I «не­ле­га­ли», і зра­дни­ки...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ко­стян­тин ОГНЕВИЙ, жур­на­ліст

га­є­ться пра­цю­ва­ти «у ви­гнан­ні» і по­ши­рює ін­фор­ма­цію на сво­є­му ко­ли­шньо­му сай­ті. Укра­ї­но­мов­на га­зе­та «Крим­ська сві­тли­ця», не­дав­но з не­зро­зумі­лої при­чи­ни по­збав­ле­на під­трим­ка сво­їх за­снов­ни­ків з Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, пе­ре­ста­ла ви­хо­ди­ти в дру­ко­ва­но­му фор­ма­ті і по­ши­рю­є­ться ли­ше в ін­тер­не­ті, ре­да­кція пе­ре­йшла на під­піль­ні умо­ви, пе­ре­ва­жно за ме­жа­ми Кри­му. До ці­єї гру­пи на­ле­жить і по­пу­ляр­ний ра­ні­ше ти­жне­вик «Со­бытия Крыма», ре­да­кція яко­го ви­му­ше­на бу­ла по­ки­ну­ти пів­острів, але прав­ди­ве ви­да­н­ня ре­гу­ляр­но до­хо­дить до крим­чан че­рез ме­ре­жу ін­тер­нет.

Тре­тя гру­па — це ЗМІ, що «за­ма­ску­ва­ли­ся», але не зра­ди­ли сво­єї ко­ли­шньої лі­нії. Ду­же хо­ті­ло­ся б на­зва­ти їхні гі­дні іме­на і прі­зви­ща ре­да­кто­рів, але цим ско­ри­ста­ю­ться оку­пан­ти, то­му на­зве­мо їх у пов­ний голос пі­сля пе­ре­мо­ги. Во­ни пе­ре­йшли на під­піль­не існу­ва­н­ня, при­пи­ни­ли дру­ко­ва­ні ви­пу­ски, пе­ре­йшли в ін­тер­нет, на­ма­га­ю­ться збе­рег­ти укра­їн­ську ре­є­стра­цію, при цьо­му для ле­гі­ти­мі­за­ції за­ве­ли схо­жу ро­сій­ську. Ви­ки­ну­ті за ко­ман­дою вла­ди з роз­дрі­бно­го про­да­жу во­ни про­дов­жу­ють по­ши­рю­ва­ти­ся ін­ши­ми за­со­ба­ми. Во­ни го­ту­ють ма­те­рі­а­ли про ре­аль­ні про­бле­ми Кри­му і по­ши­рю­ють їх до­сту­пни­ми за­со­ба­ми, в ін­тер­не­ті, на ін­ших ре­сур­сах.

Че­твер­та гру­па — це «ЗМІ-ре­а­лі­сти», як ба­га­то га­зет крим­сько­та­тар­ською мо­вою, як га­зе­та «Ав­дет», те­ле­ка­нал ATR, ін­фор­ма­цій­не агент­ство QHA і де­я­кі ін­ші, зокре­ма де­я­кі прав­ди­ві мі­сце­ві ви­да­н­ня. Збе­рег­ти­ся їм до сьо­го­дні вда­є­ться то­му, що во­ни не го­во­рять «оку­па­ція» і «ане­ксія», а ка­жуть — «но­ві крим­ські ре­а­лії», а в ін­шо­му во­ни як осві­тлю­ва­ли про­бле­ми крим­чан рі­зних на­ціо­наль­но­стей, так і про­дов­жу­ють це ро­би­ти — прав­ди­во, без ка­му­фля­жу і на­тя­жок, без під­ла­бу­зню­ва­н­ня пе­ред вла­дою, без про­слав­ля­н­ня «крим­ської ве­сни», але і без ла­ку­ва­н­ня ни­ні­шньо­го жи­т­тя. Єди­не — во­ни не гре­бу­ють на­да­ва­ти сло­во оку­па­цій­ним чи­нов­ни­кам, і тим це до­ки по­до­ба­є­ться. Во­ни го­ту­ють пов­ні і прав­ди­ві но­ви­ни, ви­пу­ска­ють спе­ці­аль­ні про­гра­ми, в яких прав­ди­во ана­лі­зу­ють існу­ю­чі про­бле­ми і до­ма­га­ю­ться то­го, аби вла­да їх розв’язу­ва­ла на ко­ристь крим­чан.

П’ята гру­па — ЗМІ-зра­дни­ки. Біль­ше за ін­ших до­ся­гли успі­ху на цьо­му те­ре­ні га­зе­та «дер­жра­ди» «Крым­ские изве­стия» і ко­ли­шня Дер­жав­на ТРК «Крым». Якщо, бу­ду­чи ор­га­ном Вер­хов­ної Ра­ди Кри­му, «Крым­ские изве­стия» бу­ли дій­сно га­зе­тою ба­га­то­на­ціо­наль­но­го ре­гіо­ну і осві­тлю­ва­ли жи­т­тя всіх йо­го ша­рів, кри­ти­ку­ва­ли ви­ко­нав­чу і мі­сце­ву вла­ду, да­ва­ли сло­во опо­зи­ціо­не­рам, то за­раз це су­ціль­не про­слав­ля­н­ня «ге­ро­їв крим­ської ве­сни» Аксьо­но­ва і Кон­стан­ті­но­ва, це шо­ві­ні­сти­чні і укра­ї­но­фоб­ські про­мо­ви «го­ло­ви пар­ла­мен­ту», ре­пор­та­жі з усі­ля­ких за­сі­дань, де роз­по­від­а­є­ться, «як по­га­но бу­ло за 23 укра­їн­ських ро­ки» (хо­ча Крим був у скла­ді Укра­ї­ни 60 ро­ків), про­слав­ля­н­ня «ро­сій­сько­го ха­ра­кте­ру» і «ро­сій­ських стан­дар­тів».

На мі­сці ко­ли­шньої ДТРК «Крым» вже ство­ре­но п’ять са­мо­стій­них ЗМІ, зокре­ма ре­да­кція мов­ле­н­ня крим­сько­та­тар­ською мо­вою як окре­мий те­ле­ка­нал, для бла­го­по­луч­чя яко­го вла­да і пра­гне за­ду­ши­ти йо­го кон­ку­рен­та, існу­ю­чий ТРК ATR, пе­ред­ба­ча­ю­чи, що в че­сній бо­роть­бі йо­го но­ва­чкам не пе­ре­мог­ти. В ін­шо­му « Пер­вый крым­ский» — це ді­ти­ще ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів: тен­ден­цій­ні но­ви­ни, брехня про Укра­ї­ну, про­слав­ля­н­ня Ро­сії і ро­сій­сько­го Кри­му. Осо­бли­вою агре­сив­ні­стю і ви­тон­че­ні­стю бре­хні ви­ді­ля­є­ться про­гра­ма «Ин­фор­ма­ци­он­ная вой­на», ав­то­ри якої і не при­хо­ву­ють, що во­ни ве­дуть про­ти Укра­ї­ни справ­жню вій­ну, але сво­ї­ми за­со­ба­ми.

Не­о­дно­ра­зо­во вже « по­ми­ра­ла » «Крым­ская га­зе­та», яку за­раз від­ро­дже­но в ста­ту­сі офі­цій­но­го ви­да­н­ня «ра­ди мі­ні­стрів» Кри­му. Га­зе­та ві­зу­аль­но одра­зу ж роз­фар­бу­ва­лась у ко­льо­ри ро­сій­сько­го пра­по­ра, ви­сту­пає хва­ле­бним по­пу­ля­ри­за­то­ром всьо­го, що ро­бить оку­па­цій­ний уряд Аксьо­но­ва. Га­не­бний для про­фе­сії жур­на­лі­ста куль­біт зро­би­ла га­зе­та «Пер­вая крым­ская». За ба­га­то ро­ків під ре­да­кці­єю Лі­лі Бу­джу­ро­вої «1К» ста­ла дій­сно зраз­ком які­сної крим­ської пре­си. Га­зе­та бу­ла ана­лі­ти­чною і гли­бо­кою. Але за­раз «1К» ста­ла низь­ко­про­бною ру­со­філь­ською агі­ткою, яку чи­та­чі між со­бою на­зи­ва­ють «зо­ло­том Те­мір­га­лі­є­ва». Все то­му, що пі­сля оку­па­ції га­зе­ту пе­ре­ре­є­стру­ва­ли під се­бе ко­мер­цій­ні стру­кту­ри екс-ві­це­прем’єра Ру­ста­ма Те­мір­га­лі­є­ва, ві­до­мо­го не ли­ше сво­єю укра­ї­но­фо­бі­єю, але і за­пі­до­зре­но­го у крадіжці трьох цен­тне­рів зо­ло­та з Оща­дбан­ку Укра­ї­ни під час «крим­ської ве­сни». Цьо­го ро­ку від га­зе­ти від­па­ла най­актив­ні­ша ча­сти­на чи­та­чів, га­зе­та втра­ти­ла «під­пи­сну» ау­ди­то­рію, на­клад упав більш ніж удві­чі, га­зе­та за­до­воль­ня­є­ться пу­блі­ка­ці­єю «джин­си» і ре­кла­ми близь­ких до за­снов­ни­ків ко­мер­цій­них стру­ктур.

За умо­ви, що для будь-яких укра­їн­ських ЗМІ всі до­ро­ги до Кри­му від­рі­за­ні, ін­фор­ма­цій­не се­ре­до­ви­ще на пів­остро­ві ви­про­бо­вує тиск оку­па­цій­ної вла­ди і мо­сков­ських стру­ктур, які по­си­лю­є­ться. УКри­му ство­ре­но «мі­ні­стер­ство прав­ди», шеф яко­го ві­це-прем’єр Дми­тро По­лон­ський пиль­но кон­тро­лює ін­фор­ма­цій­не се­ре­до­ви­ще. Під йо­го егі­дою по­ши­рює ін­фор­ма­цію агент­ство «Крымин­форм», пра­цює спе­ці­аль­ний Прес-центр. Пра­кти­чно в уні­сон з ним, хо­ча і в ста­ту­сі кон­ку­рен­та, фун­кціо­нує агент­ство «Крым-ме­диа», яке так са­мо не мо­жна за­пі­до­зри­ти в об’єктив­но­сті в укра­їн­сько-ро­сій­ських сто­сун­ках. На гран­то­вих умо­вах ство­ре­на «Крым­ская шко­ла жур­на­ли­сти­ки», що узя­ла шеф­ство над мо­ло­ди­ми і не­до­свід­че­ни­ми, пе­ре­тво­рю­ю­чи їх на ру­по­рів ру­со­філь­ства.

Кіль­ка ро­ків то­му в Ко­кте­бе­лі при­дбав бу­ди­нок то­ді «ви­схі­дна зір­ка мо­сков­ської жур­на­ліс­тки» Дми­тро Ки­се­льов, але за­раз він змі­цнив­ся ґрун­тов­ні­ше — дня­ми в Сім­фе­ро­по­лі уро­чи­сто від­кри­то під йо­го ке­рів­ни­цтвом крим­ську фі­лію агент­ства «Рос­сия се­го­дня», яка ста­не ще одним цен­тром ру­со­філь­ства і укра­ї­но­фо­бії. УКри­му ство­ре­но кор­пун­кти і фі­лії ба­га­тьох мо­сков­ських ви­дань. Уря­до­ва «Рос­сий­ская га­зе­та» ру­си­фі­кує ре­гіон що­ти­жне­ви­ми вклад­ка­ми «Эко­но­ми­ка Крыма», а крим­ські ви­пу­ски га­зе­ти «Ком­со­моль­ская прав­да», «Мо­сков­ский ком­со­мо­лец» та ін­ших ви­рі­зня­ю­ться стан­дар­тни­ми по­лі­ти­чни­ми під­хо­да­ми до Кри­му як до вже ціл­ком ро­сій­сько­го ре­гіо­ну.

Крим­ська жур­на­лі­сти­ка ву­мов ах оку­па­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.