«На Дон­ба­сі по­трі­бно спе­ці­аль­не мов­ле­н­ня»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Жур­на­ліст Сер­гій Гар­маш — про при­ва­тні спро­би по­кра­щи­ти ін­фор­ма­цій­ну си­ту­а­цію на схо­ді та про «під­ніж­ки» від дер­жа­ви

Дня­ми ого­ло­си­ли пе­ре­мож­ців пре­мії «Віль­на пре­са Схі­дної Єв­ро­пи-2015» іме­ні Гер­да Бу­це­рі­у­са, якою на­го­ро­джу­ють у Нор­ве­гії. Се­ред них є кіль­ка пред­став­ни­ків Укра­ї­ни — це аген­ція жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань «Слід­ство.Ін­фо», крим­ська жур­на­ліс­тка Ва­лен­ти­на Самар і го­лов­ний ре­да­ктор до­не­цько­го ін­тер­нет-ви­да­н­ня «ОстроВ» Сер­гій Гар­маш. Ми роз­пи­та­ли у Сер­гія Гар­ма­ша про це ви­зна­н­ня і про бо­роть­бу на укра­їн­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му фрон­ті.

— Сер­гію, за що са­ме вас на­го­ро­дже­но пре­мі­єю?

— Че­сно, я не знаю, за що кон­кре­тно ме­не на­го­ро­ди­ли. Десь три мі­ся­ці то­му ме­ні по­дзво­ни­ли і за­про­по­ну­ва­ли від­пра­ви­ти на кон­курс кіль­ка ро­біт. На­ді­слав ма­те­рі­а­ли про спро­бу Ко­ло­мой­сько­го про­ве­сти ви­бо­ри у До­не­цькій обла­сті си­ла­ми ба­таль­йо­нів, про «зли­ви» до­не­цьких окру­гів «Бло­ком Пе­тра По­ро­шен­ка» під «Опо­зи­цій­ний блок». Та­кож на­ді­слав стат­ті до­не­цько­го пе­рі­о­ду, ко­ли я, ще жи­ву­чи у До­не­цьку, ана­лі­зу­вав роз­ви­ток кри­зи, що там по­чи­на­ла­ся. Для ме­не ця пе­ре­мо­га — оцін­ка ро­бо­ти всьо­го «Остро­Ва» і мо­їх зу­силь як ре­да­кто­ра що­до йо­го збе­ре­же­н­ня. Тим па­че, пре­мія ціл­ком ма­те­рі­аль­на — 10 ти­сяч єв­ро, і це — до­да­тко­ва га­ран­тія, що мої лю­ди не за­ли­ша­ться без зар­плат.

— Як змі­ню­є­ться ситуація із за­без­пе­че­н­ням ін­фор­ма­ці­єю на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях?

— Гло­баль­но ні­як. Ці­ле­спря­мо­ва­ної ком­пле­ксної ро­бо­ти ні­хто не ве­де. Якщо щось ро­би­ться, то не­си­стем­но і ча­сто тіль­ки шко­дить. Не­має кон­це­пції спе­ці­аль­ної ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки для оку­по­ва­них те­ри­то­рій. На­віть на віль­них те­ри­то­рі­ях пра­кти­чно не­мо­жли­во ку­пи­ти укра­їн­ську га­зе­ту. Я не маю на ува­зі мо­ву, вза­га­лі — укра­їн­ську.

На при­фрон­то­вих те­ри­то­рі­ях — брак ін­фор­ма­ції. Про оку­по­ва­ні ра­йо­ни і не ка­жу. Кіль­ка те­ле­ка­на­лів, які там мо­жна зло­ви­ти — «5 ка­нал», «1+1» і «Ес­пре­со TV». Не ду­маю, що во­ни, з їхньою пра­кти­чно про­па­ган­дист­ською по­зи­ці­єю і укра­їн­ською мо­вою в ефі­рі, впли­нуть на гро­мад­ську дум­ку на Дон­ба­сі та скла­дуть кон­ку­рен­цію ро­сій­ським ка­на­лам. На цьо­му тлі те­ро­ри­сти вво­дять без­ко­штов­ний па­кет ци­фро­во­го мов­ле­н­ня з ро­сій­ських ка­на­лів. На­ші те­ле­ве­жі, за­хо­пле­ні бо­йо­ви­ка­ми, та­кож про­дов­жу­ють «тру­ї­ти» лю­дей. На­скіль­ки знаю, Український дер­жав­ний центр ра­діо­ча­стот ні­чо­го не ро­бить, щоб при­пи­ни­ти не­за­кон­не мов­ле­н­ня на на­ших ча­сто­тах. Вла­да ще не зро­зумі­ла, що Ро­сія ве­де про­ти нас гі­бри­дну вій­ну, основ­ний ком­по­нент якої — ін­фор­ма­цій­ні ата­ки.

— Ви дав­но хо­ті­ли ство­ри­ти ра­діо, яке бмо­ви­ло на Дон­ба­сі, зокре­ма на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Як вті­лю­є­ться цей за­дум?

— Про­ект роз­ви­ва­є­ться, але не як са­мо­стій­ний про­дукт. За­раз «Гро­мад­ське ра­діо», з яким ми вті­лю­є­мо цю ідею, ро­бить по ві­сім п’яти­хви­лин­них ви­пу­сків но­вин на день. Їх да­ють в ефі­рі «Рус­ско­го ра­дио» і «Ра­діо 24». Мі­сяць ми да­є­мо ці но­ви­ни і на «Пе­рець ФМ», але подаль­ша спів­пра­ця з ни­ми під пи­та­н­ням. На­скіль­ки знаю, во­ни хо­чуть гро­шей за та­ку ро­бо­ту, а ми не мо­же­мо пла­ти­ти. Ще є домовленості з дер­жав­ни­ми ТРК До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, але по­ки це тіль­ки домовленості.

Про­бле­ма у то­му, що ко­ли на «Ра­діо 24» ці­лий день йде ін­фор­ма­ція зі Льво­ва і Тер­но­по­ля з роз­по­від­я­ми про хо­ро­брих бій­ців-»бан­де­рів­ців», на­ші п’яти­хви­лин­ки, де ми на­віть тер­мі­нів «се­па­ра­тист» і «те­ро­рист» уни­ка­є­мо, ба­га­то ефе­кту не да­дуть. З дру­го­го бо­ку, нам пе­ре­да­ва­ли що укра­їн­ські вій­сько­ві, які чу­ли ці но­ви­ни, оці­ни­ли їх як об’єктив­ні. Для нас це сти­мул. — Які основ­ні по­тре­би про­е­кту? — Го­лов­на про­бле­ма у ство­рен­ні пов­но­цін­ної FM-ра­діо­стан­ції зі спе­ці­аль­ним мов­ле­н­ням на Дон­бас. Пи­та­н­ня на­віть не у гро­шах, бо є домовленості з гран­то­дав­ця­ми, го­то­ви­ми фі­нан­су­ва­ти про­ект, а з ви­ді­ле­н­ням ча­сто­ти. На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня обі­ця­ла ча­сто­ту, але не дає її. Там по­си­ла­ю­ться на те, що у нас не­має пе­ре­да­ва­чів. А гран­то­дав­ці не да­ють гро­ші на пе­ре­да­ва­чі, бо у нас не­має ча­стот. Дур­на ситуація. За ло­гі­кою, пе­ре­да­ва­чі мо­гла б да­ти і дер­жа­ва — все-та­ки, ми ро­би­мо і її ро­бо­ту. Але у дер­жа­ви не­має чи то ре­сур­сів, чи то ба­жа­н­ня, чи то ро­зу­мі­н­ня, що це по­трі­бно.

На Дон­ба­сі, че­рез ни­ні­шню спе­ци­фі­ку, не має бу­ти па­трі­о­ти­чної про­па­ган­ди. Там, як ка­зав ще ми­ну­ло­го трав­ня По­ро­шен­ко, по­трі­бне спе­ці­аль­не мов­ле­н­ня. Під­кре­слюю: спе­ці­аль­не. Це озна­чає: ро­сій­сько­мов­не, об’єктив­не, іде­о­ло­гі­чно де­мар­ко­ва­не, роз­мов­не, зі зво­ро­тним зв’яз­ком, щоб лю­ди мо­гли ви­го­во­ри­ти­ся. Це має бу­ти пов­но­цін­ний, 24-го­дин­ний про­дукт. І без під­трим­ки дер­жа­ви ми йо­го не зро­би­мо.

За­га­лом, сьо­го­дні є три «бо­льо­вих то­чки» про­е­кту з ра­діо: ча­сто­та, пе­ре­да­ва­чі, при­мі­ще­н­ня. Якщо дер­жа­ва до­по­мо­же нам із цим, про­цес пі­де. Якщо до­по­мо­же час­тко­во — пі­де час­тко­во. Якщо са­мо­усу­не­ться, як за­раз, ма­ти­ме­мо «Ро­сій­ську ве­сну-2».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.