Як за­кін­чи­ли се­зон?

Учо­ра на­ціо­наль­на збір­на з бі­а­тло­ну по­вер­ну­ла­ся в Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Цьо­го­рі­чний се­зон за­вер­шив­ся у не­ді­лю в ро­сій­сько­му Хан­ти­Ман­сій­ську жі­но­чою гон­кою з ма­со­вим стар­том. Пер­шою на ди­стан­ції бу­ла Ла­у­ра Даль­ма­єр з Ні­меч­чи­ни. Ії ре­зуль­тат (35 хви­лин 08,2 се­кун­ди, 0 про­ма­хів на во­гне­вих ру­бе­жах), «срі­бло» у че­шки Га­брі­е­ли Су­ка­ло­вої (7,1 се­кунд від­ста­ва­н­ня від лі­де­ра, 0 про­ма­хів, «брон­за» — у фран­цу­жен­ки Ма­рі До­рін Абер (19,9; 2). Лі­дер укра­їн­ської ко­ман­ди Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко у цій гон­ці фі­ні­шу­ва­ла де­ся­тою (53,5 се­кунд від­ста­ва­н­ня та 3 про­ма­хи). Утім, за під­сум­ком усіх ви­сту­пив Се­ме­рен­ко на­бра­ла 865 очок й за­вер­ши­ла Ку­бок сві­ту з бі­а­тло­ну на тре­тьо­му мі­сці. Во­на пропу­сти­ла впе­ред Кай­су Мак­ка­рай­нен з Фін­лян­дії (1044) і Дом­ра­че­ву, яка впер­ше в кар’єрі за­во­ю­ва­ла Ку­бок сві­ту — 1092 ба­ли.

Най­силь­ні­ший український спортс­мен се­ред чо­ло­ві­ків Сер­гій Се­ме­нов в за­галь­но­му за­лі­ку по­сів 26 мі­сце, хо­ча в ін­ди­ві­ду­аль­ній гон­ці за під­сум­ка­ми се­зо­ну — в ньо­го пер­ше мі­сце.

За­га­лом же збір­на Укра­ї­ни в Куб­ку сві­ту ви­бо­ро­ла 11 ме­да­лей (1 зо­ло­ту, 2 срі­бні та 8 брон­зо­вих на­го­род).

Крім то­го, як по­ві­дом­ляє сайт Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну Укра­ї­ни, кра- щим но­ва­чком се­зо­ну 2015 ро­ку бу­ло на­зва­но укра­їн­сько­го спортс­ме­на Ар­те­ма Ти­щен­ка. Наш юні­ор вже встиг під­ня­ти­ся на подіум куб­ка сві­ту і про­ве­сти кіль­ка не­по­га­них го­нок, а та­кож за­во­ю­вав срі­бло в еста­фе­ті на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи.

У че­твер На­ціо­наль­ний олім­пій­ський ко­мі­тет Укра­ї­ни іні­ці­ює спе­ці­аль­ний кру­глий стіл, при­свя­че­ний під­сум­кам бі­а­тлон­но­го се­зо­ну2015 та на­го­ро­дже­н­ня «Най­кра­щих спор­тсме­нів мі­ся­ців» за вер­сі­єю НОК Укра­ї­ни.

Як по­ві­до­ми­ли «Дню» в прес­слу­жбі НОК, у за­хо­ді ві­зьмуть участь пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Сер­гій Буб­ка, пре­зи­дент Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Брин­зак, най­кра­щі спортс­ме­ни остан­ніх мі­ся­ців: Олім­пій­ська чем­піон­ка, чем­піон­ка сві­ту, чем­піон­ка Єв­ро­пи Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко, во­ло­дар ма­ло­го Кри­шта­ле­во­го гло­бу­су, при­зер чем­піо­на­ту Єв­ро­пи Сер­гій Се­ме­нов, чем­піон­ка Єв­ро­пи Іри­на Вар­ви­нець та їх на­став­ни­ки — Гри­го­рій Шамрай, Оле­ксандр Се­ме­нов, Ми­ко­ла Зоц. Очі­ку­є­ться, що зва­н­ня при­су­дять ко­мусь із за­про­ше­них бі­а­тло­ні­стів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.