Тест на про­фе­сію

В Укра­ї­ні стар­ту­є­про­ект без­ко­штов­ної про­фо­рі­єн­та­ції для ді­тей пе­ре­се­лен­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Зці­єю іні­ці­а­ти­вою ви­сту­пи­ло гро­мад­ське об’єд­на­н­ня «Ми пра­цю­є­мо на Укра­ї­ну». Вже учо­ра пер­ший «тест на про­фе­сію» змо­гли прой­ти шість учнів-пе­ре­се­лен­ців Ки­їв­ської спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли № 41 іме­ні З.К. Слю­са­рен­ка.

Те­сту­ва­н­ня про­во­дять на­сту­пним чи­ном. Пси­хо­лог-кон­суль­тант фор­мує гру­пу під­лі­тків та при­зна­чає ко­жно­му не­об­хі­дні те­сти. Пі­сля цьо­го ко­жна ди­ти­на отри­мує па­роль до­сту­пу, за яким має прой­ти те­сту­ва­н­ня в Ін­тер­не­ті. Ді­ти мо­жуть ви­ко­на­ти тест як удо­ма чи в шко­лі, так і в будь-яко­му зру­чно­му мі­сці. Пі­сля те­сту­ва­н­ня кон­суль­тант отри­мує ре­зуль­та­ти те­стів, осо­би­сто опра­цьо­вує їх і над­си­лає ді­тям го­то­ві ви­снов­ки що­до то­го, яку про­фе­сію їм вар­то обра­ти.

Про­фо­рі­єн­та­цій­ний тест роз­ра­хо­ва­ний на ді­тей ві­ком від 12 до 18 ро­ків. Про­ект пра­цю­ва­ти­ме на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни та охо­пить де­сять ти­сяч ді­тей-пе­ре­се­лен­ців.

Ан­дрій МІЩЕНКО, пред­став­ник іні­ці­а­ти­ви «Ми пра­цю­є­мо на Укра­ї­ну»:

— За­раз у на­шій кра­ї­ні біль­ше міль­йо­на офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­них ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців. Се­ред них є і ді­ти, які най­ближ­чим ча­сом по­вин­ні оби­ра­ти мі­сце сво­го подаль­шо­го на­вча­н­ня. У нор­маль­них умо­вах ви­бір осві­ти сім’я ро­бить до­сить ви­ва­же­но і ре­тель­но. Ча­сто зва­жа­ють на до­свід ба­тьків, бра­тів чи се­стер, які вже на­вча­ю­ться чи пра­цю­ють. Але те­пер ці лю­ди вир­ва­ні зі сво­го се­ре­до­ви­ща. Те, на що во­ни пла­ну­ва­ли орі­єн­ту­ва­ти­ся у сво­їх обла­стях, не завжди мо­жна вті­ли­ти у ре­гіо­нах з ін­шим еко­но­мі­чним про­сто­ром. То­му за до­по­мо­гою во­лон­те­рів, пси­хо­ло­гів та кон­суль­тан­тів ми хо­че­мо до­по­мог­ти ко­жній ди­ти­ні по­ба­чи­ти свої по­тен­цій­ні мо­жли­во­сті, пси­хо­ло­гі­чні схиль­но­сті, а та­кож звер­ну­ти ува­гу на про­фе­сії, в яких во­на мо­же до­сяг­ти успі­ху та обра­ти мо­жли­ві на­вчаль­ні за­кла­ди у ре­гіо­ні про­жи­ва­н­ня.

Мо­же, ця про­бле­ма не на­стіль­ки акту­аль­на, як за­без­пе­че­н­ня пер­вин­них по­треб — про­жи­ва­н­ня та хар­чу­ва­н­ня. Про­те це жит­тє­вий ви­бір, який впли­ває на подаль­шу до­лю. Цих лю­дей тре­ба зро­зу­мі­ти і до­по­мог­ти їм. Пі­сля пер­шої кон­суль­та­ції ми ви­яви­ли, що у ді­тей тяж­кий стрес. Але це все мо­жна ко­ре­гу­ва­ти, да­ва­ти по­ра­ди і до­по­ма­га­ти ро­би­ти пра­виль­ний ви­бір.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.