... в Іспа­нії, в Ан­да­лу­зії, — со­ці­а­лі­сти й уль­тра­лі­ві

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Со­ці­а­лі­сти­чна пар­тія Іспа­нії — пе­ре­мо­жець пар­ла­мент­ських виборів в Ан­да­лу­зії, одно­му з най­біль­ших ре­гіо­нів кра­ї­ни. У ре­гіо­наль­них за­ко­но­дав­чих збо­рах во­ни отри­ма­ють тро­хи мен­ше по­ло­ви­ни де­пу­тат­ських місць в той час, як прав­ля­ча в кра­ї­ні «На­ро­дна пар­тія» Ма­рі­а­но Ра­хоя ли­ше тре­ти­ну. Го­лов­ною по­ді­єю цьо­го го­ло­су­ва­н­ня спо­сте­рі­га­чі на­зи­ва­ють 15 від­со­тків, отри­ма­них лі­во­по­пу­ліст­ською пар­ті­єю «По­де­мос», що йде сто­па­ми гре­цької «Си­рі­зи» і кри­ти­кує «ре­жим жорс­ткої фі­нан­со­вої еко­но­мії», нав’яза­ний Іспа­нії європейськими стру­кту­ра­ми. По­при те, що по­лі­ти­ка пра­вих дає свої пер­ші пло­ди і з усіх кри­зи­сних кра­їн єв­ро­зо­ни Іспа­нія показує най­кра­щі ре­зуль­та­ти зро­ста­н­ня, ви­бор­ці не оці­ни­ли зу­силь уря­ду Ма­рі­а­но Ра­хоя, зро­бив­ши ре­гіо­наль­ний пар­ла­мент ще лі­ві­шим, ніж ра­ні­ше.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.