«По­ки що пе­ре­гляд при­ва­ти­за­ції ви­гля­дає як спро­ба пе­ре­роз­по­ді­лу»

Екс­пер­ти «Дня» да­ли п’ять по­рад де­пу­та­там спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Де­пу­та­ти пе­ре­ві­рять, чи справ­ді дер­жа­ва по­вер­ну­ла кон­троль над Ір­шан­ським ГЗК та Воль­но­гор­ський ГМК, які ра­ні­ше орен­ду­ва­ли бі­знес-стру­кту­ри Дми­тра Фір­та­ша. Під­ста­ва — звер­не­н­ня одно­го з де­пу­та­тів спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії пар­ла­мен­ту з пи­тань при­ва­ти­за­ції, Пав­ла Рі­за­нен­ка, який очо­лює гру­пу з пе­ре­вір­ки за­кон­но­сті при­ва­ти­за­ції «Укр­руд­про­му».

« Ме­ні ста­ло ві­до­мо, що акти при­йо­му пе­ре­да­чі май­но­вих ком­пле­ксів не скла­де­но, й то­вар­на про­ду­кція від­ван­та­жу­є­ться на ав­стрій­ську ком­па­нію, яка отри­му­ва­ла про­ду­кцію до червня 2014 ро­ку. То­му про­по­ную про­ве­сти ви­їзне за­сі­да­н­ня на Воль­но­гор­сько­му ГМК із за­лу­че­н­ням пред­став­ни­ків ДП «Гір­ни­чо-хі­мі­чна ком­па­нія», Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Фон­ду дер­жмай­на, щоб з’ясу­ва­ти всі об­ста­ви­ни, — пе­ре­да­ні во­ни чи ні», — ре­зю­му­вав Рі­за­нен­ко. Ці­на пи­та­н­ня — 150 міль­йо­нів до­ла­рів, які, за йо­го під­ра­хун­ка­ми, є рі­чни­ми при­бу­тки від цих двох об’єктів. На ви­їзне за­сі­да­н­ня уча­сни­ки ко­мі­сії по­їдуть 16 кві­тня.

Ін­фор­ма­ція по об’єктах, які кон­тро­лю­вав Фір­таш, бу­ла єди­ною гу­чною за­явою на остан­ньо­му зі­бран­ні ко­мі­сії з при­ва­ти­за­ції. Очі­ку­ва­ної «став­ки олі­гар­хів» або хо­ча б при­хо­ду ко­гось із уча­сни­ків при­ва­ти­за­ції 2000-х ро­ків, яку че­ка­ли пі­сля ре­зо­нан­сно­го ви­сту­пу Дні­про­пе­тров­сько­го го­ло­ви ОДА Ігоря Ко­ло­мой­сько­го, так і не від­бу­ло­ся. Як не від­бу­ло­ся й роз­гля­ду онов­ле­но­го пла­ну при­ва­ти­за­ції, який на­ра­зі го­тує КМУ. З’ ясу­ва­ло­ся, що чле­ни ко­мі­сії ще і у ві­чі не ба­чи­ли йо­го. Ба на­віть біль­ше: до про­це­су фор­му­ва­н­ня об’єктів на про­даж ні­ко­го з них не за­про­си­ли! По­за ува­гою нар­де­пів ли­шив­ся і в.о. го­ло­ви Фон­ду дер­жмай­на, який си­дів без ді­ла й, во­че­видь, ну­див­ся. Не го­во­ри­ли й про по­пе­ре­дні тер­мі­ни з на­да­н­ня ре­зуль­та­тів ро­бо­ти ство­ре­них у ко­мі­сії груп із пе­ре­гля­ду умов при­ва­ти­за­ції «Укр­руд­про­му», обл­га­зів і в АПК.

Тож пі­сля дво­го­дин­но­го за­сі­да­н­ня спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії ВР з пи­тань при­ва­ти­за­ції ли­ши­ло­ся вра­же­н­ня, що до ва­жли­вих ре­чей так і не ді­йшли. Тож «День» за­пи­тав екс­пер­тів, на яких пи­та­н­нях ма­ла б акцен­ту­ва­ти­ся ко­мі­сія та як по­бу­ду­ва­ти її ро­бо­ту, щоб во­на увін­ча­ла­ся успі­хом.

Най­пер­ше — ви­зна­чи­ти кри­те­рії від­бо­ру об’єктів для пе­ре­вір­ки при­ва­ти­за­ції, а по­тім — «ко­па­ти » . « До них від­но­ся­ться: фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти під­при­єм­ства, ви­ко­на­н­ня ін­ве­сти­цій­них зо­бов’язань, йо­го те­пе­рі­шній те­хно­ло­гі­чний рі­вень. Якщо цих кри­те­рі­їв не бу­де, то все скін­чи­ться вій­ною олі­гар­хів і пе­ре­роз­по­ді­лом вла­сно­сті», — вва­жає на­ро­дний де­пу­тат, ко­ли­шній го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го під­ко­мі­те­ту з пи­тань дер­жав­ної еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки Дми­тро Шлем­ко. За йо­го сло­ва­ми, за­раз іде бо­роть­ба гі­ган­тів за те, щоб не втра­ти­ти свою час­тку і урва­ти чу­жо­го від пред­став­ни­ків ста­ро­го ре­жи­му.

Дру­ге — не вар­то гна­ти­ся за іде­єю ре­при­ва­ти­за­ції, бо мо­жна отри­ма­ти удар по ін­ве­сти­цій­но­му імі­джу кра­ї­ни. На дум­ку за­сту­пни­ка го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Оле­ксан­дри Ку­жель, вар­то ді­я­ти, як в Ан­глії. «Там теж бу­ли за­пи­та­н­ня до при­ва­ти­за­ції. Во­ни за­но­во оці­ни­ли про­да­ні об’єкти, ви­ра­ху­ва­ли спла­че­ну по­ку­пцем су­му гро­шей та вкла­де­ні ін­ве­сти­ції. І за­про­по­ну­ва­ли вла­сни­ко­ві допла­ти­ти за­ли­шок про­тя­гом пев­но­го ча­су. Пи­та­н­ня від­па­ли са­мі со­бою», — по­яснює во­на. Іна­кше, якщо по­ча­ти ре­при­ва­ти­за­цію, все за­кін­чи­ться пла­чев­но.

Тре­тє — якнай­швид­ше вклю­чи­ти­ся в ро­бо­ту уря­до­вої гру­пи з ви­зна­че­н­ня при­ва­ти­за­ції на 2015-й та на на­сту­пні ро­ки, щоб не допу­сти­ти ви­ми­ва­н­ня цін­но­го дер­жав­но­го май­на. На­при­клад, уча­сни­ки рин­ку го­во­рять про АПК. На­ра­зі Мі­ні­стер­ство агар­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства за­яви­ло про пла­ни роз­дер­жа­ви­ти 254 під­при­єм­ства, бо, за ре­зуль­та­та­ми пе­ре­ві­рок та фі­нан­со­вої ді­а­гно­сти­ки 571 дер­жав­но­го акти­ву, при­бу­тко- ви­ми ви­яви­ли­ся ли­ше 20%. Але чи мо­же цьо­го бу­ти до­ста­тньо, щоб ре­шту пу­ска­ти з мо­ло­тка? Чи є тя­га­рем для дер­жа­ви ДПЗКУ або «Укр­спирт»? Чи при­ва­ти­зу­ва­ти­муть їх? Аграр­ний мі­ністр Оле­ксій Павленко так і не зміг від­по­ві­сти на це пи­та­н­ня, хо­ча «День» три­чі за­пи­ту­вав у ньо­го.

«ДПЗКУ — це під­при­єм­ство, в яко­го є сер­йо­зна ме­ре­жа еле­ва­тор­них го­спо­дарств. Тут тре­ба роз­би­ра­ти­ся: про­ве­сти по­ту­жний ау­дит, роз­гля­ну­ти всю фі­нан­со­ву та го­спо­дар­ську ді­яль­ність, ви­зна­чи­ти­ся з вла­сні­стю й то­ді ви­рі­шу­ва­ти, чи пра­цю­ва­ти­ме во­но як нор­маль­ний го­спо­дар­чий суб’єкт, чи про­да­ва­ти», — вва­жає на­ро­дний де­пу­тат Оле­ксандр Ба­ку­мен­ко. На йо­го дум­ку, най­біль­ша про­бле­ма не­ефе­ктив­но­сті дер­жав­них під­при­ємств, хоч хто б при­йшов ке­ру­ва­ти ни­ми, він тіль­ки за­ро­бляє на них для се­бе, а не для бю­дже­ту.

Че­твер­те — пе­ре­ві­ри­ти при­ва­ти­за­цію сто­ли­чних об’єктів і, вза­га­лі, май­на міст-міль­йон­ни­ків. На дум­ку уда­рів­ця, го­ло­ви прав­лі­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пер­спе­кти­ви Ки­є­ва» Руслана Га­джи­му­ра­до­ва, по­трі­бен то­чко­вий пе­ре­гляд. «Пе­ред­усім це сто­су­є­ться ди­тя­чих са­до­чків, спорт­за­лів, лі­ка­рень, бом­бо­схо­вищ, які бу­ли не­за­кон­но при­ва­ти­зо­ва­ні й пе­ре­тво­ри­ли­ся з со­ці­аль­них об’єктів в чи­їсь офі­си або ма­га­зи­ни. Це бу­ло б ро­зум­но з ура­ху­ва­н­ням змі­ни ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня і бра­ку місць у лі­кар­нях, ди­тсад­ках, ни­ні­шньої вій­сько­вої си­ту­а­ції в кра­ї­ні», — вва­жає він. На йо­го дум­ку, обов’ яз­ко­во в цей спи­сок ма­ли б по­тра­пи­ти й гу­чні об’ єкти, зе­мель­ні ді­лян­ки- скве­ри, істо­ри­чні пам’ ятни­ки і пам’ятки ар­хі­те­кту­ри — та­кі, як Го­сти­ний двір, са­ди­ба Му­ра­шка. « Ін­ве­сто­ри ку­пу­ва­ли пам’ ятки з соц­зо­бов’ яза­н­ня­ми ре­став­ра­ції бу­ді­вель про­тя­гом пів­ро­ку, але че­рез те, що цей про­цес жорс­тко ні­хто не кон­тро­лю­вав, че­рез 10 — 15 ро­ків ні­хто за ре­став­ра­цію так і не взяв­ся. У ре­зуль­та­ті пам’ятки опи­ни­ли­ся під за­гро­зою зни­кне­н­ня», — по­яснює він.

П’ яте — мо­ні­то­ри­ти за­ко­но­про­е­кти, які по­да­ю­ться в Ра­ду.

За сло­ва­ми чле­на пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань ПЕК, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки Юрія Чи­жма­ра, в но­во­му за­ко­но­про­е­кті «Про ри­нок га­зу» за­кла­да­є­ться «ви­клю­чно зло­дій­ський пе­ре­роз­по­діл рин­ку одни­ми олі­гар­ха­ми на ко­ристь ін­ших ко­штом на­се­ле­н­ня » . Зокре­ма, по­яснює він, про­по­ну­ють, щоб бу­ло не опе­ра­тив­не управ­лі­н­ня га­зо­транс­порт­ни­ми си­сте­ма­ми, а че­рез пра­во орен­ди. Це озна­чає по­до­рож­ча­н­ня по­слу­ги те­пло­по­ста­ча­н­ня та при­ро­дно­го га­зу для на­се­ле­н­ня на 5— 7%, ка­же він. Щоб змі­ни­ти вла­сни­ка обл­га­зів, не тре­ба змі­ню­ва­ти за­кон, пе­ре­ко­на­ний він, до­ста­тньо ви­да­ти ін­шій ком­па­нії лі­цен­зію на ко­ри­сту­ва­н­ня ци­ми ме­ре­жа­ми. На йо­го дум­ку, якщо ви­яв­лять по­ру­ше­н­ня в при­ва­ти­за­ції, то — ка­ра­ти за за­ко­ном. Але за­га­лом, пе­ре­ко­на­ний він, дер­жа­ві тре­ба біль­ше слід­ку­ва­ти, щоб при­ва­ти­зо­ва­ні об’єкти на­да­ва­ли на­се­лен­ню які­сні по­слу­ги, ство­рю­ва­ли ро­бо­чої мі­сця і да­ва­ли гі­дну зар­пла­ту.

«По­ки що пе­ре­гляд при­ва­ти­за­цій­них про­це­сів ви­гля­дає як спро­ба пе­ре­роз­по­ді­лу», — вва­жає пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія XXI» Ми­хай­ло Гон­чар. На йо­го дум­ку, якщо по­ча­ти ре­ві­зу­ва­ти торги 2000-х ро­ків, то це ав­то­ма­ти­чно від­криє скринь­ку Пан­до­ри. «То­му під­хід має бу­ти ін­шим. Пер­ше — спіль­но з АМКУ про­во­ди­ти де­мо­но­по­лі­за­цію в се­кто­рах, де є зна­чна кон­цен­тра­ція акти­вів в одних олі­гар­хі­чних ру­ках, і ви­ни­кли при­ва­тні мо­но­по­лії. Дру­ге — ви­зна­чи­ти, скіль­ки ко­штів бу­ло не до­пла­че­но під час при­ва­ти­за­ції, й до­зби­ра­ти, або якщо вла­сник від­мов­ля­є­ться, по­вер­ну­ти в дер­жав­ну вла­сність, від­дав­ши за­пла­че­ні ним ра­ні­ше ко­шти», — го­во­рить Гон­чар. Але цим, на йо­го дум­ку, не по­вин­ні за­йма­ти­ся осо­би, на­бли­же­ні до тих чи ін­ших олі­гар­хів. «Якщо це бу­де зро­бле­но як спро­ба роз­кур­ку­ле­н­ня одни­ми олі­гар­ха­ми ін­ших, це при­зве­де до між­о­лі­гар­хі­чної вій­ни. Зві­сно, це ма­ти­ме по­га­ні на­слід­ки для еко­но­мі­ки в ці­ло­му, бо во­на ро­зі­бра­на між олі­гар­хі­чни­ми кла­на­ми. І то­ді бу­де по­вто­ре­н­ня гол­лі­вуд­сько­го сю­же­ту «Чу­жий про­ти Хи­жа­ка», — під­су­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.