«По­лі­ти­чний ци­нізм – без кор­до­нів»

У Санкт-Пе­тер­бур­зі зі­бра­ли нео­на­ци­стів Єв­ро­пи й Аме­ри­ки

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ Пі­дго­ту­вав Ігор САМОКИШ, «День»

Як ска­зав Чер­чілль, що во­ю­ва­ти з со­ю­зни­ка­ми ду­же по­га­но, але ще гірше во­ю­ва­ти зов­сім без со­ю­зни­ків. Ось із цим Мо­скві, яка бряз­кає збро­єю з при­во­ду і без ду­же скла­дно. Це ста­ло оче­ви­дним пі­сля ві­до­мої за­яви, що про­зву­ча­ла з Пе­кі­на. Як ві­до­мо, в Крем­лі не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ли, що ста­тус Кри­му обго­во­рен­ню не під­ля­гає. У ки­тай­ській сто­ли­ці пря­мо за­яви­ли, що, вла­сне, цей ста­тус є пре­дме­том пе­ре­го­во­рів. Кремль зов­ні ні­як не від­ре­а­гу­вав, але не ду­же вті­шли­ву за­мі­тку зро­бив. Про­сто так від­ма­хну­ти­ся від пе­кін­ських за­яв ні­як не ви­йде.

Про­бле­ма не ли­ше зов­ні­шня, але та­кож і вну­трі­шня. Зви­чай­но, про­да­жна Єв­ро­па і мер­зен­ні США— во­ро­ги ро­сій­ської дер­жа­ви. У цьо­му вір­но­під­да­ний Пу­ті­ну на­род дав­но пе­ре­ко­на­ний. На­віть не по­трі­бна до­да­тко­ва про­па­ган­да на федеральних ка­на­лах. Так і ре­шта сві­ту не ду­же ква­пи­ться до ро­сій­ських обіймів. У кра­що­му ра­зі вла­што­вує свої спра­ви за ра­ху­нок Мо­скви. Ту­реч­чи­на по­го­ди­ла­ся на про­клад­ку га­зо­про­во­ду на сво­їй те­ри­то­рії, при цьо­му ви­тор­гу­ва­ла істо­тні зниж­ки в ці­ні за газ і тут же ви­сту­пи­ла про­ти ане­ксії Кри­му. На­зи­ва­ти це під­трим­кою якось язик не по­вер­та­є­ться.

То­му по­трі­бна й тер­мі­но­во де­мон­стра­ція між­на­ро­дної під­трим­ки так зва­них здо­ро­вих сил Єв­ро­пи і Аме­ри­ки. Ні­чо­го но­во­го. Так чи­нив Ра­дян­ський Со­юз, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи й фі­нан­су­ю­чи з комуністичних пар­тій і від­по­від­них гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій рух при­бі­чни­ків ми­ру, де­мон­стра­ції про­те­сту про­ти аме­ри­кан­ської по­лі­ти­ки. Зби­ра­ли­ся в усьо­му сві­ті, бла­го в де­мо­кра­ти­чних дер­жа­вах це не скла­дно. Го­сті пи­ли-їли за мо­сков­ський ра­ху­нок, кри­ча­ли з три­бун га­сла, пи­са­ли де­кла­ра­ції, ви­мо­ги і по­ді­бне. Ефект пра­кти­чно ну­льо­вий. За­те на сто­рін­ках го­лов­них га­зет СРСР «Прав­ди» і «Изве­стий» ба­га­то пи­са­ло­ся про між­на­ро­дну під­трим­ку ра­дян­ської мир­ної по­лі­ти­ки.

У Санкт- Пе­тер­бур­зі про­йшов «Мі­жна­ро­дний ро­сій­ський кон­се­рва­тив­ний фо­рум » ( МРКФ), на який з’ їха­ли­ся пред­став­ни­ки чи­сель­них на­ціо­на­лі­сти­чних ру­хів і пар­тій із кра­їн Єв­ро­пи. Фор­маль­ним іні­ці­а­то­ром МРКФ ви­сту­пив « Ро­сій­ський на­ціо­наль­ний куль­тур­ний центр — на­ро­дний дім» — гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція, ство­ре­на в кві­тні 2014 ро­ку. Її го­ло­вою зна­чи­ться член по­лі­тра­ди пар­тії «Ро­ди­на» Ан­дрій Пе­тров, гла­ва пе­тер­бурзь­ко­го від­ді­ле­н­ня пар­тії, ко­ли­шній кан­ди­дат на по­са­ду гу­бер­на­то­ра, а ни­ні за­сту­пник гла­ви Цен­траль­но­го ра­йо­ну Пе­тер­бур­га.

Одно­го по­гля­ду на склад га­да­них уча­сни­ків бу­ло до­ста­тньо, щоб зро­зу­мі­ти до­сить про­сту річ. У ро­сій­ську пів­ні­чну сто­ли­цю з’їду­ться нео­на­ци­сти Єв­ро­пи і ра­си­сти з Аме­ри­ки.

У за­хо­ді взя­ли участь пред­став­ни­ки 11 пар­тій і ру­хів з ЄС, які вва­жа­ю­ться в сво­їх кра­ї­нах най- більш одіо­зни­ми на­ціо­на­лі­сти­чни­ми стру­кту­ра­ми, на зра­зок фін­ської «На­ціо­наль­ної не­за­ле­жно­сті», Пар­тії шве­дів, гре­цької « Зо­ло­тої зо­рі » , бол­гар­ської « Ата­ки » , бри­тан­ської « На­ціо­наль­ної пар­тії » , іта­лій­ської « Но­вої си­ли » , На­ціо­нал- де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни ( НДПН). Фе­де­раль­не ві­дом­ство для охо­ро­ни кон­сти­ту­ції Ні­меч­чи­ни вва­жає цю пар­тію пра­во­екс­тре­міст­ською, і в да­ний час у кра­ї­ні йдуть дис­ку­сії про її за­бо­ро­ну. До Пе­тер­бур­гу та­кож з’ їха­ли­ся й рі­зні «до­слі­дни­ки на­ціо­наль­но­го пи­та­н­ня » на зра­зок аме­ри­кан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Джа­ре­да Тей­ло­ра, ав­то­ра ра­сист­ської кни­ги « Бі­ла іден­ти­чність » або Крі­са Ро­ма­на, го­ло­ви до­слі­дни­цько­го цен­тру «Єв­ро-Русь» з Брюс­се­лю.

Ко­ле­ктив­чик ді­брав­ся ду­же ха­ра­ктер­ний. До­сить ска­за­ти, що сим­во­лом гре­цької пар­тії «Зо­ло­та зо­ря » є сти­лі­зо­ва­на в ан­ти­чно­му ду­сі сва­сти­ка. Ще два ро­ки то­му ця ор­га­ні­за­ція бу­ла на ме­жі за­бо­ро­ни. Її лі­де­ри не со­ром­ля­ться асо- ці­ю­ва­ти се­бе з Тре­тім рей­хом. Де­кіль­ка де­пу­та­тів від «Зо­ло­тої зо­рі» бу­ло за­а­ре­што­ва­но за зви­ну­ва­че­н­ням у ство­рен­ні зло­чин­но­го спів­то­ва­ри­ства. Це ста­ло­ся 2013 ро­ку пі­сля вбив­ства му­зи­кан­та- ан­ти­фа­ши­ста Пав­ло­са Фіс­са­са.

Зміст всіх про­мов єв­ро­пей­ських пра­вих на фо­ру­мі зво­див­ся до кри­ти­ки СШАі Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу та про­слав­ля­н­ня «ми­ро­лю­бної по­лі­ти­ки » Ро­сії. Пам’ ята­є­те СРСР? Жо­дної ін­шої по­лі­ти­ки Ро­сії бу­ти не мо­же, ли­шень — ми­ро­лю­бна. Кріс Ро­ман із три­бу­ни роз­ли­вав­ся со­ло­вей­ком із при­во­ду ро­сій­ської куль­ту­ри і пре­зи­ден­та Пу­ті­на. З та­кою ж при­стра­стю він обру­шу­вав­ся на кри­ти­ків вла­ди: « По­лі­тков­ська, Бе­ре­зов­ський, Нєм­цов — я знаю, де во­ни за­раз. Во­ни — в пе­клі!».

Укра­їн­ське пи­та­н­ня по­сі­ло мі­сце се­ред го­лов­них. Іно­зем­ні уча­сни­ки пря­мо за­яв­ля­ли про те, що український на­ціо­на­лізм ство­ре­но ан­ти­ро­сій­ськи­ми си­ла­ми в СШАі ЄС. На дум­ку до­по­від­а­чів, Укра­ї­на є одні­єю з ла­нок кри­ва­во­го лан­цю­га Аф­га­ні­стан, Си­рія, Ірак, Лі­вія, який ку­ють СШАдля під­трим­ки вла­сної ге­ге­мо­нії над сві­том. Ро­бер­то Фьо­ре, го­ло­ва Альян­су за мир і сво­бо­ду, гла­ва іта­лій­ської пар­тії «Но­ва си­ла» за­явив, що вій­на в Укра­ї­ні — це вій­на за сво­бо­ду про­ти всіх на­ро­дів Єв­ро­пи, яка ве­де­ться з бо­ку СШАне­о­кон­сер­ва­то­ра­ми. Ці­ка­во, він вза­га­лі про­чи­тав на­зву фо­ру­му і ро­зі­брав­ся в по­ня­т­тях кон­се­рва­ти­зму і не­о­кон­се­рва­ти­зму. Вла­сне, від ньо­го це й не бу­ло по­трі­бно. Го­лов­не кри­ти остан­ні­ми сло­ва­ми ЄС і США, сла­ви­ти Ро­сію і її по­лі­ти­ку. Іна­кше на на­сту­пний фо­рум не по­кли­чуть і ймо­вір­ні фі­нан­со­ві на­слід­ки.

По­при кри­ки і ба­ра­бан­ний бій, які лу­на­ли на фо­ру­мі, впа­да­ло в очі, що про­від­на пра­во­ра­ди­каль­на пар­тія Фран­ції « На­ціо­наль­ний фронт» Ма­рі Ле Пен фо­рум про­і­гно­ру­ва­ла. То­чно так са­мо, як і « Пар­тія за кра­щу Угор­щи­ну » ( Йоб­бік). Ек­сперт з пи­тань ра­ди­каль­но­го на­ціо­на­лі­зму Дми­тро Ду­бров­ський вва­жає, що їхня від­су­тність не ви­пад­ко­ва. « Все ж та­ки в де­яких із них є уяв­ле­н­ня про ре­пу­та­цію. На пі­тер­ський фо­рум при­їха­ли пред­став­ни­ки най­більш одіо­зних і ра­ди­каль­них сил. Ле Пен не ста­ла б зв’ язу­ва­ти­ся з ни­ми».

Вза­га­лі про­ве­де­н­ня нео­на­цист­сько­го фо­ру­му в Санкт-Пе­тер­бур­зі бу­кваль­но напередодні свят- ку­ва­н­ня пе­ре­мо­ги над Ні­меч­чи­ною мо­жна одно­зна­чно вва­жа­ти за без­ви­хідь ро­сій­ської не ли­ше зов­ні­шньої, але й ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. Оби­ва­те­ле­ві, який слаб­ко на цьо­му ро­зу­мі­є­ться, мо­жна роз­по­від­а­ти каз­ки про між­на­ро­дну під­трим­ку, але на­справ­ді оче­ви­дна пев­на роз­гу­бле­ність. Якщо за ро­сій­ську по­лі­ти­ку ви­сту­па­ють гре­цькі фа­ши­сти і аме­ри­кан­ські ра­си­сти, то ло­па­є­ться миль­на буль­ба­шка так зва­но­го укра­їн­сько­го фа­ши­зму. Ви­хо­дить, що напередодні свя­та, яке ро­сій­ська вла­да зби­ра­є­ться від­зна­чи­ти з не­бу­ва­лим роз­ма­хом, в Санкт- Пе­тер­бур­зі, який ви­три­мав істо­ри­чну бло­ка­ду, зби­ра­є­ться в основ­но­му єв­ро­пей­ський нео­на­цист­ський не­по­тріб. І біль­ше ні­ко­го на­віть ка­ла­чем за­ма­ни­ти не вда­ло­ся.

«КРЕМЛЬ СОЛІДАРИЗУВАТИМЕТЬСЯ З СИ­ЛА­МИ, ЯКІ НЕ ВИ­КЛИ­КА­ЮТЬ ЖО­ДНОЇ ПО­ВА­ГИ...»

Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ, не­за­ле­жний жур­на­ліст (Мо­сква):

— До то­го, як ще Ро­сія втру­ти­ла­ся в укра­їн­ські спра­ви, во­на за­гра­ва­ла з уль­тра­пра­ви­ми в Єв­ро­пі. Ко­ли ще сам Жан-Ма­рі Ле Пен був на чо­лі На­ціо­наль­но­го фрон­ту Фран­ції, він ча­сто при­їжджав до Ро­сій­ської ду­ми, був го­стем Жи­ри- нов­сько­го. Жи­ри­нов­ський — по­лі­тик, який при всій сво­їй епа­та­жно­сті, не ро­бить ні­чо­го, що не по­го­дже­не з Крем­лем.

Те, що в Пе­тер­бур­зі від­був­ся цей фо­рум — за­раз це ви­гля­дає оги­дно. Ро­сія екс­плу­а­тує ква­зі­ан­ти­фа­шист­ську ри­то­ри­ку в не­аде­ква­тних ці­лях, на­гні­та­ю­чи ксе­но­фо­бію і на­гні­та­ю­чи по­ді­бні на­строї все­ре­ди­ні кра­ї­ни.

Ро­сій­ські по­лі­ти­ки за­яв­ля­ють про те, що «на­цизм про­стує Єв­ро­пою». Але при цьо­му в Пе­тер­бур­зі, який є одним із зна­ко­вих цен­трів опо­ру ре­аль­но­му фа­ши­змо­ві, зби­ра­ю­ться лю­ди, які від­вер­то спів­чу­ва­ють фа­ши­зму. Ба­га­то хто з них під­три­мав би і Гі­тле­ра, як­би він зно­ву з’явив­ся.

Це — чер­го­вий га­не­бний за­хід. Пря­мих до­ка­зів то­го, що він пря­мо ін­спі­ро­ва­ний Крем­лем не­має. Але є ціл­ком оче­ви­дним, що йо­го про­во­дить аб­со­лю­тно ло­яль­на до вла­ди пар­тія «Ро­ди­на». Одним із її твор­ців був ві­це- прем’ єр Дми­тро Ра­го­зін, які від­по­від­ає за обо­рон­ний ком­плекс. Все це го­во­рить про те, що, при­найм­ні, ро­сій­ська вла­да це не за­су­джує і не за­бо­ро­няє. Це ду­же сум­на річ, не­без­пе­чна для Єв­ро­пи і Ро­сії, в якій є ве­ли­ки­ми по­ді­бні на­строї, оскіль­ки ре­шта лю­дей за­ли­ша­є­ться інер­тною.

Цим за­хо­дом дер­жа­ва дає сигнал най­більш ра­ди­каль­ним си­лам, що це за­раз у трен­ді і, пев­ним чи­ном, — це ча­сти­на вну­трі­шньої по­лі­ти­ки Ро­сії. Не­без­пе­ка для Ро­сії від цьо­го за­хо­ду — не мен­ша, аніж для сві­ту. Це по­га­но для кра­ї­ни.

Чо­му Кремль ро­бить став­ку на за­хі­дних на­ціо­на­лі­стів? Це ло­гі­ка спец­служб. Це — спро­ба по­лі­ти­чних роз­во­док і на­дія на те, щоб сфор­му­ва­ти пул лю­дей, які ти­сну­ти­муть на єв­ро­пей­ські уря­ди. Ро­сій­ська вла­да ду­же спо­ді­ва­є­ться роз­ко­ло­ти Єв­ро­пу і щоб во­на від­мо­ви­ла­ся від сан­кцій. Це — стра­те­гі­чна ме­та ро­сій­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки: на­віть не про­рва­ти ізо­ля­цію, а ро­зі­рва­ти зв’яз­ку між США та ЄС. Оскіль­ки са­ме ці си­ли ви­яви­ли­ся по­сту­пли­ви­ми на це — на них і ро­би­ться став­ка. Фа­кти­чно, ця ме­та на­віть не при­хо­ву­є­ться. Ро­сій­ська вла­да на­ма­га­є­ться зро­би­ти це ру­ка­ми тих, ко­го за сво­єю ни­ні­шньою тер­мі­но­ло­гі­єю во­ни на­зи­ва­ли б «п’ятою ко­ло­ною».

Стра­те­гі­чно — це про­гра­шна стра­те­гія. Ро­сія існує як ба­га­то­на­ціо­наль­на дер­жа­ва. Ве­ду­чи та­ку по­лі­ти­ку, Мо­сква ри­зи­кує отри­ма­ти бу­ме­ран­гом вну­трі­шні про­бле­ми.

Ро­сія вла­шту­ва­ла на пів­ден­но­му схо­ді Укра­ї­ни те, що мо­гло і мо­же ста­ти­ся в ній са­мій. Якщо по­дії в Укра­ї­ні Мо­сква ор­га­ні­зу­ва­ла, то тут во­на вже бу­де неспроможною їх кон­тро­лю­ва­ти.

Тим ча­сом, єв­ро­пей­ська ди­пло­ма­тія за­ли­ши­ться єди­ною. Про­бле­ма на­віть не в то­му, що ці по­дії від­бу­ва­ю­ться на тлі на­шої ри­то­ри­ки і напередодні 70-річчя Пе­ре­мо­ги. Во­на в то­му, що ми со­лі­да­ри­зу­ва­ти­ме­мо­ся з си­ла­ми, які не ви­кли­ка­ють жо­дної по­ша­ни і по­ка­зу­ють, на­скіль­ки по­лі­ти­чний ци­нізм не має кор­до­нів.

Про­ве­де­н­ня нео­на­цист­сько­го фо­ру­му в Сан­ктПе­тер­бур­зі бу­кваль­но напередодні свя­тку­ва­н­ня пе­ре­мо­ги над Ні­меч­чи­ною мо­жна одно­зна­чно вва­жа­ти за без­ви­хідь ро­сій­ської не ли­ше зов­ні­шньої, але й ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. Оби­ва­те­ле­ві, який слаб­ко на цьо­му ро­зу­мі­є­ться, мо­жна роз­по­від­а­ти каз­ки про між­на­ро­дну під­трим­ку, але на­справ­ді оче­ви­дна пев­на роз­гу­бле­ність. Якщо за ро­сій­ську по­лі­ти­ку ви­сту­па­ють гре­цькі фа­ши­сти й аме­ри­кан­ські ра­си­сти, то ло­па­є­ться миль­на буль­ба­шка так зва­но­го укра­їн­сько­го фа­ши­зму

ФОТО З САЙТА NOVAYAGAZETA.SPB.RU

САНКТ-ПЕ­ТЕР­БУРГ, 22 БЕ­РЕ­ЗНЯ 2015 РО­КУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.