«Жур­на­лі­сту Укра­ї­ни» – 40 ро­ків

Юві­лей як на­го­да для дис­ку­сії що­до про­блем ко­му­ні­ка­ції між ко­ле­га­ми та ети­ке­ту в про­фе­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Сьо­го­дні, о 15.00, у прес-цен­трі На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу з те­ми «Дру­ко­ва­не ви­да­н­ня Спіл­ки: історія і сьо­го­де­н­ня, про­бле­ми і пер­спе­кти­ви», при­свя­че­не 40-рі­чно­му юві­лею жур­на­лу НСЖУ «Жур­на­ліст Укра­ї­ни». Як роз­по­ві­ла «Дню» го­лов­ний ре­да­ктор ви­да­н­ня Ві­ра Че­рем­них, при­єм­ний при­від юві­лею ви­рі­ши­ли ви­ко­ри­ста­ти для дис­ку­сії на акту­аль­ні пи­та­н­ня, зокре­ма про­блем ко­му­ні­ка­ції між ко­ле­га­ми, ети­ке­ту в про­фе­сії та при­чин втра­ти до­ві­ри до жур­на­лі­стів.

Хо­ча «Жур­на­ліст Укра­ї­ни» ви­хо­дить із сі­чня 1975 ро­ку, відзначення юві­лею ви­рі­ши­ли пе­ре­не­сти на бе­ре­зень. І че­рез си­ту­а­цію в кра­ї­ні — без пом­пе­зно­го свя­тку­ва­н­ня. «Одне з го­лов­них зав­дань на­шо­го ви­да­н­ня за всі ці ро­ки — ста­ти ме­діа-май­дан­чи­ком для жур­на­лі­стів і всіх при­че­тних до ме­дій­ної спра­ви для від­вер­то­го обго­во­ре­н­ня най­більш бо­лю­чих про­блем та ви­кли­ків на­шої га­лу­зі. Сьо­го­дні в шта­ті жур­на­лу пра­цює ли­ше дві лю­ди­ни — го­лов­ний ре­да­ктор і моя за­сту­пни­ця Оль­га Вой­це­хів­ська. Але, крім спів­ро­бі­тни­ків шта­ту, ма­те­рі­а­ли го­ту­ють ав­то­ри з усі­єї Укра­ї­ни — ві­до­мі жур­на­лі­сти, ме­діа-екс­пер­ти, пу­блі­ци­сти. Чи­ма­ло на на­ших шпаль­тах дру­ку­є­ться ре­гіо­наль­них огля­да­чів, — го­во­рить Ві­ра Че­рем­них. — Кру­глий стіл, який ми сьо­го­дні про­ве­де­мо, мо­де­ру­ва­ти­ме пер­ший се­кре­тар НСЖУ Сер­гій То­мі­лен­ко. На­ла­што­ва­ні на го­стру, про­блем­ну роз­мо­ву, і спо­ді­ва­є­мо­ся по­чу­ти сер­йо­зні про­по­зи­ції не ли­ше на адре­су жур­на­лу чи сайта, Спіл­ки жур­на­лі­стів, а й усьо­го жур­на­ліст­сько­го це­ху. Адже на­ра­зі не ви­ста­чає ре­зуль­та­тив­них дис­ку­сій про про­бле­ми ме­діа-га­лу­зі, зокре­ма пи­тань со­лі­дар­но­сті, за­хи­сту прав жур­на­лі­стів, норм ко­му­ні­ка­цій і на­віть про­фе­сіо­на­лі­зму. Ана­справ­ді акту­аль­ні те­ми для кра­ї­ни та спіль­ні про­бле­ми, грун­тов­но про­ана­лі­зо­ва­ні, мо­жуть нас об’єд­ну­ва­ти.

До ре­чі, ми­ну­ло­го ро­ку ми ро­би­ли в жур­на­лі ін­терв’ю з го­лов­ним ре­да­кто­ром «Дня» Ла­ри­сою Ів­ши­ною, і во­на тра­ди­цій­но звер­ну­ла ува­гу на не­об­хі­дно­сті пе­ре­о­сми­сле­н­ня істо­рії. При­кро, що не всі ко­ле­ги під­хо­пи­ли цей ме­сидж. «Жур­на­ліст Укра­ї­ни» під­три­мує й під­три­му­ва­ти­ме істо­ри­чні про­е­кти «Дня», в на­сту­пних но­ме­рах ви­йде про це окре­ма ста­т­тя. Зокре­ма, ми за­кли­ка­є­мо ко­лег під­три­ма­ти іні­ці­а­ти­ву — ого­ло­ше­ний га­зе­тою 2015-й — Ро­ком Яро­сла­ва Му­дро­го».

ВІ­РА ЧЕ­РЕМ­НИХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.