Но­та­тки на гло­бу­сі: Йор­да­нія

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На Пер­шо­му На­ціо­наль­но­му в су­бо­ту, 21 бе­ре­зня, о 10.25

ся, як лі ку ють ті ло і ду шу в ма - лень­ко­му ко­ро­лів­стві!

Дев’ янос то від сот ків те ри то - рії Йор­да­нії — пу­сте­лі. Най­кра­си ві ша з них зветь ся Ва ді Рам, іна­кше — Мі­ся­чна до­ли­на. Ка­жуть, тут своя осо­бли­ва енер­ге­ти­ка. Всі, хто тут по бу вав, жи ти - муть на кіль ка ро ків дов ше. Це улюб ле не міс це ар хео ло гів, гео - ло­гів, аль­пі­ні­стів і гол­лі­вуд­ських ре жи се рів, які охо че зні ма ють тут не­зем­ні пей­за­жі — ске­лі-хма­ро­чо­си, чер­во­ні пі­ски, велетенські ста­туї, ство­ре­ні при­ро­дою, і ру­ко­твор­ні скуль­пту­ри. Де­яким із них — по­над чо­ти­ри ти­ся­чі ро­ків.

Чо ти ри сто літ тя то му гос по - да ря ми ту теш ніх чу дес бу ло плем’ я на ба те їв. У ХХ сто літ ті Ло­у­ренс Ара­вій­ський на­ма­гав­ся до­лу­чи­ти на­щад­ків цьо­го пле­ме­ні до спіль­ної араб­ської ци­ві­лі­за­ції , яку зна­ме­ни­тий по­лі­тик мрі­яв ство­ри­ти на Близь­ко­му Схо­ді. На­віть про­клав че­рез пу­сте­лю за­лі­зни­цю, по­тя­ги якою кур­су­ють і сьо­го­дні. Втім, ко­чів­ни­ки-бе­ду­ї­ни і на­да­лі тра­ди­цій­но на­да­ють пе­ре­ва­гу вер­блю­дам. А ко­ли схо­дить сон­це і ту­ри­сти роз’їжджа­ю­ться по го­те­лях, го­спо­да­рі пус - те­лі, як і ти­ся­чі ро­ків то­му, вста­нов лю ють шат ри під зо ря ми. Ску­штуй­те бе­ду­їн­сько­го чаю під співи пу­стель­них віт рів — у про­гра мі « Но тат ки на гло бу сі » на Пер­шо­му На­ціо­наль­но­му в су­бо­ту, 21 бе­ре­зня, о 10. 25

На­дія БАЗІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.