Ле­о­нід КРАВ­ЧУК,

пер­ший пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Су­спіль­ство має бо­ро­ти­ся за нор­маль­ні й одна­ко­ві пра­ви­ла гри для всіх. За­би­ра­ти у ко­гось чи роз­по­ді­ли­ти — це не ви­хід, ма­ють пра­цю­ва­ти ме­ха­ні­зми. Ко­ли три­ває вій­на, тре­ба ро­би­ти все, щоб мо­бі­лі­зу­ва­ти си­ли кра­ї­ни на бо­роть­бу з во­ро­гом. Тре­ба ду­ма­ти про чи­сті дії і вплив за­ко­нів. Тре­ба ду­ма­ти, щоб збе­рег­ти Укра­ї­ну, нор­ми і за­са­ди де­мо­кра­тії

«Ти­ждень то­му ме­не офі­цій­но озна­йо­ми­ли з актом, за ре­зуль­та­та­ми слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, ді­яль­но­сті ке­рів­ни­цтва ДФС, су­дя­чи з яко­го уря­до­ва ко­мі­сія не ма­ла сер­йо­зних пре­тен­зій осо­би­сто до ме­не. Не­га­тив­ні фа­кти, ви­кла­де­ні в акті, на­сам­пе­ред сто­су­ва­ли­ся ді­яль­но­сті пер­шо­го за­сту­пни­ка та за­сту­пни­ка го­ло­ви ДФС. Тим не мен­ше, в си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, я вва­жаю за до­ціль­не від­мо­ви­ти­ся від по­са­ди го­ло­ви ДФС», — так ука­зав у сво­їй за­яві сам Бі­ло­ус.

Але що ж ста­ло-та­ки при­чи­ною звіль­не­н­ня? «День» за­пи­тав уча­сни­ків рин­ку та екс­пер­тів про при­чи­ни ка­дро­вих ро­та­цій та з яки­ми ви­кли­ка­ми до­ве­де­ться зі­ткну­ти­ся но­во­му очіль­ни­ку ДФС?

Біль­шість схи­ля­є­ться до то­го, що при­чи­на — роз­по­діл сфер впли­ву між бі­знес-гру­па­ми.

«Він (Бі­ло­ус. — Авт.) не впо­рав­ся з по­став­ле­ни­ми пе­ред ним зав­да­н­ня­ми в Ка­бмі­ні. А най­го­лов­ні­ше: «ку­са­ю­чих» все біль­ше, а шма­ток все мен­ше. Він — за­ру­чник си­ту­а­ції. Це чи­сто по­лі­ти­чна про­бле­ма: всі хо­чуть по­ді­ли­ти те, що не ді­ли­ться. Уже по­ра з лю­дьми ді­ли­ти­ся, а во­ни між со­бою ді­ля­ться», — го­во­рить про при­чи­ну звіль­не­н­ня очіль­ни­ка ДФС де­пу­тат сьо­мо­го скли­ка­н­ня, екс-за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту пар­ла­мен­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки, ко­ли­шній го­ло­ва Крим­ської ми­тни­ці Ві­ктор Ти­мо­шен­ко.

«Це пе­ре­роз­по­діл впли­ву. Бі­ло­ус пред­став­ляв одну гру­пу лю­дей. За­раз ма­ють при­йти ін­ші. Йо­го про­сто по­су­ну­ли», — по­яснив «Дню» своє ба­че­н­ня си­ту­а­ції член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ми­хай­ло Головко. Плюс, до­дає він, прем’єру Яце­ню­ку по­трі­бно від­ми­ти­ся від ко­ру­пцій­них скан­да­лів і по­ка­за­ти ко­гось край­нім. «Він (Яце­нюк. — Авт.) від се­бе від­би­ва­є­ться...Чо­му не­має ре­зуль­та­ту... І він про­бує на ко­гось ін­шо­го пе­ре­ки­ну­ти. Хо­ча ро­зу­міє, що під ним зем­ля го­рить, і ці ко­ру­пцій­ні скан­да­ли б’ють по йо­го уря­ду. Він ро­зу­міє, що він — на­сту­пна жер­тва, що він сто­їть на ви­льо­ті», — го­во­рить Головко.

За­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Олександра Ку­жель та­кож вка­зує на по­лі­ти­чні при­чи­ни ка­дро­вих змін у ДФС. «По Бі­ло­усу бу­ла впев­не­на, що він ли­ши­ться. Я не мо­жу ска­за­ти, що він бу­ду­вав якісь схе­ми. Але, ко­ли до ньо­го «під­са­ди­ли» Хо­мен­ка, то бу­ло зро­зумі­ло, що він не змо­же на­ве­сти лад», — по­яснює во­на. За її сло­ва­ми, про­бле­ма Бі­ло­уса бу­ла в то­му, що він як пер­ша осо­ба у ві­дом­стві був не го­то­вий би­ти­ся за вста­нов­ле­н­ня пра­вил і не завжди ре­а­гу­вав на скар­ги бі­зне­су. Во­на роз­по­ві­ла, що не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ла­ся до ке­рів­ни­ка ДФС із про­ха­н­ням ро­зі­бра­ти­ся з без­ла­дом, який ко­ї­ться у Харківській по­да­тко­вій, але ре­а­кції не бу­ло. «Якщо лю­ди­на на та­кій по­са­ді не пе­ре­йма­є­ться, зна­чить, во­на знає, що там від­бу­ва­є­ться, або про­сто ні­чо­го не мо­же зро­би­ти», — при­пу­скає во­на. А роз­слі­ду­ва­н­ня, за сло­ва­ми Ку­жель, ста­ло фі­наль­ною кра­плею в не­мо­жли­во­сті змі­ни­ти цю си­сте­му. Він, ма­буть, зро­зу­мів, якщо ли­ши­ться, то без пра­ва при­йма­ти рі­ше­н­ня, а це озна­ча­ло б удар по ньо­му са­мо­му, вва­жає во­на. «На­ві­що (за­ли­ша­ти­ся. — Авт.)? За­раз мо­жна пі­ти, а по­тім про­сто по­са­дять...» — під­су­му­ва­ла Ку­жель. А отвідст ав­кою Ана­то­лія Ма­ка­рен­ка во­на зди­во­ва­на, бо за під­сум­ка­ми пе­ре­ві­рок, бу­ла та­ка кіль­кість звер­нень із про­ха­н­ням за­ли­ши­ти йо­го, що гру­па пе­ре­вір­ки бу­ла в шо­ку. «Не зна­ли, що ро­би­ти», — уто­чни­ла Ку­жель.

Хто пре­тен­дує на по­са­ду но­во­го го­ло­ви ДФС. По­ки прі­звищ не на­зи­ва­ють. Але за два ти­жні КМУ має ви­зна­чи­ти­ся. Втім, хоч би хто при­йде, ви­кли­ки в си­сте­мі для ньо­го не­змін­ні, ка­жуть опи­та­ні «Днем» екс­пер­ти. Якщо їх не по­до­лає, нав­ряд чи йо­го ро­бо­та увін­ча­є­ться успі­хом.

Головко вва­жає, що «це має бу­ти «ко­мі­сар Ка­та­ні», який ру­ба­ти­ме схе­ми і на­пов­ню­ва­ти­ме бю­джет».

На дум­ку Ку­жель, на змі­ну має при­йти про­фе­сіо­нал, який ро­зу­мі­є­ться на ау­ди­ті, по­да­тко­во­му за­ко­но­дав­стві, знає всю при­ре­че­ність си­сте­ми і го­то­вий по­кла­сти ча­сти­ну сво­го жи­т­тя, що­би все змі­ни­ти. Для ньо­го є три зав­да­н­ня, ка­же во­на. «Пер­ше — ви­бу­ду­ва­ти но­ву іде­о­ло­гію ро­бо­ти ми­тни­ці й про­ве­сти це за­ко­ном... Дру­ге — вве­сти жорс­ткий кон­троль і ре­а­гу­ва­ти мит- тє­во на будь-яку си­ту­а­цію з ко­ру­пці­єю, про яку си­гна­лі­зує бі­знес... І тре­тє — ском­по­ну­ва­ти свою ко­ман­ду», — го­во­рить во­на. Але чи бу­де це? Во­на сум­ні­ва­є­ться. Адже, за сло­ва­ми Ку­жель, ри­зик про­ве­де­н­ня не­про­зо­ро­го ка­дро­во­го кон­кур­су існує. «Ого­ло­сіть кон­курс, і все одно пе­ре­мо­же той, ко­му по­ста­ви­ли не­по­мі­тну «мі­тку». Як в Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро: ви­би­рає трьох кан­ди­да­тів ко­мі­сія, а з них одно­го — Пре­зи­дент. Го­лов­не, щоб у ці три по­тра­пив той, хто по­трі­бен... По­ка­жуть пев­ну про­це­ду­ру, а бу­де «свій», — під­су­мо­вує во­на.

Більш опти­мі­сти­чний Ти­мо­шен­ко. «Пер­ше — «пе­ре­жи­ти» По­ро­шен­ка, дру­ге — «пе­ре­жи­ти» Яце­ню­ка і тре­тє — спро­бу­ва­ти не бра­ти ха­ба­рі » , — на­зи­ває він три го­лов­ні зав­да­н­ня для но­во­го очіль­ни­ка фі­ска­ла. Тоб­то він має бу­ти фі­ска­лом- ка­мі­ка­дзе, ви­знає ко­ли­шній ми­тник, бо га­ран­тії са­мо­стій­но­сті в йо­го ро­бо­ті сьо­го­дні мі­ні­маль­ні. Аби не допу­сти­ти то­го, що но­во­го ДФС при­зна­чать під кон­кре­тні схе­ми, про­дов­жує він, по­трі­бно ді­я­ти іна­кше. Аль­тер­на­ти­ва, на дум­ку ко­ли­шньо­го го­ло­ви Крим­ської ми­тни­ці, мо­же бу­ти пе­ре­да­ча ми­тни­ці та по­да­тко­вої у ви­гля­ді двох де­пар­та­мен­тів у під­по­ряд­ку­ва­н­ня мі­ні­стра фі­нан­сів На­та­лії Яре­сько. «Бу­ло б не по­га­но. Аме­ри­кан­ці не да­дуть кра­сти... І чим швид­ше це бу­де, тим кра­ще для бю­дже­ту. Я спо­ді­ва­ю­ся, що так і бу­де», — го­во­рить він «Дню».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.