Бла­го­сло­ве­н­ня Свя­то­го Яну­а­рія

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Па­па Рим­ський Фран­циск від­ві­дав Не­а­поль, де від­слу­жив уро­чи­сту ме­су та бла­го­сло­вив ві­ру­ю­чих ре­лі­ква­рі­єм із кров’ ю не­бе­сно­го по­кро­ви­те­ля Не­а­по­ля Свя­то­го Яну­а­рія, який жив у ІІІ сто­літ­ті. Пон­ти­фік зу­стрів­ся і з чи­слен­ною укра­їн­ською ді­а­спо­рою мі­ста. Фран­циск та­кож від­ві­дав тюр­му у Не­а­по­лі. Там він по­обі­дав із в’ язня­ми та по­ро­змов­ляв із ко­жним зі 120 за­су­дже­них, се­ред яких бу­ли кіль­ка транс­се­ксу­а­лів, а та­кож хво­рі на СНІД. Їх спе­ці­аль­но ві­ді­бра­ли, аби бу­ли пред­став­ле­ні усі ка­те­го­рії в’ язнів. У Не­а­по­лі Па­па Фран­циск та­кож зу­стрів­ся з ме­шкан­ця­ми одно­го з най­більш бі­дних та кри­мі­но­ген­них квар­та­лів — Скам­пії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.