Ві­та­є­мо пе­ре­мож­ців!

Den (Ukrainian) - - Культура -

Напередодні Між­на­ро­дно­го дня те­а­тру в Ки­є­ві від­бу­лась уро­чи­ста це­ре­мо­нія вру­че­н­ня най­стар­шої в Укра­ї­ні про­фе­сій­ної те­а­траль­ної пре­мії « Ки­їв­ська пе­кто­раль » . За­хід від­був­ся в при­мі­щен­ні На­ціо­наль­ної опе­ре­ти. Екс­пер­ти ви­зна­чи­ли кра­щих пе­ре­мож­ців те­а­траль­но­го се­зо­ну 2014 ро­ку. На­га­да­є­мо, цьо­го­річ у сто­ли­ці від­бу­ло­ся 88 прем’єр. У кон­кур­сі бра­ли участь усі про­фе­сій­ні те­а­траль­ні ко­ле­кти­ви Ки­є­ва з ви­ста­ва­ми, ство­ре­ни­ми з 1 сі­чня по 31 гру­дня. Пе­ре­мож­ців ( у 14 но­мі­на­ці­ях) ви­зна­ча­ла гру­па екс­пер­тів, до скла­ду якої вхо­дять те­а­тро­знав­ці, му­зи­ко­знав­ці, ми­сте­цтво­знав­ці та жур­на­лі­сти, які пи­шуть на те­а­траль­но- куль­тур­ну те­ма­ти­ку.

Пе­ре­мож­ці те­а­траль­ної пре­мії «Ки­їв­ська пе­кто­раль» 1. Но­мі­на­ція « За кра­щу дра­ма­ти­чну ви­ста­ву» « Ве­се­лье сер­де­чное, или Ке­пка с ка­ра­ся­ми » ( Те­атр дра­ми і ко­ме­дії). 2. Но­мі­на­ція « За кра­щу му­зи­чну ви­ста­ву» « Труф­фаль­ді­но із Бер­га­мо» (Те­атр опе­ре­ти). 3. Но­мі­на­ція «За кра­щу ди­тя­чу ви­ста­ву» « Сні­го­ва кві­тка » ( Му­ні­ци­паль­ний ака­де­мі­чний те­атр ля­льок). 4. Но­мі­на­ція « За кра­щу ка­мер­ну ви­ста­ву (ви­ста­ву ма­лої сце­ни) « Схо­же на ща­стя » ( те­атр «Су­зір’я»). 5. Но­мі­на­ція «За кра­щу ре­жи­сер­ську ро­бо­ту» С.Мой­се­єв «Та­ка її до­ля...» (Те­атр ім.І.Фран­ка). 6. Но­мі­на­ція «За кра­ще ви­ко­на­н­ня чо­ло­ві­чої ролі» О. Бо­г­да­но­вич, Фе­дір Про­та­сов «Жи­вий труп» (Те­атр ім.І.Фран­ка). 7. Но­мі­на­ція «За кра­ще ви­ко­на­н­ня жі­но­чої ролі» А.Ро­гов­це­ва, Клод «Схо­же на ща­стя» (Те­атр «Су­зір’я»). 8. Но­мі­на­ція «За кра­ще ви­ко­на­н­ня чо­ло­ві­чої ролі дру­го­го пла­ну» М.Дро­бот, Вурм «Під­сту­пність і ко­ха­н­ня» (Мо­ло­дий те­атр). 9. Но­мі­на­ція «За кра­ще ви­ко­на­н­ня жі­но­чої ролі дру­го­го пла­ну» Н.Сумська, Ан­на Про­та­со­ва, Ан­на Ка­ре­ні­на «Жи­вий труп» (Те­атр ім.І.Фран­ка). 10. Но­мі­на­ція «За кра­щу сце­но­гра­фію»

В. Ко­валь­чук « Жи­вий труп» (Те­атр ім.І.Фран­ка).

11. Но­мі­на­ція «За кра­щу му­зи­чну кон­це­пцію ви­ста­ви»

О. Ку­рій, О. Пе­тро­жи­цький «На­ше мі­сте­чко» (ТЮГ). 12. Но­мі­на­ція «За кра­ще плас

ти­чне ви­рі­ше­н­ня ви­ста­ви» О.Скля­рен­ко «Сон» (ТЮГ). 13. Но­мі­на­ція « За кра­щий

актор­ський дебют» Шо­ре­на Шо­нія, Джу­льєт­та « Джу­льєт­та и Ро­мео » ( Те­атр ім. Ле­сі Укра­їн­ки). 14. Но­мі­на­ція «За кра­щий ре

жи­сер­ський дебют» В. Прокопенко « Кар­мен­сю­ї­та» (Те­атр опе­ре­ти).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.