«Iн­ша пла­не­та»

У Львів­ській га­ле­реї ми­стецтв від­кри­то ви­став­ку «Світ ко­та»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Бі­лі, чор­ні та ру­ді, ве­ли­кі й ма­лень­кі, пу­хна­сті й не ду­же, в па­ла­ці та в се­лян­сько­му по­двір’ї, пе­ще­ні, у ліж­ку і «двор­ня­ги», на пар­ка­ні... Це, рад­ше, світ не ко­та, а ко­тів... Крім то­го, во­ни з рі­зних епох і кра­їн, бо упо­ря­дни­ки екс­по­зи­ції про­по­ну­ють гля­да­че­ві зо­бра­же­н­ня чо­ти­ри­ла­пих улю­блен­ців на по­ло­тнах ми­тців XVII — ХХІ стст.

— Те, що та­ка ви­став­ка від­бу­ва­є­ться са­ме в бе­ре­зні — за­ко­но­мір­но, адже 1 бе­ре­зня від­зна­чав­ся Мі­жна­ро­дний день ко­тів, — го­во­рить ку­ра­тор ви­став­ки Олександра КА­ЛІ­НІ­ЧЕН­КО. — На­зва « Світ ко­та » ма­є­по­двій­не зна­че­н­ня: з одно­го бо­ку, це на­зва цен­траль­ної ро­бо­ти екс­по­зи­ції — «Світ ко­та» укра­їн­сько­го жи­во­пи­сця Єв­ге­на Ле­щен­ка, а з дру­го- го — біль­шість пред­став­ле­них ро­біт ілю­стру­є­нам не про­сто ко­тів, а й світ, у яко­му во­ни жи­вуть.

Осно­ва ви­став­ки — ро­бо­ти з фон­до­вої збір­ки га­ле­реї, при­чо­му ба­га­то з них екс­по­ну­ю­ться впер­ше. На дум­ку ку­ра­то­ра, су­ча­сні львів­ські ми­тці С. Сав­чен­ко, В.Бо­гу­слав­ський, Р. Ро­ма­ни­шин, С. Гай і О. Де­ни­сен­ко зба­га­ти­ли й урі­зно­ма­ні­тни­ли екс­по­зи­цію сво­ї­ми тво­ра­ми, які вда­ло пе­ре­гу­ку­ю­ться з по­ло­тна­ми зі фон­до­схо­вищ.

Олександра Ка­лі­ні­чен­ко до­дає, що умов­но ви­став­ку мо­жна по­ді­ли­ти на кіль­ка те­ма­ти­чних груп, які роз­кри­ва­ють рі­зні «сві­ти» ко­та: каз­ко­вий, но­чі, до­ма­шній, жі­но­чий або й... «ін­ша пла­не­та». Ча­сти­ною ви­став­ки єй ві­део­ро­лик, який да­є­мо­жли­вість за­гля­ну­ти у «світ» ко­та очи­ма ви­да­тних ми­тців ми­ну­ло­го та сьо­го­де­н­ня. І,зві­сно ж, по­лі­пши­ти со­бі на­стрій.

Від­ві­да­ти ви­став­ку « Світ ко­та» у Львів­ській га­ле­реї ми­стецтв мо­жна до 15 кві­тня.

ФОТО РО­МА­НА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.