Но­ве жи­т­тя по­ва­ле­них де­рев

Бра­зиль­ський ми­тець ство­рює не­стан­дар­тні«зе­ле­ні­зо­ни» у ме­га­по­лі­сі

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Під­го­ту­ва­ла Ан­на СВЕНТАХ, «День»

ью-Йорк Таймс» на­зи­ває йо­го «Ста­рим дру­гом ста­ро­дав­ніх де­рев». Бра­зиль­ський скуль­птор по де­ре­ву 61-рі­чний Уго Франс ві­до­мий сво­ї­ми над­зви­чай­ни­ми транс­фор­ма­ці­я­ми ве­ли­ких де­рев у скуль­птур­ні ме­блі. Не­що­дав­но на пло­щі Лар­го-де-Ба­та­та у Сан-Па­у­лу з’явив­ся йо­го но­вий про­ект — лав­ка із по­ва­ле­но­го де­ре­ва. Та­ким чи­ном Уго Франс пі­сля смер­ті де­ре­ва на­дав йо­му но­во­го жи­т­тя і

РЕ­КЛА­МА прив­ніс тро­хи біль­ше при­ро­дно­го у най­біль­ший про­ми­сло­вий і ва­жли­вий куль­тур­ний центр Бра­зи­лії. Цьо­го до­що­во­го се­зо­ну мі­сто уже по­тер­па­ло від кіль­кох штор­мів, то­му ро­бо­чо­го ма­те­рі­а­лу для ми­тця до­ста­тньо.

Уго — це при­клад ми­тця, що по­єд­нує мо­дер­не і ар­ха­ї­чне. Уньо­го без­пре­це­ден­тний та­лант ба­чи­ти фор­ми для сво­їх про­е­ктів у при­ро­дно­му, ди­ко­му ланд­ша­фті. Пі­сля ви­вче­н­ня про­ми­сло­вої ін­же­не- рії в уні­вер­си­те­ті сво­го рі­дно­го мі­ста в Бра­зи­лії він пе­ре­їхав у сіль­ську мі­сце­вість в джун­глі на пів­ні­чно­му схо­ді в шта­ті Ба­їя. Там скуль­птор про­вів п’ятнад­цять ро­ків, жи­ве і пра­цює се­ред ко­рін­них на­ро­дів, які пе­ре­да­ли йо­му до­свід сво­їх по­ко­лінь, і на­вчи­ли ста­рих ме­то­дів де­ре­во­об­роб­ки. За­раз він тво­рить у сво­їй май­стер­ні в Са­нПа­у­лу і ри­баль­сько­му се­лі Тран­ко­зо, в Ба­їя.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.