«Вся моя рі­дня...»

У Льво­ві від­зна­ча­ють юві­лей Ігоря Бі­ло­зо­ра

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

24 бе­ре­зня ми­ну­ло б 60 ро­ків ке­рів­ни­ку і кла­ві­шни­ку ан­сам­блю «Ва­тра», ком­по­зи­то­ру Іго­рю Йо­си­по­ви­чу Бі­ло­зо­ру. Із ці­єї нагоди у Кон­цер­тно­му за­лі ім. С. Люд­ке­ви­ча Львів­ської фі­лар­мо­нії від­був­ся му­зи­чний про­ект, лей­тмо­ти­вом яко­го став хіт «Ва­три» — «Пше­ни­чне пе­ре­ве­сло», зокре­ма — ря­док ці­єї пі­сні «Вся моя рі­дня...»

Участь у кон­цер­тах взя­ли «ва­трів­ча­ни», які від по­ча­тку твор­чої ді­яль­но­сті ко­ле­кти­ву пра­цю­ва­ли з Іго­рем Йо­си­по­ви­чем, — Мар­та Ло­зин­ська, Ігор Ку­рач, Оле­ксій Сер­дюк, Іван Огар, Ан­дрій Бе­ре­за, Юрій Ке­дрин­ський. Се­ред со­лі­стів­ве­те­ра­нів — ко­ли­шня дру­жи­на ком­по­зи­то­ра Окса­на Бі­ло­зір, співак Мар’ян Шу­не­вич, пер­ший ви­ко­на­вець пі­сні ком­по­зи­то­ра «Не сип, ми­ла, скла» Ігор Бо­г­дан, який спе­ці­аль­но для ви­сту­пу при­ле­тів із Ка­на­ди, скри­паль Олег Кульчицький.

«День» уже по­ві­дом­ляв, що Львів­ська обла­сна ра­да ого­ло­си­ла 2015-й Ро­ком пам’яті Ігоря Бі­ло­зо­ра на Львів­щи­ні. Се­ред за­хо­дів — кон­цер­ти пам’яті ком­по­зи­то­ра, ра­діо- і те­ле­транс­ля­ції пі­сень І.Бі­ло­зо­ра у ви­ко­нан­ні «Ва­три» та ін­ших ко­ле­кти­вів і во­ка­лі­стів, пу­блі­ка­ція но­тної збір­ки пі­сень, а та­кож спо­га­дів дру­зів ком­по­зи­то­ра під на­звою «Ігор Бі­ло­зір жи­вий». Та­кож у пла­нах — ви­да­н­ня ау­діо­ди­сків пі­сень Бі­ло­зо­ра для роз­по­всю­дже­н­ня у на­вчаль­них за­кла­дах обла­сті та про­ве­де­н­ня кон­кур­су по­е­тів-пі­сня­рів лі­ри­чної пі­сні.

ІГОР БІ­ЛО­ЗІР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.