Па­ні­куй із ко­ри­стю!

На Пер­шо­му все­укра­їн­сько­му стьоб-фе­сти­ва­лі «На дні» у Ки­є­ві ря­ту­ва­ли ко­шти, ду­ші і… за­би­ті тру­би

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Подія ви­ни­кла із жар­тів­ли­во­го по­сту у Facebook жур­на­ліс­тки Те­тя­ни Яї­цької (де­таль­но про це — у ма­те­рі­а­лі га­зе­ти «День» під на­звою «На дні»). За де­кіль­ка ти­жнів до­теп пе­ре­тво­рив­ся на свя­то із со­тня­ми уча­сни­ків і ти­ся­ча­ми від­ві­ду­ва­чів. Уже зран­ку 21 бе­ре­зня бі­ля вхо­ду у На­ціо­наль­ний му­зей авіа­ції, де від­бу­вав­ся фе­сти­валь, юр­ми­ли­ся сту­ден­ти, па­ри з ді­тьми, оша­тні лі­тні па­ні. Усі пря­му­ва­ли за во­ро­та: там, на про­сто­рих га­ля­ви­нах, під кри­ла­ми «Ілів», «Анів» і «Яків» лю­ди із по­чу­т­тям гу­мо­ру спів­а­ли і де­фі­лю­ва­ли у пе­ре­ши­тих ру­шни­ках, а усі­ля­кі май­стри за­кли­ка­ли до яток із рі­зни­ми ці­ка­вин­ка­ми.

На фе­сти­ва­лі «одру­жу­ва­ли­ся» за роз­ра­хун­ком, тор­гу­ва­ли, обмі­ню­ва­ли­ся ре­ча­ми і, зви­чай­но, вчи­ли­ся за­оща­джу­ва­ти. Так, істо­рик мо­ди Зоя Зви­ня­цків­ська у за­ти­шно­му сін­ни­ку про­чи­та­ла ле­кцію «Ска­жи «ні» одя­гу за гро­ші». До­слі­дни­ця по­ка­за­ла фо­то­гра­фії су­мок з ав­то­мо­біль­них шин, су­конь із гу­мо­вих ру­ка­ви­чок і сміт­тє­вих па­ке­тів. «Па­ке­ти мо­жна взя­ти про­сто на смі­тни­ку. Тим па­че у ма­га­зи­ні їх скла­де­но без не­об­хі­дної фа­ктур­но­сті та бар­ха­ти­сто­сті. Усьо­го тре­ба один-два па­ке­ти, — по­вча­ла Зоя Зви­ня­цків­ська. — Дар­ма не фо­то­гра­фу­є­те! За­бу­де­те, як ском­по­но­ва­но су­кні».

«Сан­те­хник і пси­хо­лог» Оле­ксандр Сві­чка­рьов на фе­сти­ва­лі рятував ду­ші та кра­ни. Оле­ксандр — під­при­є­мець, зна­є­ться на сан­те­хні­ці. Го­стям свя­та ра­див, як по­ла­го­ди­ти змі­шу­вач, про­би­ти тру­бу у ван­ній і збе­рег­ти при цьо­му гар­ний на­стрій. «У ме­не ду­шев­ний по­рив до­по­мог­ти лю­дям. У кра­ї­ні скла­дна ситуація, лю­ди мен­ше звер­та­ю­ться до сан­те­хні­ків, на­ма­га­ю­ться ла­го­ди­ти щось са­мі. Я роз­по­від­аю, як ре­мон­ту­ва­ти сан­те­хні­ку в до­ма­шніх умо­вах. Ще мо­жу ви­слу­ха­ти, якщо по­трі­бна пси­хо­ло­гі­чна до­по­мо­га. До­бро­го сан­те­хни­ка, як і ко­ха­н­ня, мо­жна шу­ка­ти все жи­т­тя. Це Фа­ї­на Ра­нев­ська ска­за­ла», — фі­ло­соф­ству­є­Оле­ксандр Сві­чка­рьов.

Усі про­бле­ми за­бу­ва­ли­ся у Му­зеї но­сталь­гії. Стенд офор­ми­ли сві­тли­на­ми із ту­фля­ми, сум­ка­ми, ко­сме­ти­кою і рі­зни­ми де­лі­ка­те­са­ми за ці­на­ми рі­чної дав­ни­ни, вдві­чі де­шев­ше, ніж за­раз. Най­більш вра­зли­ві осо­би мо­гли по­пла­ка­ти бі­ля справ­жньої ку­пю- ри в один долар. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри ви­ста­ви­ли бан­ки з рі­зни­ми сор­та­ми бен­зи­ну — «зо­ло­та 2015 ро­ку». Па­ли­во мо­жна бу­ло по­ню­ха­ти і зно­ву­та­ки при­га­да­ти йо­го ці­ну то­рік. За­ї­да­ти ту­гу про­по­ну­ва­ли ко­тле­тка­ми з мор­кви, ка­пу­сти і ци­буль­ки.

«Ра­пто­во, із до­пи­су в Ін­тер­не­ті, ви­йшла мас­шта­бна подія на одній із най­кру­ті­ших ло­ка­цій Ки­є­ва — у Му­зеї авіа­ції. Біль­шість ки­ян на­віть не зна­ють, що існу­є­цей му­зей. А тут 70 мо­де­лей лі­та­ків та ге­лі­ко­пте­рів, за­клад вхо­дить у де­ся­тку кра­щих авіа­му­зе­їв за вер­сі­єю CNN», — роз­по­від­а­єі­де­о­лог і ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю «На дні» Те­тя­на Яї­цька.

Ідею зі свя­том па­ні­ки під­хо­пи­ли у рі­зних мі­стах: 21 бе­ре­зня та­кий за­хід від­був­ся у Дні­про­пе­тров­ську. А іні­ці­а­то­ри по­дії у Ки­є­ві ін­три­гу­ють, що ще по­ве­се­лять на­род «На дні». На Facebook-сто­рін­ці фе­сти­ва­лю ор­га­ні­за­то­ри по­ві­до­ми­ли: «Дру­зі! Всю ніч ми на­пру­же­но ду­ма­ли, що ж ро­би­ти да­лі. Офі­цій­но за­яв­ля­є­мо: бу­де про­дов­же­н­ня! І обов’яз­ко­во не­спо­ді­ва­не».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.