Ав­то­ра «Ли­ста з фрон­ту» звіль­ня­ють у за­пас

Пол­ков­ник Ві­ктор По­ку­са: «Мо­гли щось за­про­по­ну­ва­ти, але не за­про­по­ну­ва­ли...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

На­чаль­ни­ка шта­бу 20-го окре­мо­го мо­то­пі­хо­тно­го ба­таль­йо­ну, пол­ков­ни­ка Віктора По­ку­су, який ви­сту­пив на сто­рін­ках га­зе­ти «День» із ре­зо­нан­сним ли­стом до ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни, звіль­ня­ють у за­пас. «Вчо­ра при­йшов на­каз про звіль­не­н­ня в за­пас. Ме­не по­вин­ні де­мо­бі­лі­зу­ва­ти до 12 кві­тня», — по­ві­до­мив він у телефонній роз­мо­ві з ко­ре­спон­ден­том «Дня».

Пол­ков­ник В.По­ку­са від­слу­жив в укра­їн­ській ар­мії 22 ро­ки, брав участь у ми­ро­твор­чо­му кон­тин­ген­ті в Бо­снії і Гер­це­го­ви­ні. Ко­ли по­ча­ла­ся вій­на на Дон­ба­сі, бо­йо­вий офі­цер, за йо­го сло­ва­ми, ви­рі­шив «не від­си­джу­ва­ли­ся на пен­сії» і всту­пив до­бро­воль­цем у 20-й ба­таль­йон те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни. Бій­ці йо­го ба­таль­йо­ну, який брав участь у ви­зво­лен­ні на­се­ле­них пун­ктів Дон­ба­су, і за­раз не­суть слу­жбу в Ав­ді­їв­ці. За час пе­ре­бу­ва­н­ня в зо­ні АТО, В.По­ку­са не тіль­ки ба­га­то пе­ре­жив і по­ба­чив, але й на­ма­гав­ся ана­лі­зу­ва­ти при­чи­ни при­крих нев­дач укра­їн­ської ар­мії. Він упев­не­ний, що Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни, які отри­ма­ли до­свід у бо­ях, зда­тні ви­ко­на­ти будь-яке зав­да­н­ня і очи­сти­ти Дон­бас від во­ро­га. Пло­дом йо­го роз­ду­мів став від­кри­тий лист до Пре­зи­ден­та, прем’єр-мі­ні­стра та го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, а та­кож до по­лі­ти­чно­го і вій­сько­во-екс­пер­тно­го спів­то­ва­ри­ства.

«Ли­стіз фрон­ту» до ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви, який га­зе­та «День» опри­лю­дни­ла 12 бе­ре­зня 2015 ро­ку, став при­во­дом для без­пре­це­ден­тно­го за­хо­ду. Пі­сля озна­йом­ле­н­ня з ре­зо­нан­сним ли­стом, де пол­ков­ник від­кри­то і го­стро роз­по­від­ає не тіль­ки про про­бле­ми в ар­мії, а й про шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня, Ра­да ре­форм на­ціо­наль­ної без­пе­ки і Центр до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня про­ве­ли 19 бе­ре­зня в Укр­ін­фор­мі кру­глий стіл на те­му «Не­від­кла­дні за­хо­ди що­до під­ви­ще­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті Укра­ї­ни в умо­вах агре­сії з бо­ку Ро­сії». Важ­ко при­га­да­ти, ко­ли та­кий cклад екс­пер­тів зби­рав­ся ра­зом. Ре­зуль­та­том кру­гло­го сто­лу ста­ло спіль­не обго­во­ре­н­ня вла­ди та екс­пер­тів 24 бе­ре­зня мо­жли­во­сті ство­ре­н­ня цен­траль­но­го ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну, який би опі­ку­вав­ся пе­ре­озбро­є­н­ням укра­їн­ських вій­сько­вих, на­ла­го­див справ­жню ро­бо­ту обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті та між­на­ро­дне спів­ро­бі­тни­цтво у цій сфе­рі.

Не­зва­жа­ю­чи на за­про­ше­н­ня, сам ав­тор ли­ста на цьо­му за­хо­ді при­су­тнім бу­ти не зміг. «Офі­цій­на при­чи­на — ситуація на фрон­ті. Я лю­ди­на вій­сько­ва, без роз­по­ря­дже­н­ня ко­ман­ди­ра не мо­жу по­ки­ну­ти роз­та­шу­ва­н­ня ча­сти­ни», — по­яснив на­чаль­ник шта­бу.

На пи­та­н­ня про те, яка ре­а­кція бу­ла на пу­блі­ка­цію ли­ста в сто­ли­чній пре­сі у без­по­се­ре­дньо­го ко­ман­ду­ва­н­ня, В.По­ку­са по­ві­до­мив: вза­га­лі-то жо­дної, мов­ча­н­ня. «Зро­би­ли ви­гляд, що ні­чо­го не ста­ло­ся». Бу­ло, що­прав­да, два-три дзвін­ки від ка­дро­ви­ків, мов­ляв, «яке ба­че­н­ня май­бу­тньо­го». «Фор­маль­но пі­сля за­кін­че­н­ня ро­ку ме­не тре­ба звіль­ни­ти, — по­яснив пол­ков­ник. — Мо­гли щось за­про­по­ну­ва­ти, але не за­про­по­ну­ва­ли». Та­ким чи­ном, вже в най­ближ­чі дні пи­та­н­ня бу­де ви­рі­ше­но. Ви­хо­дить, до­свід­че­ні і пе­ре­ві­ре­ні офі­це­ри укра­їн­ській ар­мії не по­трі­бні? І це при то­му, що Пре­зи­дент­за­яв­ляє: «Тре­ба змі­ни­ти та­кти­ку при­зна­че­н­ня ко­ман­ди­рів — ви­явиш се­бе в бою, пі­деш на ви­щі по­са­ди. Тіль­ки ті ко­ман­ди­ри, які про­йшли з бій­ця­ми ви­про­бу­ва­н­ня на по­лі бою, за­слу­го­ву­ють бу­ти ко­ман­ди­ра­ми», — ци­тує прес-слу­жба гла­ву дер­жа­ви. А як на ді­лі?

Те­пер пол­ков­ник В.По­ку­са, за йо­го сло­ва­ми, пла­нує зайня­ти­ся «су­спіль­но-по­лі­ти­чною ро­бо­тою». Прав­да, якою са­ме — по­ки не знає. Опу­блі­ко­ва­ний у га­зе­ті «Лист з фрон­ту», за йо­го сло­ва­ми, про­чи­та­ли ба­га­то бій­ців 20-го мо­то­стрі­ле­цько­го ба­таль­йо­ну та ін­ших під­роз­ді­лів, що зна­хо­дя­ться на пе­ре­до­вій. «Хло­пці чи­та­ли і ска­за­ли, що все пра­виль­но на­пи­са­но», — скром­но ска­зав Ві­ктор Ва­си­льо­вич. Пол­ков­ник прийняв за­про­ше­н­ня га­зе­ти ста­ти го­стем «Дня» і твер­до по­обі­цяв, що в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му ра­зом з по­бра­ти­ма­ми при­їде до Ки­є­ва і зу­стрі­не­ться з жур­на­лі­ста­ми «Дня».

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.