По­да­тків­цям шу­ка­ють... «ко­мі­са­ра Ка­та­ні»

Екс­пер­ти «Дня» — про при­чи­ни від­став­ки го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби та ви­кли­ки для йо­го на­сту­пни­ка

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уряд звіль­нив го­ло­ву Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (ДФС) Ігоря Бі­ло­уса (за вла­сним ба­жа­н­ням ) і ще двох йо­го за­сту­пни­ків — Во­ло­ди­ми­ра Хо­мен­ка та Ана­то­лія Ма­ка­рен­ка. На­га­да­є­мо, ка­дро­ві змі­ни в Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі від­бу­ва­ю­ться на тлі слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, яке про­во­ди­ло­ся за роз­по­ря­дже­н­ням прем’єра про­ти ке­рів­ни­цтва ві­дом­ства, че­рез те, що про­ку­ра­ту­ра здій­снює кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом мо­жли­во­го отри­ма­н­ня ци­ми держ- слу­жбов­ця­ми не­пра­во­мір­ної ви­го­ди під час ро­зми­тне­н­ня то­ва­рів на кор­до­ні.

Утім, за­ява Бі­ло­уса ста­ла не­спо­ді­ван­кою. Адже дня­ми КМУ отри­мав ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки і не­за­ба­ром мав опри­лю­дни­ти те, що «на­ко­па­ла» про­ку­ра­ту­ра. З не­о­фі- цій­них дже­рел в ДФС, ві­до­мо, що най­мен­ше за­ува­жень бу­ло якраз до Бі­ло­уса. Тож йо­го до­бро­віль­ний від­від ви­гля­дає див­ним. Те­пер в уря­ду є два ти­жні, аби про­ве­сти від­кри­тий кон­курс на вакансію ке­рів­ни­ка фі­скаль­но­го ві­дом­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.