Укра­ї­на з 1 кві­тня не ку­пу­ва­ти­ме ро­сій­ський газ

Ек­сперт: У за­па­сі єтри мі­ся­ці, щоб до­мо­ви­ти­ся про но­ву ці­ну та умо­ви по­ста­вок

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Укра­ї­на пла­нує з 1 кві­тня при­зу­пи­ни­ти за­ку­пів­лю ро­сій­сько­го га­зу. Про це вчо­ра по­ві­до­мив мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин. «За­раз не­об­хі­дно­сті ку­пу­ва­ти ро­сій­ський газ не­має. Я ду­маю, що ми не бу­де­мо йо­го ку­пу­ва­ти», — по­яснив він.

За­ява з’ яви­ла­ся пі­сля три­сто­рон­ньої зу­стрі­чі у Брюс­се­лі, де Укра­ї­на, ЄС та Ро­сія роз­по­ча­ли чер­го­вий ра­унд пе­ре­го­во­рів по га­зу. Пе­ре­го­во­ри від­бу­ва­ли­ся на рів­ні мі­ні­стрів енер­ге­ти­ки та за уча­сті єв­ро­ко­мі­са­ра з пи­тань енер­ге­ти­ки. Сто­ро­ни по­го­ди­ли­ся з тим, що умо­ви « зи­мо­во­го па­ке­та » , до­мов­ле­ність про який бу­ла до­ся­гну­та 30 жов­тня 2014 ро­ку, ви­ко­ну­ю­ться в пов­но­му об­ся­зі, про­те умо­ви « лі­тньо­го па­ке­ту » ще є пре­дме­том обго­во­ре­н­ня на рів­ні екс­пер­тних груп.

Чи про­жи­ве Укра­ї­на без ро­сій­сько­го га­зу? І що­по­вин­на ро­би­ти за пе­рі­од кіль­ка­мі­ся­чної пе­ре­ди­шки? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­та «Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій» Юрія КО­РОЛЬ­ЧУ­КА:

— Це те­хні­чна за­ява Укра­ї­ни і во­на ціл­ком ло­гі­чна. З 1 кві­тня 2015 ро­ку ми по­чне­мо отри­му­ва­ти газ ро­сій­ський без зниж­ки в 100 до­ла­рів. Це озна­чає, що до­ве­де­ться пла­ти­ти пов­ну вар­тість. По­ки не­має но­вих домовленості з Ро­сі­єю та ЄС укра­їн­ська еко­но­мі­ка має ку­пу­ва­ти бла­ки­тне па­ли­во з РФ за 330— 350 до­ла­рів за ти­ся­чу ме­трів ку­бі­чних. Чо­му та­ка ви­со­ка ці­на, адже вар­тість на­фти па­дає? Тен­ден­цій на зни­же­н­ня ро­сій­сько­го бла­ки­тно­го па­ли­ва не­має, бо з мо­мен­ту па­ді­н­ня вар­то­сті ба­ре­ля на­фти про­йшло ли­ше 6 мі­ся­ців. То­му по­ки що де­шев­ше бра­ти газ з ЄС. Він обі­йде­ться в 300 до­ла­рів за ти­ся­чу ку­бі­чних ме­трів. Тож уряд на­ма­га­ти­ме­ться за­кри­ва­ти по­то­чні га­зо­ві по­тре­би ре­вер­сним га­зом і вла­сно­го ви­до­бу­ва­н­ня. При­бли­зно кві­тень-чер­вень змо­же­мо спо­кій­но пе­ре­жи­ти без ро- сій­сько­го га­зу. Ав­же ма­кси­мум в ли­пні до­ве­де­ться ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня з вар­ті­стю га­зу. То­му в Укра­ї­ни є три мі­сця, аби до­мо­ви­ти­ся з Ро­сі­єю про но­ву ці­ну га­зу, га­зо­вий па­кет і умо­ви по­ста­вок на зи­му. Зав­дя­ки за­ку­пів­лям з Єв­ро­пи змо­же­мо ку­пи­ти 6 мі­льяр­дів ме­трів ку­бі­чних. Гро­ші на ці за­ку­пів­лі ви­ді­ле­ні в рам­ках кре­ди­ту МВФ — 1,7 мі­льяр­да до­ла­рів. Якщо не вкла­де­мо­ся в три мі­ся­ці, то ав­то­ма­ти­чно ви­ни­кне два пи­та­н­ня: де да­лі бра­ти гро­ші на за­ку­пів­лю га­зу і що ро­би­ти з на­пов­не­н­ням під­зем­них схо­вищ га­зу. Адже на по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну по­трі­бно 14 мі­льяр­дів ме­трів га­зу. Як ви­тор­гу­ва­ти ма­кси­мум? На мій по­гляд, клю­чо­ва умо­ва з бо­ку Ро­сії сто­су­ва­ти­ме­ться по­ста­вок і опла­ти за газ на те­ри­то­рі­ях, під­кон­троль­них се­па­ра­ти­стам в так зва­них ДНР і ЛНР, та опла­ти три­мі­льяр­дно­го до­ла­ро­во­го кре­ди­ту, який брав Яну­ко­вич. Мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на до­по­мо­гу ЄС у пе­ре­го­во­рах, тя­гну­ти до остан­ньо­го, або — бра­ти єв­ро­пей­ські кре­ди­ти і ско­ро­чу­ва­ти спо­жи­ва­н­ня га­зу. Що обе­ре уряд? Не ві­до­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.