Укра­їн­цям мо­жуть до­зво­ли­ти зні­ма­ти де­по­зи­ти без обме­жень

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни роз­по­чне про­цес по­сту­по­во­го ска­су­ва­н­ня обме­жень за де­по­зи­та­ми пі­сля очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми за два-три мі­ся­ці. Про це за­явив пер­ший за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Оле­ксандр Пи­са­рук. За йо­го сло- ва­ми, пі­сля очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми НБУ має на­мір пра­цю­ва­ти над відновленням до­ві­ри до бан­ків­ської си­сте­ми, для чо­го по­трі­бно да­ти мо­жли­вість вкла­дни­кам ко­ри­сту­ва­ти­ся сво­ї­ми гро­ши­ма. « Обме­же­н­ня за де­по­зи­та­ми, упро­ва­дже­ні як ви­му­ше­ний за­хід, до­ві­рі не спри­я­ють. Ска­су­ва­ти обме­же­н­ня по­трі­бно, і ми це зро­би­мо, але пе­ред цим тре­ба бу­ло тро­хи роз­чи­сти­ти бан­ків­ську си­сте­му від банків-«зом­бі», які не го­то­ві під­три­му­ва­ти свою лі­кві­дність. Опі­сля роз­ро­би­мо план ска­су­ва­н­ня обме­жень — ми ду­ма­є­мо про це вже за­раз. Два-три мі­ся­ці, і ми роз­по­чне­мо це ро­би­ти » , — ска­зав він. Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви НБУ під­кре­слив, що ска­су­ва­н­ня обме­жень бу­де основ­ним еле­мен­том ві­днов­ле­н­ня до­ві­ри до бан­ків­ської си­сте­ми.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.