У Льво­ві з’яви­ться Urban бі­бліо­те­ка

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Оле­ся ЯРЕМ­ЧУК, «День», Львів

«Крім ле­кцій і май­стер-кла­сів, від­ві­ду­ва­чі змо­жуть про­сто вті­кти сю­ди від мі­ської ме­ту­шні», — роз­ро­бник кон­це­пції

Ор­га­ні­за­ція Urbanideas, що за­йма­є­ться ре­фор­му­ва­н­ням гро­мад­сько­го про­сто­ру, спіль­но з Управ­лі­н­ням куль­ту­ри Львів­ської мі­ськра­ди та Ін­сти­ту­том куль­ту­ри роз­по­ча­ли но­ву іні­ці­а­ти­ву — онов­ле­н­ня бі­бліо­тек. Ще у жов­тні у Льво­ві від­кри­ли Ме­ді­а­те­ку — онов­ле­ну цен­траль­ну бі­блі­о­те­ку для до­ро­слих іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки. Те­пер у ній є су­ча­сні комп’юте­ри та Ін­тер­нет, еле­ктрон­ні книж­ки, на­стіль­ні ігри та на­віть кі­но­зал — і усим цим мо­жна ко­ри­сту­ва­ти­ся без­ко­штов­но. Ме­ді­а­те­ка є пер­шим ва­рі­ан­том пу­блі­чної бі­бліо­те­ки, дру­гий на під­хо­ді — це Urban бі­бліо­те­ка.

Ідея Urban бі­бліо­те­ки полягає у ство­рен­ні но­во­го про­сто­ру, де мо­жна бу­де не ли­ше взя­ти по­чи­та­ти книж­ки, а й актив­но про­ве­сти час — від­ві­да­ти май­стер-клас, пре­зен­та­цію або пі­ти на кі­но­по­каз. Кон­це­пцію бі­бліо­те­ки на спе­ці­аль­но ор­га­ні­зо­ва­но­му вор­кшо­пі роз­ро­би­ла са­ма гро­ма­да, актив­ною ча­сти­ною якої є ар­хі­те­кто­ри та ди­зай­не­ри, що на без­ко­штов­ній осно­ві роз­ро­би­ли про­ект (на фото). «Ми хо­ті- ли при­не­сти сю­ди біль­ше жи­т­тя, — роз­по­від­ає Оля КРИ­ВО­РУ­ЧКО, ор­га­ні­за­тор Urbanі­deas, яка взя­ла на се­бе зав­да­н­ня роз­ро­би­ти кон­це­пцію обла­шту­ва­н­ня про­сто­ру Urban бі­бліо­те­ки. — Управ­лі­н­ня куль­ту­ри Льво­ва має ба­га­то бі­бліо­тек, але всі во­ни в не ду­же до­бро­му ста­ні. Спер­шу ви­рі­ши­ли змі­ни­ти хо­ча б дві­три, що­би за­пу­сти­ти про­цес. Urban бі­бліо­те­ка по­вин­на бу­ти на ву­ли­ці Усти­я­но­ви­ча, 4. У нас вже є кар­та, де що мо­же від­бу­ва­ти­ся: май­стер­кла­си, кі­но­по­ка­зи, ле­кції, пре­зен­та­ції — на­пов­не­н­ня мо­же бу­ти ду­же ши­ро­ким. Уцьо­му мі­сці та­кож мо­жна бу­де про­сто вте­кти від ме­ту­шні й по­си­ді­ти за книж­кою чи в Ін­тер­не­ті. Ви­яви­ло­ся, що ця фун­кція — при­йти й уса­мі­тни­ти­ся — най­більш бажана з то­го, що про­по­ну­ва­ли всі уча­сни­ки. Лю­ди­ні по­трі­бен не ли­ше про­стір, де щось від­бу­ва­є­ться, а та­кож де мо­жна спо­кій­но ти­хо від­по­чи­ти».

Всьо­го бі­бліо­те­ка на­лі­чу­ва­ти­ме п’ять кім­нат: ти­хий чи­та­цький зал, ще один чи­та­цький зал, де мо­жна бу­де про­во­ди­ти за­хо­ди, від­по­чин­ко­ву зо­ну, ко­ри­дор та ку­хню. При­йшов­ши до Urban бі­бліо­те­ки, чи­тач віль­но змо­же зро­би­ти со­бі ка­ву чи щось пе­ре­ку­си­ти. При­мі­ще­н­ня май­бу­тньої бі­бліо­те­ки — ко­ли­шня квар­ти­ра, тож роз­ро­бни­ки ви­рі­ши­ли на­да­ти осо­бли­вий акцент за­ти­шно­сті цьо­го про­сто­ру. В ін­тер’ єр впи­су­ю­ться не ли­ше зру­чні крі­сла та без­ліч ламп то­чко­во­го осві­тле­н­ня, а й «ба­бу­син ки­лим» на під­ло­зі. Акти­ві­сти та­кож спро­бу­ва­ли роз­ро­би­ти порт­рет ти­по­во­го від­ві­ду­ва­ча Urban бі­бліо­те­ки. Один з них — дів­чи­на: су­пе­р­актив­на, стиль­на, за­йма­є­ться рі­зно­ма­ні­тним спор­том, по­до­ро­жа­ми, кі­но. На­то­мість хло­пець більш па­сив­ний, чи то пак спо­кій­ний, за­хо­плю­є­ться еко­ї­жею, лю­бить про­сто по­си­ді­ти за книж­кою, по­ду­ма­ти. « Про­стір має бу­ти осу­ча­сне­ний, — до­дає Оля КРИ­ВО­РУ­ЧКО, — як ди­зайн, так і са­ма фун­кціо­наль­ність. Та й бі­бліо­те­ка­рі став­ля­ться до та­ких змін по­зи­тив­но, адже їм ці­ка­ві­ше, ко­ли тут ви­рує жи­т­тя. Одна з бі­бліо­те­ка­рок на­віть займе­ться ме­не­джмен­том май­бу­тньої бі­бліо­те­ки, скла­да­ти­ме роз­клад акцій і за­нять».

Про­ект здій­сню­ва­ти­муть за ко­шти управ­лі­н­ня куль­ту­ри, але Urbanі­deas та­кож шу­ка­ти­муть до­фі­нан­су­ва­н­ня в між­на­ро­дних фон­дах. Ор­га­ні­за­то­ри спо­ді­ва­ю­ться, що з ча­сом їхній за­дум ста­не при­кла­дом ви­до­змі­ни та осу­ча­сне­н­ня бі­бліо­те­чно­го про­сто­ру для ін­ших міст.

ФОТО НАДАНО URBANIDEAS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.