Есте­ти­чне у про­за­ї­чно­му

У му­зеї «Дро­го­бич­чи­на» від­кри­то ви­став­ку ма­ляр­ства і гра­фі­ки Ро­ма­на Яці­ва

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Дро­го­бич — Львів Фо­то­ре­про­ду­кції надано Ро­ма­ном ЯЦІВИМ

e-mail: chedit@day.kiev.ua

Екс­по­зи­ція має на­зву «Реставрація ве­сел­ки » . Її ав­тор — ве­ли­кий при­я­тель «Дня», про­ре­ктор Львів­ської ака­де­мії ми­стецтв, ми­сте­цтво­зна­вець, істо­рик ми­сте­цтва, про­фе­сор. Як роз­по­вів «Дню» Ро­ман Ми­ро­но­вич, екс­по­зи­ція при­свя­че­на сві­тлої пам’яті йо­го ма­те­рі й ті­тки — Іри­ни і Со­фії Лі­со­вець.

— На­справ­ді не так ча­сто ви­па­дає на­го­да фі­ксу­ва­ти транс­фор­ма­цію у твор­чо­сті зрі­ло­го й дав­но ві­до­мо­го ши­ро­ко­му за­га­лу ху­до­жни­ка. Осо­бли­во якщо він — ще й ві­до­мий ми­сте­цтво­зна­вець та істо­рик ми­сте­цтва, — ка­же ми­сте­цтво­зна­вець, кан­ди­дат фі­ло­соф­ських на­ук Да­ри­на СКРИННИК-МИСЬКА. — Про­те у но­вій се­рії ро­біт Ро­ма­на Яці­ва, об’єд­на­ній ви­став­кою «Реставрація ве­сел­ки», най­біль­ше впа­дає в око змі­на, а то­чні­ше — ево­лю­ція ав­тор­ської ма­не­ри. З упев­не­ні­стю мо­жна ска­за­ти, що гра­фі­чні й жи­во­пи­сні ро­бо­ти остан­ньо­го пе­рі­о­ду за­свід­чу­ють по­ча­ток но­во­го ета­пу у твор­чо­сті ху­до­жни­ка.

Ми­сте­цтво­зна­вець за­зна­чає, що ав­тор­ській ма­не­рі Ро­ма­на Яці­ва в ці­ло­му вла­сти­ва смі­ли­вість, не­ви­му­ше­ність, але са­ме остан­ні тво­ри демонструють ще й осо­бли­ву сво­бо­ду й лег­кість як у те­хні­ці, так і в са­мих обра­зах. Осо­бли­во ці яко­сті від­чу­тні у гра­фі­чних ро­бо­тах. Ху­до­жник від­крив для се­бе ко­льо­ро­ві ту­ші, і цей ма­те­рі­ал ви­явив­ся над­зви­чай­но ор­га­ні­чним для ньо­го — екс­пе­ри­мен­ти транс­фор­му­ва­ли­ся у но­ві гра­фі­чні зна­хід­ки. Транс­фор­ма­ції не оми­ну­ли й ін­шо­го ма­те­рі­а­лу, з яким пра­цює ху­до­жник, — акри­лу. Йо­го ро­бо­ти по­пе­ре­дньо­го ета­пу стру­ктур­но на­си­че­ні­ші, збу­до­ва­ні на різ­ких контрастах дрі­бних плям та ри­тмів або ж на спів­став­ле­н­нях ло­каль­них плям, ча­сто ви­ді­ле­них кон­ту­ром чи фа­кту­рою, що за­да­ва­ли стру­ктур­ний ритм пло­щи­ні. На­то­мість остан­ні ком­по­зи­ції ста­ли більш ла­ко­ні­чни­ми у за­со­бах — збу­до­ва­ні на контрастах ве­ли­ких уза­галь­не­них плям та фа­ктур, во­ни скла­да­ють вра­же­н­ня мас­шта­бних по­ло­тен, хо­ча на­справ­ді зов­сім не­ве­ли­кі за роз­мі­ром.

Змі­ни, що про­я­ви­ли­ся у но­вих ро­бо­тах Ро­ма­на Яці­ва, тор­кну­ли­ся ли­ше йо­го ав­тор­сько­го сти­лю, але екс­пре­сив­ні ін­то­на­ції, що роз­гор­та­ю­ться у лі­ри­чних сю­же­тах, за­ли­ша­ю­ться не­змін­ною до­мі­нан­тою у тво­рах ху­до­жни­ка. Емо­цій­но-лі­ри­чна на­ла­што­ва­ність до сві­ту до­зво­ляє ав­то­ру ло­ви­ти йо­го по­е­зію у най­бу­ден­ні­ших про­я­вах, зна­хо­ди­ти есте­ти­чне у про­за­ї­чно­му й роз­кри­ва­ти йо­го, ро­би­ти ви­ди­мим для ін­ших.

«День» ві­тає Ро­ма­на Яці­ва з від­кри­т­тям ви­став­ки, а пу­блі­ці ба­жає на тіль­ки за­до­во­ле­н­ня від спо­гля­да­н­ня по­ло­тен, а й при­єм­но­го спіл­ку­ва­н­ня з ху­до­жни­ком і на­у­ков­цем — людиною нав­ди­во­ви­жу еру­до­ва­ною, ав­то­ром й упо­ря­дни­ком ба­га­тьох ви­дань, го­лов­на ме­та яких — розв’яза­н­ня най­акту­аль­ні­ших, най­бо­лю­чі­ших про­блем в укра­їн­сько­му ми­сте­цтво­знав­стві.

До ре­чі, на ви­став­ці мо­жна бу­де при­дба­ти щой­но ви­да­ний ка­та­лог тво­рів Ро­ма­на Яці­ва.

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

«ДРОГОБИЦЬКІ ТЮЛЬ­ПА­НИ»

«БУ­КЕТ НА ВІ­КНІ»

«ШИПШИНОВА ГІЛ­КА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.