«За­біг ми­ру»

Зі сто­ли­ці по­чав­ся уні­каль­ний марафон, який обіцяє ста­ти ре­кор­дним

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У пер­шу рі­чни­цю під­пи­са­н­ня по­лі­ти­чної ча­сти­ни Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС у Ки­є­ві по­чав­ся осо­бли­вий марафон та від­бу­ло­ся спор­тив­не свя­то на го­лов­ній пло­щі кра­ї­ни. У су­бо­ту ко­ман­да з 12 уча­сни­ків роз­по­ча­ла еста­фе­ту, яка охо­пить 42 сто­ли­ці Єв­ро­пи. «Це гло­баль­на гро­мад­ська, аполітична ініціатива, що по­кли­ка­на об’єд­на­ти гро­ма­дян рі­зних кра­їн у пра­гнен­ні до ста­біль­но­сті, ми­ру та без­пе­ки», — за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри акції.

«Ко­ман­да 12-ти» пла­ну­єв­ста­но­ви­ти одра­зу кіль­ка на­ціо­наль­них та сві­то­вих ре­кор­дів, як-от за­біг, що охо­пив най­біль­шу кіль­кість кра­їн Єв­ро­пи; най­мен­ший час, за який гру­па лю­дей по­до­ла- ла від­стань згі­дно із за­твер­дже­ним мар­шру­том. Ма­ра­фон­ці про­тя­гом 84 днів пла­ну­ють по­до­ла­ти 18 ти­сяч кі­ло­ме­трів. Під час від­ві­ду­ва­н­ня єв­ро­пей­ських кра­їн уча­сни­ки про­бі­гу пе­ре­да­ва­ти­муть пар­ла­мен­та­рям цих дер­жав по­дя­ки за ра­ти­фі­ка­цію Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС. Ко­жен із уча­сни­ків еста­фе­ти до­ла­ти­ме 20 км що­дня.

Як за­ува­жив під час акції уча­сник ко­ман­ди Оле­ксій Ко­но­нен­ко, «на будь-яко­му ета­пі за­бі­гу до ньо­го змо­жуть при­єд­на­ти­ся усі охо­чі». Фі­ні­шу­ють ма­ра­фон­ці на пло­щі пе­ред ба­зи­лі­кою Свя­то­го Пе­тра у Ва­ти­ка­ні, де від­бу­де­ться мо­ли­тва за мир.

А пе­ред стар­том ма­ра­фон­ців ці­єї су­бо­ти на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті від­бу­ло­ся справ­жнє­сі­мей­не спор­тив­не свя­то: за­бі­ги до­ро­слих та ді­тей, охо­чих під­три­ма­ти іні­ці­а­ти­ву і за­ря­ди­ти­ся по­зи­тив­ною енер­гі­єю. До­ро­слі бі­гли ди­стан­цію в 2,4 кі­ло­ме­тра, ді­ти, мо­лод­ші 10 ро­ків, — у 500 ме­трів. Усі ді­ти отри­ма­ли по­да­рун­ки, а до­ро­слі взя­ли участь у ло­те­реї. На­го­ро­джу­вав до­ро­слих пе­ре­мож­ців мі­ністр мо­ло­ді і спор­ту Ігор Жда­нов, який та­кож взяв участь у за­бі­гу. Крім ньо­го, участь у за­хо­ді взя­ли го­ло­ва Пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський, на­ро­дний де­пу­тат Ми­ко­ла Томенко та олім­пій­ські чем­піо­ни.

ФОТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.