Май­дан» у му­зеї Та­ра­са Шевченка в Ки­є­ві, ве ли, так би мо ви ти, сві­тсь ке жи­т­тя...

На ка­на­лі «112» у Шу­сте­ра обго­во­рю­ва­ли по­дії на Дон­ба­сі. Ду­же рі шу чим ( на від мі ну від ча су йо­го пре­зи­дент­ської ка­ден­ції) був Ві­ктор Ющен­ко, ви­ма­гав вве­де­н­ня во єн но го ста ну за мість АТО. За кли кав при пи ни ти щед ре про - до воль че по ста чан ня Кри му, на - зи ва ю чи це суб си ду ван ням Пу ті - на. За сло­ва­ми екс-пре­зи­ден­та, на Пе­ре­ко­пі на 15 кі­ло­ме­трів ви­ши­ку ва ли ся ук ра їнсь кі ху ри з про - дук та ми. У чо му при чи на та кої са мо губ ної по лі ти ки? На це в ін - шій про­гра­мі цьо­го ж те­ле­ка­на­лу від по вів Олесь До ній: « Вла да го - тує сус піль ст во до зда чі те ри то - рій. Ми не зна є мо, про що По ро - шен ко та єм но до мо вив ся з Пу ті - ним. Ця вла да го то ва зда ва ти Укра ї ну. Нас ве дуть до то го, що «ДНР» і «ЛНР» нав’язу­ва­ти­муть нам кон с ти ту цію, од но час но во - юю­чи про­ти нас».

Чи мо же ке ру ва ти у во єн ний час кра­ї­ною ре­жим, що не ко­ри­сту­є­ться до­ві­рою на­ро­ду? Так, як - би не бу­ло вій­ни, вже дав­но й пре­зи­ден­то­ві, й прем’єро­ві до­ве­ло­ся б пі­ти че­рез їхню оче­ви­дну не­спро­мож ність. Утім, усе мо же до ко - рін но змі ни ти ся, збе ре жен ня Укра­ї­ни ва­жли­ві­ше за збе­ре­же­н­ня ни­ні­шньої вла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.