Ле­си­на тінь, ба­тько...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Во­лин­ське те­ле­ба­че­н­ня зня­ло уже п’ятий до­ку­мен­таль­ний фільм про ро­ди­ну Ко­са­чів

На ка­на­лі «Но­ва Во­линь» по­ка­за­ли но­вий до­ку­мен­таль­ний фільм вла­сно­го ви­ро­бни­цтва про ро­ди­ну Ко­са­чів, чий фа­міль­ний ма­є­ток був у се­лі Ко­ло­дя­жне, що під­Ко­ве­лем. Він має на­зву «Ле­си­на тінь. Пе­тро Ко­сач» і при­свя­че­ний до­лі ба­тька донь­ки, ко­тра ста­ла зго­дом все­сві­тньо ві­до­мою Ле­сею Укра­їн­кою. Так скла­ло­ся, що са­ме ба­тько вря­ту­вав Ле­сі жи­т­тя, ко­ли во­на бу­ла ще не­мов­лям. Ро­до­ви­тий зем­ле­вла­сник, мар­ша­лок по­ві­то­во­го дво­рян­ства з ге­не­раль­ським зва­н­ням... Ко­ли на­ро­ди­ла­ся Ле­ся, ма­ти не мо­гла го­ду­ва­ти її груд­дю, бо за­хво­рі­ла на тяж­ку ане­мію. Ба­тько, бо­я­чись, що ди­ти­на за­ги­не, взяв від­пус­тку, і за лі­кар­ськи­ми при­пи­са­ми, які ста­ран­но ви­ко­ну­вав, на­ла­го­див шту­чне го­ду­ва­н­ня і ви­хо­див Ле­сю сам. Мо­же, то­му донь­ка і ба­тько бу­ли най­щи­рі­ши­ми й най­ні­жні­ши­ми при­я­те­ля­ми у жит­ті. Ле­ся бу­ла по­ді­бна на ньо­го і вро­дою, і вда­чею. Для сво­єї улю­бле­ни­ці Пе­тро Ко­сач по­бу­ду­вав «бі­лий бу­ди­но­чок», де Ле­ся пи­са­ла свої тво­ри, був одним із пер­ших її чи­та­чів. Під­три­му­ю­чи обда­ру­ва­н­ня і за­хо­пле­н­ня донь­ки, все ж най­біль­ше тур­бу­вав­ся про здо­ров’я, три­во­жив­ся, ко­ли у «бі­ло­му бу­ди­но­чку» до пі­зньої но­чі го­рі­ло сві­тло. Він дав донь­ці без­ко­ри­сли­ву ба­тьків­ську лю­бов, ма­те­рі­аль­но за­без­пе­чив її осві­ту, спри­яв роз­ви­тку обда­ру­вань, за­хо­плень, впли­нув на фор­му­ва­н­ня ха­ра­кте­ру і вда­чі.

До­ку­мен­таль­ний фільм пі­дго­ту­ва­ли ав­тор і ре­жи­сер Ма­рія Андрушко, ре­да­ктор Оль­га Ку­ліш, оператор-по­ста­нов­ник Ва­ле­рій Фе­ти­сов, аси­стент те­ле­опе­ра­то­ра Ми­ко­ла Дми­трук, ре­жи­сер мон­та­жу Ан­же­ла Ша­ба­ла. У філь­мі ци­ту­ють ли­сти Пе­тра Ко­са­ча до дру­жи­ни, які жур­на­лі­стам до­по­мо­гли від­шу­ка­ти в Ін­сти­ту­ті лі­те­ра­ту­ри іме­ні Та­ра­са Шевченка, спри­я­ли ро­бо­ті му­зеї Ле­сі Укра­їн­ки, дер­жав­ний ар­хів Во­лин­ської обла­сті, Во­лин­ський кра­є­знав­чий му­зей, Во­лин­ський обла­сний му­зи­чно-дра­ма­ти­чний те­атр іме­ні Та­ра­са Шевченка. У філь­мі ви­ко­ри­ста­ли кар­ти­ни, які ма­лю­ва­ли са­ма Ле­ся, Ан­дро­ник Ла­зар­чук та ін­ші.

Про ро­ди­ну Ко­са­чів во­лин­ські те­ле­ві­зій­ни­ки вже зня­ли чо­ти­ри філь­ми: «Оле­на Пчіл­ка: «Я не йду в слід чийсь... » , « Ми­ко­ла Ко­сач: «Де па­хнув сніг», «Ізи­до­ра Ко­сач: «По­ба­чиш Укра­ї­ну — при­ві­тай», «Са­мі­тник із ро­ду Ко­са­чів» (Юрій Ко­сач). На­сту­пний роз­ка­же про «бі­лий бу­ди­но­чок», який Ле­ся ду­же лю­би­ла.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.