США: Се­на­тор Тед Круз пер­шим ого­ло­сив про на­мір бра­ти участь у президентських пе­ре­го­нах

Den (Ukrainian) - - День Планети -

«Я бра­ти­му участь у президентських ви­бо­рах і спо­ді­ва­ю­ся на ва­шу під­трим­ку», — на­пи­сав у сво­є­му мі­кро­бло­зі Twitter се­на­тор-ре­спу­блі­ка­нець Тед Круз. Він став пер­шим по­лі­ти­ком, який ого­ло­сив про на­мір вклю­чи­ти­ся в пре­зи­дент­ську гон­ку. Своє по­ві­дом­ле­н­ня Круз су­про­во­джу­вав 30-се­кун­дним ві­део­ро­ли­ком, у яко­му за­явив, що «ві­рить в Аме­ри­ку і аме­ри­кан­ців». Круз — по­лі­тик ла­ти­но­а­ме­ри­кан­сько­го по­хо­дже­н­ня (йо­го ба­тько ку­би­нець). Круз кри­ти­кує ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та Оба­му, зокре­ма за йо­го ре­фор­му охо­ро­ни здо­ров’я, і ко­ри­сту­є­ться під­трим­кою кон­се­рва­тив­но­го кри­ла ре­спу­блі­кан­ців — так зва­ної Чай­ної пар­тії. За пра­во пред­став­ля­ти Ре­спу­блі­кан­ську пар­тію на президентських ви­бо­рах, імо­вір­но, бо­ро­ти­ме­ться ко­ли­шній гу­бер­на­тор шта­ту Фло­ри­да Джеб Буш — брат екс-пре­зи­ден­та Джор­джа Бу­ша — мо­лод­шо­го. Офі­цій­но він до­ки не по­ві­дом­ляв про свої на­мі­ри. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що всьо­го у вну­трі­пар­тій­ній су­пе­ре­чці ре­спу­блі­кан­ців бра­ти­муть участь не мен­ше де­ся­ти осіб. Се­ред них гу­бер­на­тор шта­ту Ві­скон­син Скотт Во­кер, се­на­то­ри Ренд Пол і Мар­ко Ру­біо. Най­більш ві­ро­гі­дни­ми кан­ди­да­та­ми від де­мо­кра­тів вва­жа­ю­ться екс-держ­се­кре­тар і пер­ша ле­ді СШАГіл­ла­рі Клін­тон і ві­це-пре­зи­дент Джо­зеф Бай­ден. Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США­прой­дуть у ли­сто­па­ді 2016 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.