Укра­їн­ка. Опти­мі­сти­чна історія

За­пи­туй­те сві­жий «Мар­шрут №1» — ду­же ве­сня­ний і на­тхнен­ний — вже з 27 бе­ре­зня у кі­о­сках пре­си або за­мов­ляй­те на сай­ті «Дня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, «День»

«Мар­шрут №1. Укра­їн­ка. Опти­мі­сти­чна історія» — вже 30-й за ра­хун­ком, але пер­ший ці­єї ве­сни. Йо­го ми при­свя­ти­ли укра­їн­ській Жін­ці, но­во­му обра­зу, но­во­му ха­ра­кте­ру укра­їн­ки, які сфор­му­ва­ли­ся під впли­вом остан­ніх по­дій. І се­ред тих, хто сьо­го­дні фор­мує но­ві­тню істо­рію Укра­ї­ни, є не ли­ше Ге­рої, а й Ге­ро­ї­ні. Ду­же рі­зні, з рі­зних сфер жи­т­тя, але всіх їх об’єд­нує гі­дність. Про цих жі­нок — у на­шо­му Мар­шру­ті. Твор­ча ко­ман­да «Дня» під­го­ту­ва­ла чи­ма­ло ці­ка­во­го для чи­та­чів. Біль­ше то­го, цей ви­пуск вар­то збе­рег­ти у до­ма­шньо­му ар­хі­ві — у ньо­му ба­га­то то­го, що зго­дом ста­не на­шою спіль­ною Істо­рі­єю. На­при­клад, роз­по­відь про трьох му­жніх жі­нок — На­дію Сав­чен­ко, її се­стру Ві­ру та ма­му Ма­рію. Звід­ки в них жі­нок стіль­ки па­трі­о­ти­зму, му­жно­сті і си­ли во­лі?

Або... Зран­ку — фо­то­се­сії та мо­дні бу­ти­ки, вве­че­рі — сі­мей­ний за­ти­шок та улю­бле­не за­ня­т­тя — іко­но­пи­са­н­ня. Це по­ча­ток роз­по­віді про... «Міс Укра­ї­на2013» Ан­ну За­я­чків­ську. Це во­на на Май­да­ні го­ду­ва­ла акти­ві­стів бу­тер­бро­да­ми і га­ря­чим бор­щем, а по­тім ря­ту­ва­ла жи­т­тя у скла­ді Ме­ди­чної со­тні. А ни­ні — до­по­ма­гає зби­ра­ти ко­шти на по­тре­би бій­ців. Біль­ше про мо­дель­ний бі­знес, Май­дан, во­лон­тер­ство та ба­ланс між про­фе­сій­ним і ду­хов­ним — з пер­ших уст. Мо­ло­дий по­лі­тик і актив­на гро­мад­ська ді­я­чка Ган­на Гопко роз­по­від­ає про но­вий образ укра­їн­ки і жі­нок в по­лі­ти­ці, вар­тих на­слі­ду­ва­н­ня. А те­ле­ве­ду­ча Ка­тя Осад­ча — про свою «опти­мі­стчи­ну істо­рію» та ре­це­пти успі­ху і гар­мо­нії.

Про жі­нок у сфе­рі ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій — читайте у ма­те­рі­а­лі « Про си­нер­гію ін­но­ва­цій­но­сті і жі­но­чно­сті, або як ста­ти укра­їн­ською Адою Лав­лейс». Та­кож на сто­рін­ках сві­жо­го «Мар­шру­ту №1» — вже тра­ди­цій­на ін­фо­гра­фі­ка, цьо­го ра­зу на те­му «Еман­си­па­ція по-укра­їн­ські». З неї ви ді­зна­є­тесь основ­ні істо­ри­чні да­ти, за яки­ми за­крі­пле­не ви­зна­н­ня тих чи ін­ших прав жін­ки. А та­кож ці­ка­ві да­ні з жи­т­тя су­ча­сних жі­нок в Укра­ї­ні.

Це да­ле­ко не все, що ми пі­дго­ту­ва­ли для чи­та­чів Мар­шру­ту. На йо­го сто­рін­ках ще біль­ше ці­ка­вих фа­ктів, роз­по­від­ей, істо­рій — для на­тхне­н­ня ці­єї ве­сни! За­пи­туй­те 30-й «Мар­шрут №1. Укра­їн­ка. Опти­мі­сти­чна історія» уже з 27 бе­ре­зня у кі­о­сках пре­си або за­мов­ляй­те на сай­ті «Дня».

А всі охо­чі, зокре­ма пред­став­ни­ки бі­зне­су, мо­жуть до­лу­чи­ти­ся до ко­ла на­ших пар­тне­рів і пред­ста­ви­ти се­бе та свої про­е­кти у на­сту­пних «Мар­шру­тах».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.