Без віз до Єв­ро­пи — з на­сту­пно­го ро­ку

Ек­сперт — про те, що ще має для цьо­го зро­би­ти Укра­ї­на

Den (Ukrainian) - - День України - Ігор САМОКИШ, «День»

По­сол Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський за­явив, що на са­мі­ті Схі­дно­го пар­тнер­ства у Ри­зі (тра­вень 2015) Укра­ї­на не отри­має без­ві­зо­во­го ре­жи­му. «Цьо­го рі­ше­н­ня не бу­де че­рез те, що не­має ча­су для ухва­ле­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня», — ци­тує йо­го сло­ва УНІАН. Пан Том­бін­ський та­кож за­явив, що на­ра­зі єв­ро­пей­ці че­ка­ють ви­снов­ків Єв­ро­ко­мі­сії що­до до­ся­гнень Укра­ї­ни. На­га­да­є­мо, у лю­то­му Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро- шен­ко по­обі­цяв, що Укра­ї­на ви­ко­на­ла всі умо­ви пла­ну з лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му з ЄС і «роз­ра­хо­вує на під­трим­ку». «За­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му для Укра­ї­ни ста­ло би хо­ро­шим при­кла­дом для ін­ших кра-

їн-чле­нів Схі­дно­го пар­тнер­ства», — ска­зав то­ді По­ро­шен­ко.

Чи справ­ді Укра­ї­на ви­ко­на­ла всі не­об­хі­дні зав­да­н­ня для без­ві­зо­во­го ре­жи­му з ЄС? Що ще по­трі­бно зро­би­ти у цьо­му на­прям­ку і ко­ли мо­жна бу­де їзди­ти до Єв­ро­пи без віз? Про це «День» роз­пи­тав ке­рів­ни­ка гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Єв­ро­па без бар’єрів», фа­хів­ця з ві­зо­вих пи­тань Іри­ну СУ­ШКО:

— З то­чки зо­ру не­за­ле­жної екс­пер­ти­зи, план дій (ПД) з ві­зо­вої лі­бе­ра­лі­за­ції оста­то­чно не­за­вер­ше­ний. Однак окрім то­го, що уряд має за­кри­ти ці пи­та­н­ня, Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія має це оці­ни­ти і да­ти сигнал що­до го­тов­но­сті ЄС прийня­ти від­по­від­не рі­ше­н­ня. Ва­жли­вий і сам ал­го­ритм йо­го прийня­т­тя і час на йо­го ре­а­лі­за­цію. Зва­жа­ю­чи на це, го­во­ри­ти про те, що Укра­ї­на отри­має без­ві­зо­вий ре­жим на Ризь­ко­му са­мі­ті — не­ре­аль­но. Оскіль­ки окрім біо­ме­три­чних па­спор­тів, є ще пи­та­н­ня за­хи­сту пер­со­наль­них да­них, пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції, пи­та­н­ня опе­ра­цій­но­го про­то­ко­лу з Єв­ро­по­лом для за­без­пе­че­н­ня ре­гу­ляр­но­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю що­до втра­че­них або вкра­де­них до­ку­мен­тів. З ко­жно­го бло­ку мо­жна на­зва­ти по де­кіль­ка ма­лень­ких зав­дань, але во­ни ще не за­кри­ті пов­ні­стю.

Якщо до лі­та ми за­вер­ши­мо ви­ко­на­н­ня зав­дань, які ли­ши­ли­ся, то по­трі­бно бу­де за­че­ка­ти близь­ко двох мі­ся­ців на зві­тЄв­ро­ко­мі­сії. Ло­гі­чно очі­ку­ва­ти на та­ке рі­ше­н­ня во­се­ни. Але, якщо бра­ти до ува­ги до­свід Мол­до­ви, то від та­ко­го рі­ше­н­ня до без­ві­зо­во­го ре­жи­му там про­йшло май­же пів­ро­ку. Це був пе­рі­од ада­пта­ції, пе­ре­хід на но­ві стан­дар­ти. То­му мо­жли­вість взя­ти па­спорт і по­їха­ти без ві­зи до ЄС, га­даю, бу­де в укра­їн­ців на по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.