«Без­ді­яль­ність мо­же при­зве­сти до де­ста­бі­лі­за­ції»

Головком НАТО в Єв­ро­пі Філіп Брі­длав за­кли­кав до­по­мог­ти Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ло­у­ренс НОР­МАН The Wall Street Journal, США, 22 бе­ре­зня 2015, пе­ре­клад Ино­СМИ.Ru

У не­ді­лю, 22 бе­ре­зня, го­лов­но­ко­ман­ду­вач си­ла­ми НАТО в Єв­ро­пі за­явив, що ухва­ла не від­прав­ля­ти зброю на Укра­ї­ну спри­чи­нить ма­су ри­зи­ків, і зно­ву ви­сло­вив стур­бо­ва­ність тим, як ви­ко­ну­ю­ться умо­ви мир­ної уго­ди, під­пи­са­ної в Мін­ську в лю­то­му.

Ге­не­рал ВПС СШАФі­ліп Брі­длав у чер­го­вий раз на­га­дав про по­тре­бу про­ти­сто­я­ти ди­пло­ма­ти­чним, еко­но­мі­чним і вій­сько­вим ін­стру­мен­там, які Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує для під­трим­ки се­па­ра­ти­стів на схо­ді Укра­ї­ни.

«То­му я вва­жаю, що ми на За­хо­ді ма­є­мо роз­гля­ну­ти всі ін­стру­мен­ти як від­по­відь. Чи мо­же це ста­ти де­ста­бі­лі­зу­ю­чим чин­ни­ком? Від­по­відь — так! Але і без­ді­яль­ність мо­же при­зве­сти до де­ста­бі­лі­за­ції, — ска­зав він під час Брюс­сель­сько­го фо­ру­му Ні­ме­цько­го фон­ду Мар­шал­ла. — Я га­даю, це ще одне пи­та­н­ня, на яке на­шій кра­ї­ні вар­то звер­ну­ти ува­гу. Чи є без­ді­яль­ність аде­ква­тним кро­ком?»

За сло­ва­ми аме­ри­кан­ських уря­дов­ців, адмі­ні­стра­ція Оба­ми роз­гля­дає мо­жли­вість на­да­н­ня зброї, у то­му чи­слі про­ти­тан­ко­вих ра­кет і до­ско­на­лі­ших ра­діо­ло­ка­цій­них си­стем, укра­їн­ським уря­до­вим вій­ськам, які про­дов­жу­ють стри­му­ва­ти се­па­ра­ти­стів у рам­ках кон­флі­кту, в ре­зуль­та­ті яко­го то­рік за­ги­ну­ло по­над 5 ти­сяч осіб.

Про­те СШАне ста­ли ква­пи­ти­ся з на­да­н­ням смертоносної зброї на тлі опо­зи­ції з бо­ку біль­шо­сті єв­ро­пей­ських кра­їн, у то­му чи­слі Ні­меч­чи­ни і Фран­ції, а та­кож на тлі від­но­сної ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни.

Ро­сія за­пе­ре­чує ін­фор­ма­цію про те, що во­на під­три­мує опол­чен­ців на схо­ді Укра­ї­ни.

Ге­не­рал Брі­длав за­явив про стур­бо­ва­ність НАТО тим, як ви­ко­ну­ю­ться умо­ви уго­ди про при­пи­не­н­ня во­гню, під­пи­са­ної в Мін­ську, зокре­ма тим, ку­ди бу­ло від­ве­де­но важ­ке озбро­є­н­ня із зон бо­йо­вих дій.

«Ми ба­чи­мо пе­ре­су­ва­н­ня озбро­є­н­ня. Але ми не зна­є­мо, чи від­во­ди­ться во­но із зон бо­йо­вих дій, ми ли­ше зна­є­мо, що во­но пе­ре­мі­щу­є­ться, — ска­зав він. — Ми про­дов­жу­є­мо спо­сте­рі­га­ти три­во­жні озна­ки то­го, що рі­зне вій­сько­ве уста­тку­ва­н­ня, яке за­без­пе­чує про­ти­по­ві­тря­ну обо­ро­ну, опе­ра­тив­не управ­лі­н­ня і по­ста­ча­н­ня, пе­ре­ти­нає аб­со­лю­тно про­зо­рий кор­дон, то­му є за­не­по­ко­є­н­ня що­до то­го, ви­ко­ну­ю­ться умо­ви Мін­ської уго­ди чи ні».

Ге­не­рал Брі­длав та­кож про­ко­мен­ту­вав за­гро­зу Ро­сії, спря­мо­ва­ну на те, щоб пе­ре­шко­ди­ти Да­нії при­єд­на­ти­ся до си­сте­ми про­ти­ра­ке­тної обо­ро­ни НАТО.

«Це всьо­го ли­шень на­сту­пний крок, — ска­зав він, зга­дав­ши про те, що ра­ні­ше Ро­сія чи­ни­ла «сер­йо­зний тиск» на Ру­му­нію та Поль­щу. — Будь-яка кра­ї­на, яка за­хо­че при­єд­на­ти­ся до ці­єї обо­рон­ної си­сте­ми, від­чує на со­бі по­ді­бний ди­пло­ма­ти­чний і по­лі­ти­чний тиск».

Під час сво­го ви­сту­пу на Брюс­сель­сько­му фо­ру­мі пре­зи­дент Поль­щі Бро­ні­слав Ко­мо­ров­ський за­зна­чив, що НАТО за­раз пе­ре­жи­ває пе­рі­од ви­про­бу­ва­н­ня на мі­цність сво­їх обі­ця­нок, да­них у хо­ді ве­ре­сне­во­го са­мі­ту у Вель­сі що­до під­ви­ще­н­ня рів­ня го­тов­но­сті і мо­біль­но­сті, у то­му чи­слі обі­цян­ки ство­ри­ти си­ли швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня, аби про­ти­сто­я­ти за­гро­зі з бо­ку Ро­сії на схо­ді Укра­ї­ни.

За сло­ва­ми па­на Ко­мо­ров­сько­го, чле­ни НАТО вже «дов­го і з три­во­гою че­ка­ють, ко­ли ці ухва­ли бу­де ви­ко­на­но... Йде­ться про ав­то­ри­тет Альян­су».

Пан Ко­мо­ров­ський по­пе­ре­див, що по­сту­пки Ро­сії на тлі на­силь­ства на Укра­ї­ні мо­жуть при­зве­сти ли­ше до еска­ла­ції агре­сії. Він на­звав за­хі­дні сан­кції що­до Ро­сії «від­но­сно м’яки­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.