Но­ві пе­ре­пус­тки — дав­ні про­бле­ми

Сьо­го­дні по­чи­нає пра­цю­ва­ти еле­ктрон­на си­сте­ма кон­тро­лю вздовж лі­нії зі­ткне­н­ня в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Уте­сто­во­му ре­жи­мі си­сте­му за­пу­сти­ли 20 бе­ре­зня. Прес- слу­жба СБУ по­ві­до­ми­ла, що онов­ле­ний по­ря­док кон­тро­лю за пе­ре­мі­ще­н­ням осіб, транс­пор­ту й ван­та­жів на Дон­ба­сі змен­шує втру­ча­н­ня чи­нов­ни­ків у ви­да­чу до­зво­лів. Те­пер лю­ди мо­жуть не ри­зи­ку­ва­ти в по­їзд­ках зо­ною АТО, щоб по­да­ти за­яву на до­звіл, та­кож ма­ють зни­кну­ти чер­ги на по­да­чу до­ку­мен­тів.

Пе­ре­лік до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня пе­ре­пус­тки не змі­нив­ся: гро­ма­дя­ни над­си­ла­ти­муть еле­ктрон­ною по­штою за­яву, фо­то­гра­фії осо­би, ска­но­ва­ні ко­пії па­спор­тів, те­хпа­спор­тів то­що. Ці да­ні обро­бля­ти­муть і вно­си­ти­муть в еле­ктрон­ний ре­єстр. Від­по­відь про до­звіл лю­ди отри­му­ва­ти­муть на еле­ктрон­ну скринь­ку про­тя­гом де­ся­ти днів. «За­яви та до­ку­мен­ти та­кож мо­жна над­си­ла­ти по­штою або, як і ра­ні­ше, на­да­ва­ти осо­би­сто до ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру в Кр­ама­тор­ську чи груп,

які оформ­ля­ють до­зво­ли», — по­ві­дом­ляє сай­тСБУ. Пі­сля отри­ма­н­ня до­зво­лу за­пи­ту­вач пе­ре­ти­нає пун­кт­про­пу­ску, при цьо­му пред’ яв­ляє ли­ше до­ку­мент, що за­свід­чує осо­бу. Оле­ксандр ГОР­БА­ТКО, го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Дон­бас-SOS»:

— На сай­ті СБУ роз­мі­ще­но еле­ктрон­ні адре­си, на які тре­ба від­прав­ля­ти па­ке­ти до­ку­мен­тів. Один із на­ших во­лон­те­рів ви­явив, що одна з цих адрес не пра­цює. То­ді він за­те­ле­фо­ну­вав на « га­ря­чу лі­нію » Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, про­сив по­ясни­ти, чо­му так від­бу­ва­є­ться. Отри­мав су­во­ру від­по­відь від пра­ців­ни­ка СБУ, ви­йшла сло­ве­сна пе­ре­пал­ка.

На­ра­зі ми не мо­же­мо зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки змі­ни­ться си­сте­ма отри­ма­н­ня пе­ре­пу­сток. Ці до­ку­мен­ти ро­би­ти­муть ті ж лю­ди, що й ра­ні­ше. Це на­га­дує від­хід від « за­пля­мо­ва­ної » си­сте­ми до си­сте­ми з та­ки­ми ж умо­ва­ми, але під ін­шою на­звою. Ми зби­ра­ти­ме­мо ін­фор­ма­цію що­до ро­бо­ти елект- рон­ної си­сте­ми кон­тро­лю, зокре­ма за до­по­мо­гою на­шої « га­ря­чої лі­нії».

Еле­ктрон­на си­сте­ма пе­ре­пу­сток — для тих, у ко­го є Ін­тер­нет, а ним не всі ко­ри­сту­ю­ться. Та­кож тре­ба ма­ти ска­нер, щоб від­пра­ви­ти до­ку­мен­ти. Це ство­рює ве­ли­че­зні про­бле­ми. Вза­га­лі, у си­сте­мі кон­тро­лю ли­ша­є­ться ба­га­то « але » . На­при­клад, хтось втра­тив па­спорт. Щоб отри­ма­ти но­вий, тре­ба по­тра­пи­ти на те­ри­то­рію, під­кон­троль­ну Укра­ї­ні. Але ви­їха­ти без па­спор­та лю­ди­на не мо­же, во­на при­ре­че­на ли­ша­ти­ся на те­ри­то­рії, не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні. Або ле­жа­чі лю­ди...

Ва­жли­во, щоб ін­фор­ма­цію про те, ко­му ви­да­ва­ти пе­ре­пус­тки, опра­цьо­ву­ва­ли лю­ди не в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях. Це змен­шить ко­ру­пцію. Си­сте­му отри­ма­н­ня пе­ре­пу­сток тре­ба пов­ні­стю ла­ма­ти, але для цьо­го по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля. По­ки ж на­ші чи­нов­ни­ки ма­ють до­брі мо­жли­во­сті за­ро­бля­ти на цій си­сте­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.