ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1155 — князь Юрій Дол­го­ру­кий, яко­го в ро­сій­ській істо­рі­о­гра­фії вва­жа­ють за­снов­ни­ком Мо­скви, за­хо­пив Київ. Це су­про­во­джу­ва­ло­ся чи­слен­ни­ми жер­тва­ми се­ред ки­ян. Че­рез два ро­ки князь Юрій по­мер. 1603 — зі смер­тю ан­глій­ської ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти І об’єд­на­ли­ся тро­ни Ан­глії та Шо­тлан­дії. 1882 — ні­ме­цький ба­кте­ріо­лог Ро­берт Кох від­крив збу­дни­ка туберкульозу — па­ли­чку Ко­ха. 1896 — в Афі­нах від­кри­ли­ся пер­ші Олім­пій­ські ігри су­ча­сно­сті. 1900 — народився Іван Ко­злов­ський, ви­да­тний український співак, на­ро­дний ар­тист СРСР. По­мер 1993 р. 1905 — по­мер Жюль Верн, ви­да­тний фран­цузь­кий пи­сьмен­ни­кфан­таст. Народився 1828 р. 1906 — на­ро­ди­ла­ся Клав­дія Шуль­жен­ко, ра­дян­ська спів­а­чка й актор­ка, на­ро­дна ар­тис­тка СРСР, ро­дом із Чер­ка­щи­ни. По­мер­ла 1984 р. 1918 — Цен­траль­на Ра­да про­го­ло­си­ла укра­їн­ську мо­ву дер­жав­ною. 1948 — по­мер Ми­ко­ла Бер­дя­єв, ви­да­тний ро­сій­ський ре­лі­гій­ний фі­ло­соф, ро­дом з Укра­ї­ни. Народився 1874 р. 1999 — у рам­ках во­єн­ної опе­ра­ції про­ти прав­ля­чо­го то­ді в Сер­бії ре­жи­му Мі­ло­ше­ви­ча аме­ри­кан­ська авіа­ція роз­по­ча­ла бом­бар­ду­ва­н­ня Бел­гра­да.

1905 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.