Ко­ло­мой­ський ви­тя­гнув «це­гли­ну» зни­зу

Кон­флікт, який ви­ник між го­лов­ни­ми «бе­не­фі­ці­а­ра­ми» кра­ї­ни, по­сла­бить її чи ви­ве­де на но­вий рі­вень?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Як пе­ре­тво­ри­ти «Укра­ї­ну олі гар­хі­чно­го ка­пі­та­лу» на «Укра їну ци­ві­лі­зо­ва­но­го бі­зне­су» так, щоб не по­ста­ви­ти на ву­ха увесь світ? Під ЦЕ дає гро­ші МВФ. Про ЦЕ за­яв­ля­ють за­хі­дні по­лі­ти­ки, ви­ма­га­ю­чи від на­шо­го уря­ду ре­форм...

Про де­мон­таж олі­гар­хі­чної си­сте­ми як клю­чо­ве пи­та­н­ня на­шої су­ча­сно­сті у «Дні» за остан­ній рік ви­йшло май­же пів­со­тні ма­те­рі­а­лів. Але два ти­жні то­му ми пи­са­ли, що в Укра­ї­ні на­ре­шті ста­ла­ся ЩОСЬ, що да­ло на­дію, що ми ви­хо­ди­мо на шлях, який нас до цьо­го при­ве­де. Один із уча­сни­ків «си­сте­ми» по­чав да­ва­ти свід­че­н­ня про­ти неї.

На за сі дан ня Спе ці аль ної пар ла - мент­ської кон­троль­ної ко­мі­сії з пи­тань при­ва­ти­за­ції (яку очо­лює на­ро­дний де­пу­тат Бо­рис Філатов) при­йшов з «повинною» гу­бер­на­тор Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, вла­сник одні­єї з най­біль­ших в Укра­ї­ні бі­знес-груп — «При­ват», Ігор Ко­ло­мой­ський.

Він бу­кваль­но з по­ро­га по­ві­до­мив, що хо­че роз­по­ві­сти про те, як від­бу­ва­ла­ся при­ва­ти­за­ція най­більш ла­сих шма­тків еко­но­мі­ки за ча­сів пре­зи­ден­та Ку­чми, які й за що він (Ко­ло­мой­ський) ви­пла­чу­вав ха­ба­рі зя­тю пре­зи­ден­та Ві­кто­ру Пін­чу­ку і са­мо­му пре­зи­ден­ту, яким чи­ном отри­ма­ли свої акти­ви ін­ші олі­гар­хи і у скіль­ки во­ни обі­йшли­ся їм в ре­аль­но­сті. Ко­ло­мой­ський на­звав де­ся­тки ко­ру­пцій­но при­ва­ти­зо­ва­них най­біль­ших енер­го­кон­цер­нів, ви­до­був­них, обро­бних під­при­ємств, але, на­сам­пе­ред, роз­крив скан­даль­ний про­даж «Укр­руд­про­му» — одно­го з най­за­гад­ко­ві­ших в істо­рії при­ва­ти­за­ції Укра­ї­ни. Вар­тість кон­цер­ну оці­ню­ва­ла­ся не­за­ле­жни­ми екс­пер­та­ми на по­ча­тку 2000-х в 40 — 50 мі­льяр­дів до­ла­рів, а про­да­но йо­го бу­ло за 500 міль­йо­нів. До сло­ва, у цій істо­рії за­мі­ша­ні всі най­біль­ші олі­гар­хи, які, зав­дя­ки спе­ці­аль­но про­пи­са­ним умо­вам при­ва­ти­за­цій­них кон­кур­сів, змо­гли за «ко­пій­ки» отри­ма­ти ва­жли­ві си­ро­вин­ні акти­ви, що ста­ли осно­вою для фор­му­ва­н­ня їхньо­го бі­зне­су. Так, на прик лад, утво рив ся най біль ший в Укра­ї­ні ме­та­лур­гій­ний хол­динг «Ме­тін­вест » , який кон т ро лю єть ся Ре на том Ахме­то­вим і Ва­ди­мом Но­він­ським.

Вла­сне ка­жу­чи, за­яви Ко­ло­мой­сько­го пе­ред пар­ла­мент­ською ко­мі­сі­єю пра­кти­чно «ви­кри­ли» при­ва­ти­за­цію пра­ктич но всі­єї сер це ви ни про мис ло вос ті Укра­ї­ни.

Але Ко­ло­мой­ський на цьо­му не зу­пи­нив­ся. Він за­про­по­ну­вав пар­ла­мен­ту... ска­су­ва­ти ре­зуль­та­ти ці­єї ко­ру­пцій­ної при­ва­ти­за­ції й по­вер­ну­ти у во­ло­ді­н­ня дер­жа­ви не­спра­ве­дли­во при­ва­ти­зо­ва­ні акти­ви на ба­га­то де­ся­тків мі­льяр­дів до­ла­рів. У то­му чи­слі й акти­ви са­мо­го Ко­ло­мой­сько­го.

Зі­зна­н­ня та про­по­зи­ції дні­про­пе­тров­сько­го гу­бер­на­то­ра ви­кли­ка­ли шок і при­го­лом­ше­н­ня на­віть у най­лі­бе­раль­ні­ших груп су­спіль­ства. А от «си­сте­ма», на яку дав свід­че­н­ня Ко­ло­мой­ський, схо­же, роз­ці­ни­ла це як ви­клик. І швид­ко (бу­кваль­но за два ти­жні) при­ду­ма­ла, як де­з­акти­ву­ва­ти «смі­лив­ця»...

При­найм­ні в цьо­му ра­дять по­шу­ка­ти ко рінь і с то рії до вко ла двох « нафт » («Укр­транс­на­фти» та «Укр­на­фти») дже­ре­ла «Дня».

Зна­ю­чи слаб­кі сто­ро­ни Ко­ло­мой­сько­го, бу­ло при­ду­ма­но, як спро­во­ку­ва­ти йо­го до скан­да­лу. А си­ту­а­ції з «Укр­транс­на­фтою» в цьо­му пла­ні бу­ло від­ве­де­но роль «де­то­на­то­ра».

Дже­ре­ло, на­бли­же­не до ко­ман­ди дні­про­пе­тров­сько­го гу­бер­на­то­ра, роз­по­ві­ло «Дню», що Корбан і Ко­ло­мой­ський опи­ни­ли­ся в че­твер, 19 бе­ре­зня, в Ки­є­ві не­ви­пад­ко­во. Йшли «рам­ко­ві пе­ре­го­во­ри: між вла­дою і за­ці­кав­ле­ни­ми бі­зне­сме­на­ми», що­до подаль­шої до­лі «Укр­на­фти» (як ві­до­мо, в пар­ла­мен­ті бу­ло ухва­ле­но так зва­ний за­кон Ко­ло­мой­сько­го, який до­зво­ляв дер­жа­ві, яка кон­тро­лює по­над 50% акцій ком­па­нії, при­йма­ти рі­ше­н­ня що до ви ді лен ня ди ві ден дів без Ко ло - мой­сько­го, в ру­ках яко­го сьо­го­дні — тро­хи мен­ше 50% акцій). Так от, у Ко­ло- мой­сько­го в Ки­є­ві 19 бе­ре­зня ма­ла від­бу­ти­ся зу­стріч з цьо­го пи­та­н­ня. І тут ра­птом «дер­жа­ва» ви­рі­ши­ла по­мі­ня­ти ме­не­джмен­тна «Укр­транс­на­фті». Ко­ло­мой­ський роз­ці­нив це як осо­би­сту обра­зу. І на емо­ці­ях ки­нув­ся за­хи­ща­ти «свій інтерес». При­чо­му, з ні­чно­го ві­део під «Укр­транс­на­фтою» чі­тко ви­дно, що він був пе­ре­ко­на­ний, що По­ро­шен­ко не знав, що від­бу­ло­ся з «Укр­транс­на­фтою». Ко­ло­мой­ський за­явив жур­на­лі­стам, що їде в Адмі­ні­стра­цію з па­пе­ра­ми — «роз­би­ра­ти­ся».

І в прин­ци­пі, так мо­гло й бу­ти, що Пре­зи­ден­та під­ста­ви­ли, зі­штов­хнув­ши в пу­блі­чно­му кон­флі­кті з Ко­ло­мой­ським.

«Сва­ри­ти­ся» ж Пе­тру Оле­ксі­йо­ви­чу з Ко­ло­мой­ським не ви­гі­дно. По-пер­ше, цей олі­гарх ре­аль­но для ба­га­тьох укра­їн­ців став на­ро­дним ге­ро­єм. І за­че­пи­ти йо­го, ли­ше йо­го одно­го з-по­між ку­пи ін­ших олі­гар­хів, озна­ча­ло б «від­ку­си­ти» сво­го рей­тин­гу. По-дру­ге, роз­сва­ри­ти­ся з Ко­ло­мой­ським озна­чає втра­ти­ти кон­троль над Дні­про­пе­тров­ською обла­стю. А по­тре­тє, за­че­пи­ти Ко­ло­мой­сько­го озна­ча­ло по­ча­ти під­рив­ні про­це­си в се­ре­ди­ні сво­єї ж фра­кції, що, вла­сне, й від­бу­ло­ся...

Ко­ло­мой­ський в ін­терв’ю ТСН за­явив, що за спро­бою змі­ни­ти ме­не­джмент у 100%-й дер­жав­ній ком­па­нії сто­їть йо­го кон­ку­рент, вла­сник гру­пи ком­па­нії WOG, на­ро­дний де­пу­тат Ігор Єре­мє­єв. Але чи ді­яв він у цій си­ту­а­ції са­мо­стій­но, ве­ли­ке пи­та­н­ня. Він не на­стіль­ки впли­во­вий (не має вла­сних ЗМІ, зокре­ма). А от­гру­па, до якої він на­ле­жить (а йо­го пов’язу­ють із ко­ли­шнім го­ло­вою ВРУ Во­ло­ди­ми­ром Ли­тви­ном), ціл­ком мо­гла «ро­зі­гра­ти та­кий сце­на­рій» і втя­гну­ти в ньо­го Пре­зи­ден­та. Да­лі че­рез під­кон­троль­ні ін­шим олі­гар­хам (Ві­кто­ру Пін­чу­ку, Сер­гію Льо­во­чкі­ну) ЗМІ ситуація пі­ді­грі­ва­ла­ся і роз­кру­ти­ла­ся до та­ких мас­шта­бів, що те­пер у ку­ток за­гна­но і Ко­ло­мой­сько­го «ста­ра­н­ня­ми» сво­їх же емо­цій, і Пре­зи­ден­та зу­си­л­ля­ми сво­єї «ко­ман­ди»...

Зви­чай­но, не слід за­бу­ва­ти, що По­ро­шен­ко і Ко­ло­мой­ський мо­жуть у бу­дья­кий мо­мен­тміж со­бою до­мо­ви­ти­ся (що мо­же ста­ти об’єктом кон­сен­су­су в цих до­мов­ле­но­стях, по­ки ви­не­се­мо за дуж­ки), то­ді все ду­же швид­ко «за­ти­хне»... А мо­жуть і не до­мо­ви­ти­ся, і то­ді Укра­ї­на за­ну­ри­ться у ха­ос «між­усо­бних» війн, що в умо­вах зов­ні­шньої агре­сій жит­тє­во не­без­пе­чний сце­на­рій...

Для Ко­ло­мой­сько­го за­раз ду­же ва­жли­во не пе­ре­йти ме­жу. По-пер­ше — не тре­ба во­ю­ва­ти з дер­жа­вою, хоч якою во­на є, бо йде вій­на. І по-дру­ге — щоб так ки­да­ти ви­клик дер­жа­ві, по­трі­бно ма­ти тро­хи кра­щу кре­ди­тну істо­рію.

Най­кра­ще і для кра­ї­ни, і для Ко­ло­мой­сько­го, якщо ця ситуація за­кін­чи­ться пу­блі­чною до­мов­ле­ні­стю Пре­зи­ден­та і олі­гар­ха іні­ці­ю­ва­ти ле­га­лі­за­цію ка­пі­та­лів, з від­по­від­ни­ми ви­пла­та­ми у держ­бю­джет, та фор­му­ва­н­ням но­вих пра­вил, які б від­кри­ли укра­їн­ську еко­но­мі­ку для за­хі­дних ін­ве­сти­цій та пе­ре­тво­ри­ли олі­гар­хів на со­ці­аль­но від­по­від­аль­ний бі­знес, хоч і ве­ли­кий, але який до­три­му­є­ться кон­ку­рен­ції...

Та­кий ви­хід вла­што­ву­вав би кра­ї­ну і в та­кти­чно­му, і, го­лов­не, в стра­те­гі­чно­му пла­ні.

По­ки що вся ця історія з Ко­ло­мой­ським і «нафтою» зна­хо­ди­ться ниж­че ва­тер­лі­нії. І це не вій­на між дер­жа­вою і яки­мось «за­жер­ли­вим» ба­ро­ном, хоч як би це хо­ті­ли по­ка­за­ти в ме­діа, осо­бли­во за­хі­дних (пу­блі­ка­ція в ні­ме­цько­му DW «Ігор Ко­ло­мой­ський ки­дає ви­клик укра­їн­ській дер­жа­ві». — Авт.). Нав­па­ки. Во­на показує, що дер­жа­ва дер­жа­вою ще не ста­ла. А під її при­кри­т­тям «ору­дує» ін­ша кон­ку­рен­тна гру­па.

МАЛЮНОК АНА­ТО­ЛІЯ КА­ЗАН­СЬКО­ГО / З АР­ХІ­ВУ «Дня», 1997 р.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.