ВОНИЗАГИ НУЛИЗА НАС

Den (Ukrainian) - - Пам’ять -

За час про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції за­ги­ну­ло 1750 укра­їн­ських вій­сько­вих, по­ві­до­ми­ло у не­ді­лю Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті. «На сьо­го­дні На­ціо­наль­ний вій­сько­во-істо­ри­чний му­зей Укра­ї­ни має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні най­пов­ні­ший ма­сив да­них що­до за­ги­блих укра­їн­ських сол­да­тів і бій­ців до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів з по­ча­тку бо­йо­вих дій. За­галь­ні да­ні у фор­ма­ті — фото, да­та і мі­сце на­ро­дже­н­ня, да­та і мі­сце за­ги­бе­лі, під­роз­діл, зва­н­ня, по­са­да, об­ста­ви­ни за­ги­бе­лі, мі­сце по­хо­ва­н­ня зі­бра­ні на ін­тер­нет-ре­сур­сі «Кни­га пам’яті за­ги­блих». На сьо­го­дні в ба­зі на­ра­хо­ву­є­ться 1750 осіб, це да­ні до 1 лю­то­го 2015 ро­ку», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Жа­хли­ва ци­фра, за якою — втра­че­ні все­сві­ти люд­ських душ. «День» про­дов­жує пу­блі­ку­ва­ти істо­рії во­ї­нів, які за­ги­ну­ли за нас. Ми не ма­є­мо пра­ва за­бу­ва­ти і вва­жа­ти ста­ти­сти­кою тих, хто від­дав най­до­рож­че за наш спо­кій. Сьо­го­дні роз­по­від­а­є­мо про на­чаль­ни­ка від­ді­ле­н­ня зв’яз­ку шта­бу 51-ї бри­га­ди Віктора Хме­ле­цько­го, ке­рів­ни­ка гру­пи швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня «Яструб» ба­таль­йо­ну «Ай­дар» Оле­га Си­до­ра та стар­шо­го лей­те­нан­та Ми­ко­лу Кар­на­у­хо­ва, який був са­пе­ром у 57-й бри­га­ді. Усі во­ни за­ги­ну­ли, ви­ко­ну­ю­чи свій вій­сько­вий обов’язок.

По­пе­ре­дні істо­рії — у роз­ді­лі «Во­ни за­ги­ну­ли за нас» на сай­ті «Дня» www.day.kiev.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.