«Про­фі ши­ро­ко­го ді­а­па­зо­ну»

23 бе­ре­зня 55-рі­чний юві­лей від­свя­тку­вав ві­до­мий ре­жи­сер те­а­тру і кі­но Оле­ксій Лі­со­вець

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БО­ГО­МА­ЗО­ВА

Випускник одно­го з пер­ших на­бо­рів ре­жи­сер­ської май­стер­ні Е.М.Ми­тни­цько­го, сьо­го­дні Оле­ксій Лі­со­вець — ви­зна­ний май­стер: один з про­від­них те­а­траль­них ре­жи­се­рів Укра­ї­ни, три­чі ла­у­ре­ат те­а­траль­ної пре­мії «Ки­їв­ська пе­кто­раль» за «Кра­щу дра­ма­ти­чну ви­ста­ву» та «Кра­щу ре­жи­сер­ську ро­бо­ту».

Сим­во­лі­чно, що по­да­рун­ком гля­да­чам і са­мо­му іме­нин­ни­ко­ві ста­не прем’єра вже 20-ї по­ста­нов­ки О.Лі­сов­ця на сце­ні рі­дно­го Ки­їв­сько­го те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра — при­тча за п’єсою А.Кас­со­на «Ди­кун», яка від­бу­де­ться в Мі­жна­ро­дний день те­а­тру — 27 бе­ре­зня.

З 1988 ро­ку Оле­ксій Іва­но­вич пра­цює в Те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії. Він ста- вив ви­ста­ви в До­не­цьку, Ми­ко­ла­є­ві, Оде­сі та Ки­є­ві. Ни­ні в по­слу­жно­му спи­ску ре­жи­се­ра 27 ви­став. Се­ред ро­біт на сце­ні Те­а­тру дра­ми і ко­ме­дії «Без... кі­не­чна по­до­рож», «Бі­лий джаз Ка­ро­лі­ни Ешлі», «По­ло­не­ний ко­ро­ле­ви», «Ро­го­но­сець», «Ві­чний чо­ло­вік», «Сіль­вія», «Кор­си­кан­ка», «Торговці гу­мою», «Ку­ди по­дує ві­тер», «Ро­мео і Джу­льєт­та», «Не все ко­то­ві ма­сни­ця», «Опі­скін. Фо­ма!» та ін.

— Оле­ксій — лю­ди­на уні­вер­саль­на. У ши­ро­ко­му сен­сі сло­ва, — го­во­рить йо­го вчи­тель Еду­ард МИ­ТНИ­ЦЬКИЙ. — Гу­ма­ні­та­рій і те­хно­крат. Еру­дит-ін­те­ле­кту­ал. Мас­шта­бно ми­слить і тре­пе­тно від­чу­ває. Про­фі ши­ро­ко­го ді­а­па­зо­ну. Лю­ди­на від­по­від­аль­на. З ка­те­го­рії лю­дей, з яки­ми мо­жна йти в роз­від­ку!

Го­лов­не в те­а­трі для ньо­го — ро­бо­та з акто­ром! Знає: спе­ктакль — мі­кро­хі­рур­гія сен­су та ви­му­штру­ва­ний актор, який від­по­від­ає за ре­зуль­тат у тан­де­мі з ре­жи­се­ром. Оле­ксій зна­йшов свій ін­ди­ві­ду­аль­ний те­атр, вла­сти­вий йо­го ор­га­ні­ці. Ґрунт цьо­го те­а­тру — «ра­ди­каль­ний» ре­а­лізм.

Ко­декс по­ря­дно­сті — йо­го фір­мо­вий знак. Не до­зво­лить со­бі втра­ти­ти гі­дність лю­ди­ни, гро­ма­дя­ни­на, про­фе­сіо­на­ла ні сум­нів­ним вчин­ком, ні не­ви­ко­на­ною обі­цян­кою. Він ство­рює до­бро­зи­чли­ву атмо­сфе­ру в те­а­трі.

Оле­ксій знає, в чо­му сенс йо­го по­кли­ка­н­ня, в чо­му сенс йо­го жи­т­тя — в те­а­трі, в ми­сте­цтві, в про­фе­сії. Осо­би­стість»!

ОЛЕ­КСІЙ ЛІ­СО­ВЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.