ВЕ­СНА... Вже у Ки­є­ві!

Цьо­го ро­ку во­на при­йшла в Укра­ї­ну ра­но і при­не­сла з со­бою спів пта­хів і пер­ші кві­ти. Не пропу­стіть!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Цьо­го ро­ку во­на при­йшла в Укра­ї­ну ра­но і при­не­сла із со­бою спів пта­хів і пер­ші кві­ти. Не пропу­стіть!

Мо­жли­во, над гар­ною ве­сня­ною по­го­дою «по­во­ро­жи­ли» ме­те­о­ро­ло­ги. Адже вчо­ра, 23 бе­ре­зня, світ від­зна­чав День ме­тео­ро­ло­гії. Да­ту за­по­ча­тку­ва­ла Все­сві­тня ме­тео­ро­ло­гі­чна ор­га­ні­за­ція, свя­то від­зна­ча­є­ться з 1961 ро­ку. ВМО пра­цює під егі­дою ООН, її чле­на­ми є 189 кра­їн, се­ред них і Укра­ї­на. Де­ві­зом свя­та ме­тео­ро­ло­гів ста­ли сло­ва: «По­го­да, клі­мат і во­да в ін­фор­ма­цій­ну еру».

Що­ро­ку да­ту при­свя­чу­ють якійсь те­мі, 2015-го це — «Ви­мі­рю­ва­н­ня та сві­тло». Вза­га­лі, Все­сві­тня ме­тео­ро­ло­гі­чна ор­га­ні­за­ція за­йма­є­ться пи­та­н­ня­ми погоди, змін клі­ма­ту, во­ди. Кра­ї­ни-уча­сни­ці обмі­ню­ю­ться опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми про стан атмо­сфе­ри, во­дойм то­що, на під­ста­ві чо­го скла­да­ють про­гно­зи погоди. Укра­ї­ну у ВМО пред­став­ляє Український гід­ро­ме­тео­ро­ло­гі­чний центр.

Гар­на по­го­да вку­пі зі свя­том ме­тео­ро­ло­гів — при­від по­бу­ти на при­ро­ді, спо­сте­рі­га­ю­чи за пер­ши­ми пта­ха­ми і кві­та­ми. Мо­жна схо­ди­ти у На­ціо­наль­ний бо­та­ні­чний сад іме­ні Миколи Гри­шка НАН Укра­ї­ни у Ки­є­ві. Тим біль­ше, вчо­ра у цьо­го за­кла­ду був своє­рі­дний день на­ро­дже­н­ня. Бу­дів­ни­цтво за­кла­ду по­ча­ло­ся 1935 ро­ку, цей про­цес галь­му­вав­ся че­рез вій­ну. Вре­шті, пі­сля ви­зво­ле­н­ня Ки­є­ва від ні­ме­цької оку­па­ції, уряд УРСР у бе­ре­зні 1944 ро­ку ухва­лив по­ста­но­ву про ві­днов­ле­н­ня ді­яль­но­сті за­кла­ду — то­ді він на­зи­вав­ся Цен­траль­ним ре­спу­блі­кан­ським бо­та­ні­чним са­дом АН УРСР. Сьо­го­дні за­клад за­ймає одне з про­від­них місць се­ред бо­та­ні­чних са­дів Єв­ро­пи. Ко­ле­кцій­ний фонд бо­тса­ду на­лі­чує по­над 11 ти­сяч ви­дів ро­слин. Бо­та­ні­чний сад пра­цює що­ден­но, у бе­ре­зні — з во­сьмої ран­ку до су­ті­нок. Тож по­спі­шай­те на­со­ло­ди­ти­ся ве­сною!

ФОТО ІЗ СТО­РІН­КИ ГРУ­ПИ У FACEBOOK «УКРАИНА: ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.