У Фран­ції на мі­сце­вих ви­бо­рах пе­ре­ма­га­ють пра­ві й уль­тра­пра­ві

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кон­се­рва­тив­на пар­тія ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Фран­ції Ні­ко­ля Сар­ко­зі «Со­юз за на­ро­дний рух» та її со­ю­зни­ки ви­пе­ре­ди­ли на мі­сце­вих ви­бо­рах сво­їх су­пер­ни­ків — украй пра­вий На­ціо­наль­ний фронт. Прав­ля­ча Со­ці­а­лі­сти­чна пар­тія, яку очо­лює пре­зи­дент Фран­суа Ол­ланд, по­сі­ла тре­тє мі­сце. Ви­бор­ці го­ло­су­ють за пред­став­ни­ків мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди в 101 окру­зі. Дру­гий тур виборів від­бу­де­ться за ти­ждень. Цей по­пе­ре­дній ре­зуль­тат є уда­ром по на­ді­ях лі­де­ра На­ціо­наль­но­го фрон­ту Ма­рін Ле Пен отри­ма­ти пе­ре­мо­гу на мі­сце­вих ви­бо­рах, що силь­но під­ви­щи­ло б її шан­си на президентських ви­бо­рах 2017 ро­ку. Про­те це не пе­ре­шко­ди­ло їй на­зва­ти ре­зуль­та­ти пер­шо­го ту­ру ве­ли­кою пе­ре­мо­гою сво­єї пар­тії, яка ви­сту­пи­ла кра­ще, ніж на ви­бо­рах до Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту. По­при успіх пар­тії Сар­ко­зі украй пра­ві на­бра­ли 24,5%. Ця ци­фра ще раз під­твер­джує успіх стра­те­гії Ле Пен, яка пра­гне змі­цни­ти мі­сце­ві пар­тій­ні стру­кту­ри і при­стру­ни­ти від­вер­тих ра­си­стів се­ред чле­нів пар­тії.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.